Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: Отдел "Маркетинг и ОП", стая №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Възстановяване водоплътността на НР с. Тъжа в експлоатационен район Казанлък по технологията „Кристализация на бетона”. за подобряване на водоплътността на обемните съоръжения и констатирани изтичания от тях е необходимо да се извърши обмазване на стените от вътрешната страна с цел възстановяване на тяхната водоплътност район експлоатационен Казанлък Техн. група „ Села Запад” • НР с. Тъжа (община Павел Баня). Услугата включва: машинно почистване – хидробаластиране с водоструйка с висико налягане на повърхността подлежаща на обработка;полагане на материал на компрометираните участъци; обработка на фуги и пукнатини;направа на водоплътни холкери;двукратна апликация стени и дъно;нанасяне на материали за добиване на необходимата водоплътност. Технологията „Кристализация на бетона” - представлява уникална повърхностна обработка на бетоновите конструкции с нетоксичен материал, който предизвиква реакция, създаваща кристали в порите и капилярите на бетона. Тази кристална формация става неделима част от конструкцията и я предпазва от проникване на вода и други течности, в която и да е посока.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

76411000

Описание:

Услуги по укрепване на кладенци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

-690, 24 м2, проектен обем на водните камери на водоема 1100 м3 /двукамерен 2х550 м3/.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

село Тъжа, община Павел Баня, експлоатационен район Казанлък.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Да се извършат: 1.Машинно почистване – хидробаластиране с водоструйка с висико налягане на повърхността подлежаща на обработка. 2.Полагане на материал на компрометираните участъци. 3.Обработка на фуги и пукнатини. 4. Направа на водоплътни холкери. 5.Двукратна апликация стени и дъно. 6.Нанасяне на материали за добиване на необходимата водоплътност. -Начин на образуване на цената: Цената се формира като сбор от цените за отделните видове работи, в български лева без ДДС. -Качество на услугата: Обем с необходимост за обмазване на стените от вътрешната страна с цел възстановяване на тяхната водоплътност район Казанлък” Техн. група „Села Запад” • НР с. Тъжа Технологията представлява уникална повърхностна обработка на бетоновите конструкции с нетоксичен материал, който предизвиква реакция, създаваща кристали в порите и капилярите на бетона. Тази кристална формация става неделима част от конструкцията и я предпазва от проникване на вода и други течности, в която и да е посока. -Срок за изпълнение на услугата: До 30 календарни дни. -Начин на плащане: Отложено плащане, по банкова сметка на изпълнителя, след издаване на фактура. За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: а/Копие на удостоверение за актуално състояние. б/ Предлагана цена – в български лева без ДДС, подписана от представляващия дружеството и подпечатана. в/ Срок за отложеното плащане-посочен в кал. дни. г/ Срок за изпълнение на услугата- До 30 календарни дни. д/ Срок на валидност на офертата- 90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

при следната методика: КО = К1 х 0,70 + К2 х 0,30 Показател К1 – Предлагана цена с относителна тежест 0,70 К1 = най-ниска цена х 100 ценово предложение Показател К2 – Срок на отложено плащане с относителна тежест 0,30 К2 = Разглеждан срок х 100 най-дълъг срок

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/05/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/05/2012