Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68, За: Димитър Боянов Стоянов, Р България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882127, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент охридски" №68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката е за възлагане на консултантски услуги - строителен надзор, обособени в две позиции: Първа позиция: " Строителен надзор по проект:„Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали в с. Попица”. Предвидените дейности в строителството са: Изграждане на регулиращо съоръжение, включващо: - Масивен бетонов яз с преливен фронт 36 м и височина 0.7 м - Система от 4 бр. саваци с р-ри 1.50/1.00 м. - Укрепване на коритото на реката в зоната преди и след съоръжението Изграждането на съоръжението вкл. следните СМР 1.1 Земни работи - Изкопни – машинен изкоп, пробутване на земни маси с булдозер, натоварване и транспортиране. - Насипни – насипване, разриване и валиране на земни маси. - Превоз на земни маси 1.2 Кофражни работи - Изработване на кофраж за фуги, фундаменти, бетонови стълбове и стени и плочи 1.3 Бетонови работи - Бетон В-20 за основи на стени, колони, фундаменти и др. - Стоманобетон В-20 за основи на стени, фундаментни плочи, дъно на канали - Превоз на бетон от бетонов център. 1.4 Арматурни работи - Направа и монтаж на арматура средно сложна до Ф 12 ст.АІ - Направа и монтаж на арматура средно сложна до Ф 12 ст.АIII 1.5 Други работи - Направа фуги - Подложка от уплътнена баластра - Направа и монтаж стоманен парапет от профилна стомана 1.6 Удълбочаване на канал - Изкоп с багер в земни почви при две утежнени условия на отвал - Изкоп с ограничена ширина 0,60 до 1,20м. Ръчно в земни почви неукрепен до 2,00м.; Втора позиция: "Строителен надзор по проект: „Подкрепа за деинституализация на ДДМУИ Надежда – с.Търнава, Община Бяла Слатина”. Предвидените дейности по строителството са: Изграждане на две сгради "Център за настаняване от семеен тип" - в УПИ І-283 и УПИ ІІІ-283, кв.19 по ЗРП на гр. Бяла Слатина. Сградите са с бруто площ на подземните и надземните етажи от по 848,70 кв.м. Сградите са едноетажни, монолитни, със СТБ конструкции, тухлени ограждащи стени с външна топлоизолация. Одобрените инвестиционни проекти могат да бъдат разгледани от участниците в стая № 106 - Дирекция "УТС" на Общинска администрация Бяла Слатина всеки работен ден от 08:00 до 17:30 часа. Участниците могат да подават оферти за една или за двете позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ще бъде упражняван строителен надзор на три самостоятелни обекта - един в с. Попица и два Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Бяла Слатина.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34290 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Попица и гр. Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основни дейности, включени в предмета на поръчката: От участника/ците избран/и за изпълнител/и се очаква да подпомага/т Община Бяла Слатина във всички етапи от осъществяването на обектите. Изпълнителят/ите на поръчката е необходимо да упражнява/т дейността на независимия строителен надзор, обхващаща периода от откриване на строителната площадка до въвеждане на обекта в експлоатация и създаване на технически паспорти, със задачи както следва: 1. Контрол по стриктно спазване от фирмата изпълнител на СМР на обекта на разработения инвестиционен проект. 2.Контрол на количеството и качеството на влаганите строителни материали. 3. Координация на СМР . 4. Строителен надзор, съгласно чл.168 от ЗУТ. 5. Консултански услуги по време на строителството. 6. Изготвяне на ежемесечни доклади за развитието на обекта. 7. Изготвяне на окончателен доклад при завършване на обекта. 8. Осигурява въвеждането на обекта в експлоатация съгласно изискванията на ЗУТ. ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ От изпълнителя се очаква да има опит и способности да покрие конкретни дейности в областта на строителния надзор. Консултантът трябва със свой персонал да предостави на Община Бяла Слатина следните услуги: 1. Да изпълнява точно задълженията си на строителен надзор съгласно ЗУТ. 2. Да следи изпълнението на обектите като цяло и спазването на технологичните изисквания за изпълнението на отделните видове строително-монтажни работи. 3. Ежемесечните доклади и окончателния доклад след приключване на строително-монтажните работи да отговарят на изискванията за съдържание и обхват. 