Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: Отдел "Маркетинг и ОП"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на ВиК Стара Загора ” за период от 1 година. Предметът на поръчката е свързване към обществената електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, заедно с определен пакет от допълнителни услуги, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в корпоративна група от мрежата на оператора, както и осъществяване на връзки към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България. Целта е реализиране на съвременно комуникационно обслужване на дейността на „ВиК” – Стара Загора, като се осигури високо качество на услугата и оптимизиране на разходите при предоставянето й.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- 61 броя обикновени телефонни поста. Посоченият брой е ориентировъчен с възможност за увеличаване и намаляване на броя в рамките на 10% на абонатите от групата по искане на Възложителя, съгласно Приложение №1, /Списък на адресите на възложителя за предоставяне на фиксирана телефонна услуга – 1 стр. / което можете да свалите от адреса на профила на купувача-www.wik-stz.com, опция „Публични покани”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

определените от Възложителя обекти / Приложение №1/.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Общи изисквания: Предмет на услугата е предоставяне и ползване на фиксирани телефонни услуги с възможност за осъществяване на селищни, междуселищни, международни разговори, както и разговори към мобилни мрежи за абонатите на Възложителя, съгласно списъка на телефонните постове. Свързване на предоставените телефонни постове на Възложителя към обществената телефонна мрежа и достъп до обществени телефонни услуги. Непрекъсната техническа поддръжка и система за обслужване на клиентите. Телефонните услуги да бъдат предоставени на посочените в списъка адреси. Осигуряване на комплексна услуга, включваща фиксирана телефонна услуга, заедно с определен пакет от допълнителни гласови услуги, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в корпоративна група от мрежата на оператора, както и връзки към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република България за всички телефонни абонати на Възложителя, организирани в корпоративна група. 2.Специфични изисквания: 2.2.1. Участникът за предоставяне на услугата да бъде действащ на телекомуникационния пазар обществен телекомуникационен оператор, притежаващ Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс номера за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга издадено от Комисия за регулиране на съобщенията. 2.2.2. Участникът да приложи в офертата си Общи условия за взаимоотношения между Оператора и крайните потребители на фиксирана телефонна услуга. 2.2.3. Участникът да декларира, че ще осигури възможност за запазване на географските номера, ползвани от Възложителя при промяна на доставчика на фиксираната телефонна услуга и/или при промяна на адреса си в рамките на един географски национален код за направление. 2.3.Технически изисквания: 1.Изпълнителят трябва да осигурява пълна свързаност с обществената телефонна мрежа и възможност за провеждане на селищни, междуселищни, международни повиквания и повиквание към мобилни оператори. Да осигурява възможност за осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни обаждания от и към всички фиксирани и мобилни национални мрежи и към международни мрежи, за провеждане на селищни, междуселищни, международни разговори и разговори към мобилни оператори. 2.Изпълнителят трябва да осигурява свързаност за абонатите на Възложителя и изнесените звена в зависимост от необходимостите за обслужване на телефонния трафик. 3. Изпълнителят трябва да осигури запазването на съществуващите фиксирани телефонни номера на всички номера от приложения списък. 4.Изпълнителят трябва да предложи преференциални цени за разговори в мрежата си. 5. Изпълнителят трябва да осигурява преференциални цени за разговори в затворена корпоративна група (между телефонните постове на Възложителя). 6.Изпълнителят трябва да осигурява възможност за разширение и развитие на услугите. 7.Изпълнителят трябва да освободи от заплащане услуги като: подробно електронно месечно извлечение, добавяне на нови абонати в корпоративната група, изваждане на абонати от корпоративната група. 8. Възможност за осъществяване на безплатни повиквания към национални номера за достъп до спешни повиквания – 150,160,166, 112. 9. Изпълнителят трябва да осигури справочни телефонни услуги. 10. Изпълнителят трябва да осигури възможност за: Тонално номеронабиране, Идентификация на линията на викащия и Идентификация на свързаната линия. Задължително при провеждането на всеки разговор от телефонните постове на Възложителя да се предоставя възможност за идентификация на викащия номер/CLIP/ и предаването му към викания номер. 11. Участникът за предоставяне на услугата да бъде действащ на телекомуникационния пазар обществен телекомуникационен оператор, притежаващ валидно разрешение за дейност по предмета на поръчката, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията. Забележка: Текстът продължава в графа допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването на офертите се извършва по методика, разработена от Възложителя, в която Възложителят е определил показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател, включително допустимите за него стойности в цифрово изражение и оценката му в предварително определени граници: • Оценка на ценовите показатели – Оц; • Оценка на брой безплатни минути – Омин; • Оценка на технически показатели – Отех Крайния брой точки се определя от сборната оценка по всички показатели по следната методика – Окр = Оц*0,60 + Омин*0,20+Отех*0,20 1.