Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Веселин Гончев-по предмета на поръчката-02 91451992; Димитър Павлов- по процедурата-02 91451517, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: Pavlov.D@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнители по обособени позиции за сервизно абонаментно поддържане на асансьорните уредби и съоръжения в сградите на БНБ в град София и страната. Обособени позиции: 1) обособена позиция № 1 обхваща асансьорните уредби и съоръженията в сградите на БНБ в град София – пл. „Княз Александър І” № 1, Касов център на ул. „Михаил Тенев” № 10 и ул. „Московска” № 7, както и тези в сградата на Касово подразделение на БНБ – гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 51; 2) обособена позиция № 2 – съоръжение в Касово подразделение на БНБ – гр. Плевен; 3) обособена позиция № 3 – асансьорните уредби в сградата на Почивна база на БНБ – гр. Приморско; 4) обособена позиция № 4 – асансьорите в сградата на Почивна база на БНБ „Ралица” в к.к. „Св. Св.Константин и Елена” – гр. Варна.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000, 50700000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградите на БНБ в гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Плевен и гр. Приморско

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците трябва да имат положителен финансов резултат за 2011 г.; 2. Да притежават правоспособност за работа по съоръжения с повишена опасност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Месечна абонаментна такса - 60%; 2. Часова ставка - 40%.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/07/2012 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които представят участниците в офертата си: 1. Единен идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър); 2. Баланс и отчет за приходите и разходите на участника за 2011 г.; 3.Заверено копие от актуално Удостоверение за работа по съоръжения с повишена опасност, издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) на основание чл. 36, ал. 6 от Законa за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). 4. Попълнен образец на оферта; 5. Проект на договор. Проектът на договор не се попълва, но се прилага към офертата, като се парафира всяка страница от него или се подписва и подпечатва последната страница (за изпълнител). С тези действия удостоверявате, че сте запознати и приемате условията на проекта на договор; За обособени позиции № 3 и №4 участниците представят на месечна абонаментна такса за поддръжка на съоръженията в активния за почивните бази сезон – месеците юни, юли, август и септември, както и месечна абонаментна такса за останалия период от годината – м. октомври до м.май включително. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите дружеството или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързани с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg Офертата следва да бъде представена на гише № 54 в Оперативния салон на БНБ на адреса, посочен от възложителя в раздел I. Офертата следва да бъде надписана с надпис: Оферта за участие в обществена поръчка по чл. 14 ал. 4 и предметът на поръчката "Избор на изпълнители по обособени позиции за сервизно абонаментно поддържане на асансьорните уредби и съоръжения в сградите на БНБ в град София и страната". ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорните отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.Т

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/07/2012