Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Владимир Дервенков по предмета на поръчката - 02 9145 16 57; Мария Гешева - по процедурата - 02 9145 1438, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451556, E-mail: Gesheva.M@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката е с предмет: Доставка на 4 (четири) броя банкнотоброячни машини. Доставката се извършва при спазване на условията и сроковете, уговорени в проекта на договор. Марката и моделът на машините, представени в офертата на изпълнителя, трябва да отговарят на Приложение № 1 "Технически изисквания към банкнотоброячните машини", което е неразделна част от проекта на договор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30132200

Описание:

Банкнотоброячни машини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 4 (четири) броя банкнотоброячни машини.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София 1784, ул. „Михаил Тенев” № 10, „Касов център на БНБ”

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избраният за изпълнител участник следва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на поръчката без ДДС, съгласно условията на проекта на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/08/2012 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Попълнена и подпечатана оферта, съгласно образеца, представен от възложителя; 2. Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор; 3. Техническо предложение на участника, което да отговаря на Приложение № 1 -"Технически изисквания към банкнотоброячните машини", от документацията на възложителя; 4. В случай, че участникът е официален представител на производителя/те на машините трябва да представи оторизационно/и писмо/а с актуална дата, издадено от производителя/те, от което/които да е видно, че участникът е упълномощен да извършва гаранционен сервиз (поддръжка и ремонтни дейности) за този вид машинини на територията на Република България; Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно; Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срок до 15:30 ч. на 03.08.2012 г. на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 4 (четири) броя банкнотоброячни машни". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя до 15:30 часа на 03.08.2012г. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/08/2012