Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СО район "Възраждане", бул.Ал.Стамболийски №62, За: инж.Ил.Караиланска, Р България 1303, София, Тел.: 02 9805875, E-mail: so-vazrajdane@dir.bg, Факс: 02 9870794

Място/места за контакт: Отдел "УТКРКС"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://so-vazrajdane.dir.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://so-vazrajdane.dir.bg/Files.php?type=20.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонт на покрив на основна сграда и укрепване на архитектурни елементи в 18то СОУ „Уилям Гладстон”, гр. София, ул. „Пиротска” №68, съобразно изисквания описани в документацията и Количествената сметка за конкретните видове СМР към последната.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45261900

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт и поддържане на покриви


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Количествената сметка за конкретните видове СМР, част от документацията за участие. Прогнозна стойност с ДДС - 60 000 лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сградата на 18то СОУ „Уилям Гладстон”, гр. София, ул. „Пиротска” №68

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически условия и изисквания при изпълнението Всеки участник следва да представи попълнена по всички позиции КСС. Участниците следва да представят крайна цена за изпълнение на поръчката по приложената Количествено – стойностна сметка. За допълнителни видове СМР образуването на цената следва да се извършва по посочените в Ценовото приложение на кандидата показатели за ценообразуване. Срок за валидност на офертите: 90 календарни дни след крайния срок за подаване на оферти. Строително-монтажните работи на обекта се извършват по предложения график. СМР да се извършват при стриктно спазване: - на Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); - на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания на нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като: Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване; - Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение; - Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място Допълнителни изисквания: - Да са спазени изискванията за застраховане по чл. 171 от ЗУТ – „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството“ и на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“; - Плануваните СМР трябва да се съобразят с атмосферните условия, спецификата на видовете работа и да са с продължителност не по-малко от 30 и не повече от 50 дни; - Да се използват и влагат строителни материали, които отговарят на БДС и на изискванията за безопасност, като участникът трябва да укаже произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обекта; - Да се осигури контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи съобразно действащите „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи“ (ПИПСМР) и Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Квалификационни изисквания към участниците 1. Участниците следва притежават валидни Сертификати по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ISO 18001:2007, или техни еквивалентни документи, обхващащи дейности предмет на поръчката. 2. Участниците следва да имат валидно удостоверение от камарата на строителите обхващащ дейностите предмет на поръчката. 3. Участникът следва да има най-малко 25 човека наети на трудов договор, което се доказва с Удостоверение от НАП, за броя на сключените трудови договори, издадено не по рано от 1 месец преди датата на отваряне на офертите. 4. Участникът следва има валидна застраховка за професионална отговорност за минимална застрахователна сума от минимум 200 000 лева. 5. Участникът следва да има положителен финансов резултат за всяка от последните три финансови години – 2009, 2010 и 2011 г. /или от датата на регистрацията си/. 6. Участникът следва да има оборот от строителна дейност общо за предходните три години – 2009, 2010 и 2011 г. – минимум 2 000 000 лева. 7. Участникът следва да има минимум 3 договора за обществено строителство през последните 3 финансови години, като информацията за за всеки договор следва да е придружен с референция за изпълнението му. Кандидат, който не е представил някой от посочените документи или не е спазил указанията и изискванията на документацията ще бъде отстранен от участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. „Цена на предложението” /К1/ – максимум 40 точки 2. „Техническо предложение” /К2/ - максимум 40 точки 3. „Срок на изпълнение” /К3/ - максимум 20 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/08/2012 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документация за участие, съдържаща пълните условия и изисквания за участие, съответните образци за попълване от кандидата, може да бъде изтеглена от Профил на купувача - http://so-vazrajdane.dir.bg/Files.php?type=20

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/08/2012