BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация /Приложение №1 -11 стр./ и в зависимост от нуждите на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Централно управление на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора, намиращо се на адрес: ул. „Христо Ботев” №62.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

-Доставените материали да отговарят на действащите стандарти; количествата да се доставят периодично по заявка, според нуждите на Възложителя; всяка конкретна заявка да бъде изпълнена в предложения срок. -Материалите да отговарят на техническите изисквания на Възложителя /Приложение №1-11 стр. – Техническа спецификация/. -Начин на образуване на цената: Сбор от единичните цени на отделните канцеларски материали, съгласно приложение №1. -Срок за изпълнение на доставката: До 5 работни дни, след получена заявка. -Срок на действие на договора – една година. -Начин на плащане: Отложено плащане, по банкова сметка на изпълнителя, след издаване на фактура. За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Предлагана цена – в български лева без ДДС, подписана от представляващия дружеството и подпечатана - по зададена техническата спецификация. Забележка: Ако оферент предложи цена, която е по-ниска с повече от 20 на сто от средната цена на останалите оферти за конкретната обществена поръчка, комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за предложената цена. - Срок за отложеното плащане-посочен в калeндарни дни. - Срок за изпълнение на доставката след получаване на заявка. - Срок на валидност на офертата- 90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика: КО = К1 х 0,55 + К2 х 0,45 Показател - К1 – Предлагана цена с относителна тежест 0,55 К1 = най-ниска цена х 100 ценово предложение Показател - К2 – Срок на отложено плащане с относителна тежест 0,45 К2 = Разглеждан срок х 100 най-дълъг срок

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/06/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При сключване на договор, определения изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/06/2012