Оценка на ценовите показатели – Оц, максимален брой точки - 100 т. Оц = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8 Забележка: За оценка на ценовите показатели – Виж Приложение №2 (4 стр.) - което, можете да свалите от адреса на профила на купувача-www.wik-stz.com, опция „Публични покани”/. Ценовото предложение на Участника трябва да включва всички разходи по свързване на телефоните на Възложителя към обществената телефонна мрежа и достъп до обществени телефонни услуги, както и всички месечни разходи за предоставянето на услугите. Всички цени да бъдат посочени в лева, до втори знак след десетичната запетя, без включен ДДС. Ако някой от участниците предложи различни цени за разговори /взависимост от дни в седмицата или часове в денонощието/ по някой от критериите, то за целите на оценка се взима предвид най-високата цена. 2. Оценка на брой безплатни минути – Омин = Мо + Мг, максимален брой точки, които могат да се дадат по този критерии - 100 т. - Предложени безплатни минути месечно на разговорна линия за обаждания към абонати във фиксираната мрежа на оператора – 70 т. Максимален брой минути на линия, които Възложителя би оценил 44640. Мо=Мо n / Мо max * 70 Mo max – най-много безплатни минути от всички предложения Mo n – безплатни минути на n – то предложение - Предложени безплатни минути месечно на разговорна линия за обаждания извън фиксираната мрежа на оператора, максимален брой точки - 30 т. Максимален брой минути на линия, които Възложителя би оценил 44640. Мг=Мо n / Мо max * 30 M max – най-много безплатни минути от всички предложения M n – безплатни минути на n – то предложение 3. Оценка на технически показатели – От От - Време за отстраняване на повреди в часове, максимален брой точки 100 От = 100 х От min / От n където: От min - най-ниското предложено време, но не по-малко от 1 час. От n – показателя на n-тия участник. Оценява се въз основа на декларация от участника, като декларираното следва да е максимално близко до средното за абонатите в мрежата на участника, според публикуваните на Интернет страницата на Участника показатели за качество на обслужване на телефонната услуга. В случай, че има разлика между декларирано и предлагано средно за абонатите в мрежата с повече от 10%, то за целите на оценката се прилага по-високото число.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/08/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от раздел "Изисквания за изпълнение на поръчката": 12. Изпълнителят трябва да предоставя безплатни електронни фактури. Фактурите да съдържат информация за продължителността и стойността на проведените телефонни разговори според вида им – селищни, междуселищни, международни, както и разговори към други мрежи (за всяка друга мрежа). 13. Участникът да предложи пакет от безплатни минути за селищни и междуселищни разговори, при условие, че тези безплатни минути се предоставят като пакет за всяка от локациите на Възложителя, пропорционално на броя линии или за всяка разговорна линия по отделно. 14. Изпълнителят трябва да осигурява предварително уведомяване за прекъсване на услугите при извършване на ремонти или поради развитие на съобщителна мрежа, както и за сроковете на прекъсването или влошаването на качеството на услугата. 15. Изпълнителят трябва да осигури като оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на гласова телефонна услуги, услугата без такса „инсталация”. 16. Недопустимо е начисляването на първоначална такса свързване на предложените безплатни минути, както и при провеждането на международни разговори и разговори към мобилни оператори. 17. Изисквания към таксуването на продължителността на разговорите и на предложените минути: максимален период на първоначално таксуване - 60 секунди, след това таксуване на всяка секунда. 3.Срок на валидност на офертите – мин. 90 дни от крайния срок за получаване на офертата. - край на продължението. 1. Начин на плащане – Плащането ще се извърши по банков път, в лева след издаване на фактура, съгласно дните на отложено плащане /мин. 60 календарни дни/, като на фактурата е необходимо да бъде изписан номера на договора и датата на подписването му. 2.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Копие на разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс номера за осъществяване на обществени електронни съобщение чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга издадено от Комисия за регулиране на съобщенията. - Общи условия за взаимоотношения между Оператора и крайните потребители на фиксирана телефонна услуга; - Декларация за осигуряване на възможност за запазване на географските номера, ползвани от Възложителя при промяна на доставчика на фиксираната телефонна услуга и/или при промяна на адреса си в рамките на един географски национален код за направление. - Декларация или други документи, даващи информация на Възложителя, че оферента отговаря на всяко от изисквания по точка 2.3.„Технически изисквания” от графа "Иизисквания за изп-е на поръчката" . - Предлагана цена в български лева без ДДС, подписана от представляващия дружеството и подпечатана, образувана като сума от ценовите показатели, подробно описани в Приложение №2 – 4 стр. - Брой безплатни минути месечно на разговорна линия за обаждания към абонати във фиксираната мрежа на оператора. - Брой безплатни минути месечно на разговорна линия за обаждания извън фиксираната мрежа на оператора. - Срок за отстраняване на повреди посочен в часове./минимум 1 час/. - Срок за отложеното плащане-посочен в календарни дни. - Срок за изпълнение на услугата. - Срок на валидност на офертата- посочен в календарни дни. Забележка: Възложителят информира за резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, само класирания на първо място оферент. При сключване на договор, определеният изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/08/2012