BG-БРЕЗОВО

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ул."Г.Димитров" №25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, Р. БЪЛГАРИЯ 4160, БРЕЗОВО, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba_brezovo@abv.bg, Факс: 03191 2257

Място/места за контакт: Сградата на Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.brezovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка включва : Полагане хидроизолация на покрив, монтаж на улуци и водосточни тръби, монтаж на PVC и алуминиева дограма,шпакловъчни и бояджийски работи, демонтаж на стари осветителни тела и монтаж на нови луминисцентни осв.тела.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45421110, 45442100, 31342000, 45261320

Описание:

Монтажни работи на дограма за врати и прозорци
Работи по боядисване
Кабелни отвеждащи проводници с изолация
Монтажни работи на водосточни тръби


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизителна стойност на СМР - 93 000 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

93000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Стрелци Община Брезово

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатите следва да представят: 1. Предложение за изпълнение изискванията на чл.101б, ал.1, т.3 от ЗОП с приложения - съгласно образеца в профила на купувача 2.Ценово предложение по чл.101в,ал.1,т.3 от ЗОП с приложение КСС и единични цени без ДДС на видовете СМР- съгласно образеца в профила на купувача. За остойностяване на количествената сметка, кандидатите в процедурата следва да са посетили обекта и да извършат оглед на място за предстоящите строително-ремонтни дейности. Към Предложението за изпълнение изискванията на чл.101б, ал.1, т.3 от ЗОП, кандидатите следва да представят декларация за извършен оглед на място.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите, по които ще се извърши класирането на кандидатите с цел определяне на икономически най-изгодното предложение са: - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА –предложената стойност на предвидените строително-ремонтни работи без ДДС и икономически показатели за формиране на ед.цени - тежест 60 % - ОБЕМ НА ИЗПЪЛНЕНИ ПОДОБНИ ПОРЪЧКИ - опит в реализацията на подобни дейности - списък на реализираните подобни обекти от участника през последните три години и на каква стойност -тежест 5%; - ПРЕДЛОЖЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР – тежест 10%. - ПРЕДЛАГАНА СХЕМА НА РАЗПЛАЩАНЕ – тежест 15% - ГАРАНЦИОНЕН СРОК – тежест 10%;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/07/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Кандатите в процедурата следва за изтеглят от профила на купувача / www.brezovo.bg / образците на Предложението по чл.101б,ал.1,т.3 и Ценовото предложение по чл.101в,ал.1,т.3 от ЗОП и да се информират за клаузите в проекта на договор, както и с методиката за оценка на офертите. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис: име на кандидата с точен адрес за кореспонденция,телефон , факс и ел.поща. Върху плика се изписва също и наименованието на обществената поръчка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/07/2012