Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: Отдел "Маркетинг и ОП"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане и поддръжка на VPN канали между Централно управление и отдалечените офиси и касови салони на Дружеството описани в заданието съдържащо техническата спецификация, описанието на услугата и техн. изисквания за свързаността /Приложение №1/”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32412110

Описание:

Интернет мрежа


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно задание /Приложение №1 -3 стр./

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сгради стопанисвани от „В и К” ЕООД, на територията гр. Ст. Загора и други градове /точните адреси са посочени в заданието-приложение №1/.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Срок за изграждане на новите VPN канали – до 30 дни. - Начин на образуване на цената: Цената се формира като обща сума от единичните цени за изграждане, едногодишната поддръжка за всеки един от каналите и предоставения в централната точка достъп до Интернет, в български лева без ДДС. - Качество на услугата: Изпълнителят трябва да предостави достъп до Интернет в ЦУ на дружеството намиращо се на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” №62. - Технически изисквания за свързаността, съгласно заданието /Приложение №1/. - Срок на действие на договора - дванадесет месеца от датата на сключване на договора. - Фирмата да представи доказателство за търговска репутация, техн. възможности и опит при подобен вид поръчки-представяне на досегашната й дейност, свързана с предмета на поръчката, описание на техн. възможности и референции; - Начин на плащане: Отложено плащане по банкова сметка на изпълнителя, след подписване на приемо-предавателен протокол и издаване на данъчна фактура-оригинал. За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - доказателство за търговска репутация, техн. възможности и опит при подобен вид поръчки-представяне на досегашната й дейност, свързана с предмета на поръчката, описание на техн. възможности и референции; - Предлагана цена в лева без ДДС, подписана от представляващия дружеството и подпечатана, включваща: цена за изграждане на VPN канали по техническо задание (Приложение №1), месечна цена за поддръжка на всеки отделен VPN канал, месечна цена за предоставяне на услуга „Достъп до интернет” (Приложение №1), - Техническо предложение съобразено с техн. изисквания в /Приложение №1/. - Гаранционен срок на новоизградените VPN канали – мин. 6 месеца. - Срок на отложено плащане / посочен календарни в дни, след изпълнение/. - Срок за изпълнение – посочен в календарни дни. - Време за реакция при пропадане на връзка – посочен в часове. - Срок за изграждане на нови VPN канали (извън техническото задание) – до 30 дни. - Приблизителна цена за изграждане на нов VPN канал (извън техническото задание) – не се оценява. - Срок на валидност на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

при следната методика: КО = К1 х 0,50 + К2 х 0,20 + К3 х 0,20+ К4 х 0,10 К1 – Предлагана цена с относителна тежест 0,50 най-ниска цена К1 = ------------------------------х 100 ценово предложение К2 – Срок на отложено плащане с относителна тежест 0,20 Разглеждан срок(дни) К2 = -----------------------------------х 100 най-дълъг срок(дни) К3 – срок за изпълнение с относителна тежест 0,20, най-кратък срок за изпълнение(дни) К3 = --------------------------------------------------х 100 предложен срок(дни) К4 – критерий време за реакция при пропадане на връзка с относителна тежест 0,10, най-кратък срок за реакция (часове) К4 = ----------------------------------------------------х 100 предложен срок(часове)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/05/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническото задание /приложение №1/, свързано с поръчката може да бъде получено на горепосочения интернет адрес-меню "Профил на купувача". При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/05/2012