Версия за печат

BG-ГРАД БАЛЧИК

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БАЛЧИК, ГР. БАЛЧИК, ПЛ. "21 СЕПТЕМВРИ" №6, За: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ - КМЕТ, ДИМИТРИН ДИМИТРОВ - РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 9600, ГРАД БАЛЧИК, Тел.: 0579 71053, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГРАД БАЛЧИК

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg/bg/infopage/1056-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Публичната покана е свързана с услуга за изготвяне на заявления за преценка за необходимостта от ОВОС и доклади за оценка на съвместимостта със Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие и издаване на необходимите разрешителни за реализацията на проектите: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик № DIR-51011119-I015 и „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик“, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик № DIR-51011119-I018, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, по покана от страна на МОСВ за представяне на проектни предложения за реконструкция и изграждане на градски ВиК мрежи и пречиствателни станции, с референтен номер: BG161PO005/10/1.11/03/19, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж.”, с две обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Избор на изпълнител за изготвяне на заявление за преценка за необходимостта от ОВОС и доклади за оценка на съвместимостта със Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие и издаване на необходимите разрешителни за реализацията на проект: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”. Обособена позиция 2 - „Избор на изпълнител за изготвяне на заявление за преценка за необходимостта от ОВОС и доклади за оценка на съвместимостта със Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие и издаване на необходимите разрешителни за реализацията на проект: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90000000, 90700000

Описание:

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
Услуги, свързани с околната среда


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на поръчките се определя в български лева, без ДДС. 1.1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Максималната цена за изпълнение на дейностите за изготвяне на необходимите заявления за преценка за необходимостта от ОВОС и доклади за оценка на съвместимостта със Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие и издаване на необходимите разрешителни е в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лв., без ДДС. Участници, които са предложили цена, по-висока от посочената по-горе, се отстраняват от участие в процедурата. 1.2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Максималната цена за изпълнение на дейностите за изготвяне на необходимите заявления за преценка за необходимостта от ОВОС и доклади за оценка на съвместимостта със Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие и издаване на необходимите разрешителни е в размер на 16 000 (шестнадесет хиляди) лв., без ДДС. Участници, които са предложили цена, по-висока от посочената по-горе, се отстраняват от участие в процедурата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Балчик

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние. 2. Минимални изисквания за технически възможности Участникът да е изпълнил не по-малко от 3 (три) договора за последните три години, с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Участникът да представи като доказателство референции, копие от договори. „Сходни” с предмета на поръчката са услуги свързани с подготовката и провеждането на процедури, свързани с действащото екологично законодателство за инвестиционни проекти, включително, но не само - изготвяне и окомплектоване на документи за извършване на преценка за необходимостта от ОВОС и изготвяне на документи за издаване на необходимите разрешителни. *** Наличието на това обстоятелство се доказва с представения от Участника Списък на основни договори, съгласно чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП (Образец №10), придружени с препоръки за добро изпълнение. Тези препоръки задължително трябва да съдържат стойност, описание на извършваните дейности по вид, дата и място на изпълнение, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт. 3. Минимални изисквания за професионална квалификация и опит За изпълнението на поръчката, участникът следва да осигури екип от минимум 2 (двама) експерта устойчиво развитие и околна среда, единият от които да е Ръководител на екипа, отговарящи на изискванията на чл. 83, ал. 2 от ЗООС, които да притежават: • Образователно-квалификационна степен "магистър" в една от областите: икономика, регионално развитие, екология, строително инженерство, урбанизъм, архитектура, социални науки, или еквивалентна, свързана с естеството на поръчката; • Да имат най-малко 10 (десет) години професионален опит, като минимум през последните 5 (пет)от тях са били в областта на устойчивото развитие и околната среда, подготовката и провеждането на процедури, свързани с оценка на въздействието върху околната среда, екологична оценка на планове и програми, опазване на защитените зони, процедури за издаване на разрешителни за инвестиционни проекти и/или други приложими към предмета на поръчката. За изпълнение на настоящата поръчка участникът може да предложи и допълнителни експерти, които да извършат дейностите, предмет на поръчката, които познават екологично законодателство в области оценка на въздействието върху околната среда, екологична оценка на планове и програми, опазване на защитените зони, други приложими към предмета на поръчката. За доказване на съответствието, лицето представящо оферта придружава офертата с биографии, които следва да доказват образованието, квалификацията на експерта и професионалния му опит. Към тях да се приложат копия от дипломи, копия от договори, копия от други официални документи, доказващи професионален опит, референции от работодатели/възложители и всякакви други подходящи документи. Всеки основен експерт следва да подпише декларация по чл. 11, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и чл. 16, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (по образец).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/06/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.balchik.bg - обяви - публични покани

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/06/2012