BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68, За: Наталия Красимирова Найденова, Р България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882169, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на плътна асфалтобетонова смес, минералбетон и битумна емулсия за изграждане и извършване на ремонтни дейности на улиците в Община Бяла Слатина през 2012 г. Необходимостта от стартиране на процедурата е съгласно Решение № 55/20.02.2012 г. от Протокол № 6/20.02.2012 г. за "Изграждане и ремонт на улична мрежа - текущ ремонт". За всяка една позиция трябва да се представи отделна цена.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44113600

Описание:

Битум и асфалт


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- фракция 0-40 мм - 2 500 т. - франко базата; - фракция 0-63 мм - 2 500 т. - франко базата; - асфалтобетон плътна смес - 170 т. - франко базата; - битумна емулсия - 1 300 кг. - франко базата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко база

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към изпълнението на поръчката са: - Асфалтовата смес да бъде тип АС 12,5 В 50/70; - Предоставената асфалтова смес да бъде от асфалтова база, притежаваща "Сертификат за производствен контрол - за асфалтовни смеси - БДС EN - 13108-1; БДС EN - 13108-1/NA"; - Предоставената битумна емулсия, катионна, бързоразпадаща се да бъде със "Сертификат за производствен контрол - БДС EN 13808:2006; CPD - 0104", клас C60B4; - асфалтова смес при товарене да бъде с температура 160-180 градуса; - фракцията /трошеният камък/ 0-63 да бъде със "Сертификат за производствен контрол БДС EN 933-1,4,8", който да отговаря на оценката за съответствие БДС EN 12620/HA и ТС на НАПИ; - Фракцията /трошеният камък/ 0-40 да бъде със "Сертификат за производствен контрол БДС EN 13286-47, БДС EN 1367-2", който да отговаря на оценката за съответствие БДС EN 12620/HA и ТС на НАПИ; - Участниците да разполагат със собствена или наета база, където за своя сметка да се натовари стоката на предоставеното от Възложителя МПС; - Участниците да притежават "Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008" - свързан с производството на асфалтови смеси. Код по ANZSIC: E 4121; E 4221

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/08/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението - име, адрес за кореспонденция, ЕИК, телефон, факс, ел. поща; 2. Техническа оферта - предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя, в което се посочва срок на валидност на офертата, но не по-малък от 180 календарни дни от датата на подаването на офертата; 3. Ценово предложение - ценова оферта за изпълнение на поръчката с посочена стойност без ДДС и с ДДС за всяка отделна позиция; 4. Участниците трбва да представят: "Сертификат за производствен контрол - за асфалтови смеси - БДС EN - 13108-1, БДС EN 13108-1/NA", "Сертификат за производствен контрол - БДС EN - 13 808:2006; CPD - 0104", "Сертификат за производствен контрол БДС EN 933-1,4,8; БДС EN 1367-2", който да отговаря на оценката за съответствие БДС EN 12620/HA и ТС на НАПИ, "Сертификат за производствен контрол БДС EN 13286-47", който да отговаря на оценката за съответствие БДС EN 12620/HA и ТС на НАПИ, "Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008" - свързан с производството на асфалтови смеси. Код по ANZSIC E 4121; E 4221. Участниците трябва да представят документ, удостоверяващ, че разполагат със собствена или наета база, където за собствена сметка да натоварят стоката на предоставеното от Възложителя МПС. В случай, че базата е наета, от документа трябва да е видно, че тя ще бъде на тяхно разположение за срока на договора. 5. Участниците трябва да представят декларация за доставките, изпълнени през последните 3 /три/ години - 2009, 2010, 2011 г. Декларацията трябва да е придружена от препоръки и референции за добро изпълнение от възложителите по посочените договори. 6. Подписан и подпечатен от участника проект на договор, изготвен от Възложителя. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Общинска администрация, гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68. Върху плика се изписват данни за лицето, което прави предложението и текст: "Оферта за "Доставка на минерабетон 0-40 и 0-63 мм и асфалтобетон плътна смес". 7. За получаване на документацията за участие, кандидатите заплащат сумата от BGN 15, в касата на Община Бяла Слатина - Общинска администрация, ул. "Климент Охридски" 68, гр. Бяла Слатина или се внасят по следната банкова сметка: Титуляр: Община Бяла Слатина BIC: IABG BGSF; IBAN: BG43IABG74948402026200, вид плащане: 448007; банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Бяла Слатина, на адрес: гр. Бяла Слатина 3200, ул. "Климент Охридски" 68 от 9.00 ч. до 16.00 ч. всеки работен ден. 8. За всяка една позиция трябва да се представи отделна цена.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/08/2012