Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Сава Добрев по предмета на поръчката - 02 9145 11 34; Мария Гешева - по процедурата - 02 9145 1438, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451556, E-mail: Gesheva.M@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнителят трябва да осигури комуникациони услуги за ползване на оборудване за радиовръзка, собственост на Българската народна банка, наричани накратко „комуникационни услуги”, при спазване на условията и сроковете, уговорени в проекта на договор. Видовете комуникационни услуги са посочени в Приложение № 1, „Комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка”, което е неразделна част от проекта на договор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32510000

Описание:

Система за безжична телекомуникация


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поддръжка на комуникационните услуги в 24-часов режим на работа.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, пл. "Княз Александър I" № 1

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съвместимост на комуникационните услуги със средствата за радиовръзка по стандарт МРТ-1327, които са собственост на БНБ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/07/2012 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Попълнена и подпечатана оферта, съгласно образеца, представен от възложителя; 2. Декларация, че участникът приема условията на проекта на договор; 3. Техническо предложение на участника, което да отговаря на Приложение № 1 -" Комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка", от документацията на възложителя; Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: www.bnb.bg Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срок до 15:30 ч. на 19.07.2012 г. на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя до 15:30 часа на 19.07.2012 г. ЗАБЕЛЕЖКА: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните Ваши лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/07/2012