Версия за печат

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дирекция на Природен парк - Русенски лом, Бул. "Скобелев" - 7, За: Милко Сотиров Белберов - Директор, Р.България 7000, Русе, Тел.: 082 872397, E-mail: hristova@lomea.org, Факс: 082 828730

Място/места за контакт: ДПП Русенски Лом

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lomea.org.

Адрес на профила на купувача: www.lomea.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възстановяване на водопровод и ел.захранване за Природозащитен комплекс "Ломовете", ПИ 000020, землището на с. Нисово,Община Иваново. Захранването на обекта с питейна вода ще се осъществи от същ.водопровод ф 60.Водовземането ще стане в ОК 160 в края на с.Нисово.След водовземането е предвидена водомерна шахта, вкоято ще се монтира водомерен възел.Извън населеното място водопровода ще се положи в обхвата на пътя.Пресичането на р.Бели Лом ще стане открито в обсадна тръба ф 160 - метална. Предмет на рехабилитацията е да се възстанови съществуващото електропроводно отклонение започващо от електропровод 20 kV за п/ст Сваленик и захранващо трафопост към профилакториум на СМК-Русе.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45300000, 45332200, 45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно одобрен проект и количествени сметки.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територия на природен парк "Русенски Лом", землище на с.Нисово

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да представи: - Застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ. - Списък на изпълнени договори през последните пет години (2007,2008,2009,2010 и 2011) със сходен предмет, придружен от препоръки за добро изпълнение. - Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за обекти „....... категория” от ЗУТ, „....... група” от Централния професионален регистър на строителя или еквивалентно. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, достатъчно е един член на обединението/консорциума да има такава регистрация. - Списък на собствено и/или наето оборудване, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка. Удостоверява се с регистрационни талони, копия на лизингови или договори за наем, инвентарна книга; - ISO 9001 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи, изграждане на инсталации; - ISO 14001 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи, изграждане на инсталации; - OHSAS 18001 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи, изграждане на инсталации

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предлагана цена - 40т. Срок за изпълнение -20т. Организация и изпълнение на обекта - 20т. Описани и отчетени възможни рискове при изпълнение на поръчката и пределожени мерки за преодоляване - 10т. Мерки за опазване на околната среда - 10т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/05/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Проектна документация може да бъде разгледана в ДПП Русенски Лом. Офертата на участника трябва да съдържа: Списък на документите , Административни сведения за участника, Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, Справка-декларация, съдържаща списък на договори, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка и изпълнени през пет години, Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП и Ценово предложение. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция , телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на процедурата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/05/2012