Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изпитване на отпадъчни води” - извършване на собствен мониторинг от акредитирана лаборатория, в съответствие разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчните води в повърхностни водни обекти.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90420000

Описание:

Услуги по третиране на отпадъчни води


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно разрешителните за заустване, които ще бъдат предоставени на изпълнителя след сключване на договора. Изпитванията ще се правят по заявка, в зависимост от нуждите на Възложителя. Изследвани показатели: активна реакция pH, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот, общ фосфор, олово, хром(шествалентен), хром (тривалентен), мед, арсен, кадмий, цианиди (общо), цинк, феноли (летливи), нефтопродукти, екстрахируеми вещества, амониев азот.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Лабораторията на изпълнителя.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Начин на образуване на цената: Цената се формира като сбор от цените за изпитване на отделните показатели, в български лева без ДДС. 2.Качество на услугата: акредитирана лаборатория. 3.Срок за изпълнение на услугата: представяне протокол от изпитване до 10 дни след представяне на пробата за изследване . 4.Срок на действие на договора – две години. 5.Начин на плащане: Отложено плащане, по банкова сметка на изпълнителя, след издаване на фактура. 6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Сертификат за акредитация с обхвата на акредитацията. - Предлагана цена – в български лева без ДДС, подписана от представляващия дружеството и подпечатана. Забележка: Ако оферент предложи цена, която е по-ниска с повече от 20 на сто от средната цена на останалите оферти за конкретната обществена поръчка, комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за предложената цена. - Срок за отложеното плащане-посочен в календарни дни. - Срок за изпълнение на услугата. - Срок на валидност на офертата- 90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

при следната методика: КО = К1 х 0,80 + К2 х 0,20 Показател-К1 – Предлагана цена с относителна тежест 0,80 К1 = най-ниска цена х 100 ценово предложение Показател-К2 – Срок на отложено плащане с относителна тежест 0,20 К2 = Разглеждан срок х 100 най-дълъг срок

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/06/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/06/2012