Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Веселин Табаков по предмета на поръчката-02 9145 1919; Мария Гешева - по процедурата - 02 9145 1438, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: Gesheva.M@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на обществената поръчка е доставка на работно облекло, униформено облекло, обувки и лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло за служителите на БНБ за 2012 г., по следните обособени позиции: • Обособена позиция № 1 – “Работно облекло”; • Обособена позиция № 2 – “Униформено облекло”; • Обособена позиция № 3 – “Обувки”; • Обособена позиция № 4 – “Лични предпазни средства и специално работно облекло”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18000000, 18100000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение № 1 от документацията за участие - "Списък и количества на работно облекло, униформено облекло, обувки и лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, пл. "Княз Александър I" № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Оферта може да се подава за всички позиции едновременно или за няколко избрани позиции; 2.Участниците представят технически спецификации за всички артикули включени в обособени позиции 1, 2,3 и 4; 3.Участниците представят мостри (не по-малко от 2) на платовете за всички артикули, включени в обособена позиция № 2 - “Униформено облекло”. При поискване от страна на Възложителя участниците се задължават да представят допълнителни мостри за избор на цвят, десен и др.; 4. Участниците представят мостри на артикулите, включени в обособени позиции 1 и 4; 5. Участниците поставят всяка отделна мостра в подходяща опаковка. Върху опаковката се поставя етикет, на който се изписват: име на участника, № на обособената позиция и наименование на артикула, за който се отнася мострата. Всяка мостра трябва да бъде подписана и подпечатана от участниците. Мострите на участниците, спечелили по съответните позиции, остават у възложителя и са условие за приемане на бъдещите доставки; 6. В офертата си участниците следва да представят снимков материал по обособена позиция № 3 „Обувки” на не по – малко от 2 (два) модела обувки за мъже и не по – малко от 2 (два) модела обувки за жени, както и снимков материал на предложеното униформено облекло по обособена позиция № 2 на не по – малко от 2 (два) модела за мъже и не по –малко от 2 (два) модела за жени. 7. Участниците в офертата си следва да декларират местополжението на магазин/и (търговки обект/и) по обособена позиция №3 "Обувки" на територията на град София; 8. За обособена позиция № 4 “Лични предпазни средства и специално работно облекло” в офертата, участниците следва да се задължат, че ще представят при извършване на доставките инструкции за употреба, съставени от производителя на български език, декларации или други документи установяващи съответствието с европейски или друг относим стандарт, подписани от производителя или от неговия упълномощен представител. Инструкциите и декларациите трябва да отговарят на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства /обн. ДВ, бр. 48 от 14 май 2002 г./; 9. За обособена позиция № 2 „Униформено облекло” - мерките на служителите се вземат на територията на БНБ по предварително съгласуван график; 10. Всички предложения, които участниците оферират следва да са в съответствие с изискванията на Възложителя и приложения към публичната покана договор;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите се оценяват за всяка една обособена позиция по отделно по следните показатели: • Качество на предлаганите артикули/модели - 50 т. • Обща стойност по групи стоки - 30 т. • Срок на изпълнение на поръчката - 20 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/06/2012 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците представят следните документи: 1. Попълнена оферта съгласно образеца, подписана и подпечатана на всяка страница от представляващия дружеството. 2.Попълнена "Предлагана цена" съгласно образеца, подписана и подпечатана на всяка страница от представляващия дружеството. 3.Мостри и снимков материал, посочени в "Изисквания за изпълнение на поръчката" от настоящата покана. 4.Технически спецификации за всички артикули от обособени позиции № 1,2,3 и 4. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срок до 15:30ч. на 04.06. 2012 г. на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект: "Доставка на работно облекло, униформено облекло и лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло за служителите на БНБ за 2012 г.", включително обсобената/те позиция/ии, за която/които се участва. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя до 15:30 часа на 04. 06. 2012 г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/06/2012