Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Стоянка Младенова - 02 91451977, Людмил Аначков - 02 91451307, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451977, E-mail: mladenova.s@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър І" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за следгаранционна поддръжка на дискова система EMC Symmetrix DMX-800.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Следгаранционна поддръжка на една дискова система EMC Symmetrix DMX-800.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

БНБ, пл. "Княз Александър І" № 1.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да бъде партньор на EMC Computer Systems Austria GmbH за България.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Цена за следгаранционна подръжка - 60 точки; 2. Време за реакция на място при отстраняване на проблеми - 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/08/2012 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците представят следните документи: 1. Попълнена оферта, съгласно образеца, подписана и подпечатана на всяка страница от представляващия дружеството. 2.Оторизационно писмо или еквивалентен документ, удостоверяващ, че участникът е партньор на EMC Computer Systems Austria GmbH. 3.Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 4. Декларация, че участникът е съгласен с условията на проекто-договора. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срок до 15:30 ч. на .......................2012 г. на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект: „Избор на изпълнител за следгаранционна поддръжка на дискова система EMC Symmetrix DMX-800”. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя до 15:30 часа на 08.08.2012 г. Забележка: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет адрес www.bnb.bg.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/08/2012