4. Да представлява и защитава интересите на Възложителя пред всякакви органи, включително пред ДНСК и др. институции за постигане целите на договора. 5. Като лицензирана фирма съгласно изискванията на ЗУТ, чл.166 и чл.168 по време на строително-монтажните работи фирмата за строителен надзор да подготвя и подписва актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, в това число Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 6. При даване на строителна линия фирмата трябва да провери данните за нивелетните репери, посочени от отговорните органи. 7. Да следи и контролира спазването на условията /изискванията/ за здравословни и безопасни условия на труд. 8. Упражнява контрол по ПБЗ като координатор по безопасност и здраве. 9. Да следи и контролира недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. 10. Да упражнява контрол по: • Изпълнение на графика за видовете СМР, спазване на сроковете и координация на работите; • Изпълнение на работите съгласно технологичните изисквания и ПИПСМР; • Изготвяне на схеми за сигнализиране на обекта и съгласуване с ПП-КАТ; • Качеството на влаганите материали и други продукти със съответните сертификати за качество; • Съставяне на необходимите протоколи и актове по време на изпълнението на обекта и протоколи за извършени лабораторни изследвания на СМР; 11. При неизпълнение на задълженията и отговорностите от страна надзорника, той дължи неустойка на Възложителя в размер, съгласно уговореното в договора . Възложителят си запазва правото да потърси обезщетение, ако нанесените щети са по-големи от договорената неустойка. 12. Фирмата, упражняваща строителния надзор, трябва да има застраховка по смисъла на чл. 171 и чл.172 от ЗУТ и да е в състояние да сключи допълнителна застраховка покриваща всякакви материални и нематериални щети във връзка с изпълнението на строителните работи в условията на активно движение на МПС и пешеходци, вкл. във връзка с изпълнението на изискванията на БУТ. Оферираните цени за отделните позиции не могат да надхвърлят следните стойности: За позиция 1 - 11 500,00 лв без ДДС; За позиция 2 - 22 790,00 лв без ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/05/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението - име, адрес за кореспонденция, ЕИК, телефон, факс, ел. поща; 2. Техническа оферта - предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя, в което се посочва срок на валидност на офертата, но не по-малък от 180 календарни дни от датата на подаването на офертата; 3. Ценово предложение - ценова оферта за изпълнение на поръчката с посочена стойност без ДДС и с ДДС за всяка отделна позиция; 4. копия на документи, доказващи правото за упражняване на строителен надзор по време на строителството; 5. Подписани и подпечатени от участника проекти на договор, изготвени от Възложителя. Проектите на договорите за двете обособени позиции са публикувани в официалният сайт на Община Бяла Слатина www.byala-slatina.com . Участниците следва да изтеглят файловете с проектите на договори от там. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Общинска администрация, гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68. Върху пликът се изписват данни за лицето, което прави предложението и текст: "Оферта за "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по договори: 1. „Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали в с. Попица” - договор BG161PO001/1.4-06/2010/017, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010: „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводненията в градските агломерации”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, финансирана от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013” 2. „Подкрепа за деинституализация на ДДМУИ Надежда – с.Търнава, Община Бяла Слатина” - договор BG161PO001/1.1-12/2011/042, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011: „Подкрепа за деинституализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, финансирана от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013” - за Позиция №1 -"Строителен надзор по проект:„Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали в с. Попица”. / за Позиция №2 Строителен надзор по проект: „Подкрепа за деинституализация на ДДМУИ Надежда – с.Търнава, Община Бяла Слатина”. или за Позиция №1 и №2". Финансирането на поръчката е със средства по Оперативна програма "Регионално развитие".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/05/2012