Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Прокуратура на Република България, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Георги Бончев, Бисер Янков, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9219295; 02 8036032, E-mail: gbonchev@prb.bg, Факс: 02 9316129

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://prb.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката има за обект доставка на климатици чрез покупка за нуждите на Прокуратурата на Република България. Прогнозна стойност - 45 000 лв. без ДДС. Доставката включва и осигуряване на гаранционна подръжка за срок от минимум 36 месеца с включена профилактика на всеки 12 месеца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39717200

Описание:

Климатици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно публикуваната на интернет-страницата на Прокуратурата на Република България Публична покана по глава осма "а" от ЗОП за доставка на климатици за нуждите на ПРБ. Общ брой - 80, съгласно Техническата спецификация по Поканата

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, бул. "Витоша" № 2

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката се извършва на място в съответното поделение на ПРБ в гр.София или в страната, където се извършва монтаж на климатиците при средно разстояние на тръбния път до външното тяло 5 /пет/ метра. В предложената цена се включват всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспортните и свързаните с гаранционното обслужване и профилактика. Място на изпълнение: Национална следствена служба – гр. София – 52 бр. климатици от типа „Климатик 1“; Съответните структурни звена на Прокуратурата на Република България в градовете Перник, Казанлък, Плевен, Луковит и Пловдив – до 13 бр., а останалите бройки в структурните звена на Прокуратурата в гр. София. Срок за изпълнение на поръчката – до 30 календарни дни от датата на подписването на договора за доставка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Критерий - „икономически най-изгодна оферта“: 2.Оценка на офертите: Оценката на офертите на всеки участник е комплексна. Тя представлява сумата от оценките по всеки показател в диапазона от 1 (една) до 10 (десет) точки, като 10 (десет) е най-високата оценка. Ki = Комплексна оценка на всяка оферта; Аi = Предлагана цена, представляващ 50% от критерия „икономически най-изгодната оферта”; Вi = Технически параметри, представляващ 50% от критерия „икономически най-изгодната оферта”. Оценката Аi по показателя “Предлагана цена” се определя по следната формула: Аi = (L min / L i ) х 10, където: Li е предлагана цена от съответния участник; Lmin е минималната цена, предложена от участник в процедурата. Оценката Вi по показателя “Технически параметри” е комплексна и включва експертна оценка на техническите параметри на съответното устройство, като устройството предложено от участник с най-добри параметри получава максимален брой точки. Bi се изчислява по формулата Bi = Bi1*0.85+Bi2*0.15, където Bi e техническата оценка, представляваща сумата от оценките на следните артикули: Климатик 1 с тежест 85%, Климатик 2 с тежест 15%. Изчисляване на оценките на отделните артикули: Bi Комплексната оценка на всяка оферта се получава след сумиране оценките на участника по показателите, умножена с тегловния коефициент и се получава по следната формула: Ki = Ai x 0.50 + Bi x 0.50, където: Ki е комплексна оценка на всяка оферта; i е от 1 до “n” – поредният номер на офертата, като (n) е броят на офертите, участващи в класирането по тази обособена позиция; Аi е оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя “Предлагана цена”; Вi е оценката на офертата в точки от 0 до 10 по показателя “Технически параметри”. Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/08/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подробна информация за предмета на поръчката, условията за участие и изискванията за изготвяне на офертите е достъпна на сайта на Прокуратурата на Република България в профила на купувача с възможност за сваляне.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/07/2012