Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68, За: Димитър Боянов Стоянов, Р България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882127, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент охридски" №68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка е във връзка с необходимостта от избор на обслужващ оператор с национално покритие, предоставящ електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна телефонна мрежа за нуждите на Община Бяла Слатина и второстепенните разпоредители на бюджетни средства за срок от една година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64212000, 64211000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги
Обществени телефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

....

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основни дейности, включени в предмета на поръчката: 1. Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя абонаментни SIM-карти, за включване към своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в Корпоративната група, за срока на договора. 2. Да предоставя, по необходимост на Възложителя допълнителни SIM-карти, със срок на действие, съответстващ на сключения договор. 3. Да предоставя възможност за смяна на тарифните планове според необходимостта на Възложителя. 4. Да включи в една корпоративната група всички предоставени абонаменти (SIM-карти) по точка 1 и 2 и разговорите между абонатите в корпоративната група да са безплатни и без лимит. 5. Да предостави възможност за включване към корпоративната група по т. 1 на посочени от Възложителя служители, притежаващи лични SIM-карти, при преференциални ценови условия, като разходите бъдат за тяхна сметка. 6. По указания на Възложителя да извършва ограничения на възможностите за избиране на направления от абонатите на корпоративната група. 7. Да предоставя на Възложителя справки за проведени разговори на абонатите по направления, време и стойност. 8. По указание на Възложителя да активира и деактивира услугата Роуминг за определени абонати. 9. Да се издава дубликат на открадната или загубена карта. 10. Да предоставя услугата „мобилен интернет” на подадени от Възложителя номера и предоставяне на услугата „мобилен интернет” при необходимост на допълнително подадени номера.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Крайната оценка (К – 100 т.) се изчислява по следната формула: К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8 + К9 + К10 + К11 + К12 + К13, където: 1. K 1 - Месечна абонаментна такса за тарифен план 1: Участник предложил месечна абонаментна такса равна или по-малка от 5,80 лв., получава максимален брой точки (5 т.), а всеки следващ участник получава с 2 т. по-малко. 2. К 2 - Месечна абонаментна такса за тарифен план 2: Месечна абонаментна такса равна или по-малка от 12,80 лв., получава максимален брой точки (5 т.), а всяка следваща получава с 2 т. по-малко. 3. К 3 - Месечна абонаментна такса за тарифен план 3: Месечна абонаментна такса равна или по-малка от 28,80 лв., получава максимален брой точки (5 т.), а всяка следваща получава с 2 т. по-малко. 4. К 4 - Цена на минута разговор (средна цена на минута – собствена мобилна мрежа, други национални мобилни мрежи, фиксирани национални мрежи) за тарифен план 1:Цена равна или по-малка от 0,21 лв./мин., получава максимален брой точки (5 т.), а всяка следваща получава с 2 т. по-малко. - Участниците предлагат цена за всяко едно от направленията - собствена мобилна мрежа, други мобилни национални мрежи, фиксирани национални мрежи. 5. К 5 - Цена на минута разговор (средна цена на минута – собствена мобилна мрежа, други национални мобилни мрежи, фиксирани национални мрежи) за тарифен план 2:Цена равна или по-малка от 0,17 лв./мин., получава максимален брой точки (5 т.), а всяка следваща получава с 2 т. по-малко. - Участниците предлагат цена за всяко едно от направленията - собствена мобилна мрежа, други мобилни национални мрежи, фиксирани национални мрежи. 6. К 6 - Цена на минута разговор (средна цена на минута – собствена мобилна мрежа, други национални мобилни мрежи, фиксирани национални мрежи) за тарифен план 3:Цена равна или по-малка от 0,13 лв./мин., получава максимален брой точки (5 т.), а всяла следваща получава с 2 т. по-малко. - Участниците предлагат цена за всяко едно от направленията - собствена мобилна мрежа, други мобилни национални мрежи, фиксирани национални мрежи. 7. К 7 - Брой включени минути за национални разговори (към всички национални мрежи) и международни разговори (фиксирани мрежи в страни от ЕС, мобилни и фиксирани мрежи в САЩ и Канада) за тарифен план 1: Участник предложил 30 или повече включени минути, получава максимален брой точки (5 т.), а всеки следващ получава с 2 т. по-малко. 8. К 8 - Брой включени минути за национални разговори (към всички национални мрежи) и международни разговори (мобилни и фиксирани мрежи в страни от ЕС, мобилни и фиксирани мрежи в САЩ и Канада) за тарифен план 2: Участник предложил 240 или повече включени минути, получава максимален брой точки (5 т.), а всеки следващ получава с 2 т. по-малко. 9. К 9 - Брой включени минути за национални разговори (към всички национални мрежи) и международни разговори (мобилни и фиксирани мрежи в страни от ЕС, мобилни и фиксирани мрежи в САЩ и Канада) за тарифен план 3: Участник предложил 650 или повече включени минути, получава максимален брой точки (5 т.), а всеки следващ получава с 2 т. по-малко. 10. К 10 - Първоначално тарифиране на разговорите: Участник предложил първоначално тарифиране на разговорите 60 секунди или по-малко, получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ получава с 4 т. по-малко. 11. К 11 - Тарифиране на разговорите: Участник предложил тарифиране на разговорите (след първоначалния период на тарифиране) 15 секунди или по-малко, получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ получава с 4 т. по-малко. 12. К 12 -Покритие по население от GSM мрежата на участника: Участника с най-добро покритие по население получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ получава с 4 т. по-малко. 13. Покритие по население от UMTS мрежата на участника: Участника с най-добро покритие по население получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ получава с 4 т. по-малко - Покритието на участниците се доказва с удостоверение за покритие, издадено от КР.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/07/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: За получаване на документацията за участие, кандидатите заплащат сумата BGN 20, в касата на Общината - Общинска администрация, ул. "Климент Охридски" 68, гр. Бяла Слатина, или се внасят по следната банкова сметка: Титуляр: Община Бяла Слатина BIC: IABG BGSF; IBAN: BG43IABG74948402026200, вид плащане: 448007; банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Бяла Слатина. Плащането става на касата на Община Бяла Слатина на адрес: гр. Бяла Слатина 3200, ул. "Климент Охридски" 68 от 9.00 ч. до 16.00 ч. всеки работен ден. Офертата трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението - име, адрес за кореспонденция, ЕИК, телефон, факс, ел. поща; 2. Техническа оферта - предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя; 3. Ценово предложение - ценова оферта за изпълнение на поръчката с посочена стойност без ДДС и с ДДС за всяка отделна позиция; 4. Копия на документи, доказващи правото на участника да предоставя мобилни телефонни услуги; 5. Подписан и подпечатен от участника проект на договор, изготвен от Възложителя. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Общинска администрация, гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68. Върху плика се изписват данни за лицето, което прави предложението и текст: Оферта за "Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Бяла Слатина и второстепенните разпоредители на бюджетни средства”. Офертите се класират по сумарно получения брой точки, от всички показатели за Крайната оценка (К) . Офертата, получила най-висока оценка К, се класира на първо място. В случай, че участниците събират равен брой точки, изпълнителя на поръчката се избира чрез провеждане на жребии.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/07/2012