BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Стоянка Младенова, Пламен Петков (02 91451546), Р България 1000, София, Тел.: 02 91451977, E-mail: mladenova.s@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на товарна платформа в сградата на Касово подразделение на БНБ, ул. „Васил Левски” № 153, град Плевен. Товарната платформа е с товароподемност от 800 кг, на две спирки. В поръчката се включва и демонтажа на старата платформа и узаконовяване на новата от независим одиторски контрол.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42416120

Описание:

Товарни асансьори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 (една) товарна платформа.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Плевен, ул. Васил Левски, № 153

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да: 1. Разполагат с лиценз от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН) чрез Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" (ГД "ИДТН”); 2. Към момента на сключването на договора да има Застраховка по чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за имуществена отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си; 3. Изготви Техническо предложение, което описва техническите параметри на предлаганата товарна платформа, които да отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в Приложение № 1 – „Технически параметри”; 4. Представи гаранция за съоръжението и монтажните работи; 5. Изпълни поръчката, съгласно "Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьори и техните предпазни устройства" и по Европейска норма EN81-1/2.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Обща цена - 40 т. 2. Срок за доставка и монтаж - 30 т. 3. Гаранция на съоръжението - 15 т. 4. Гаранция на монтажните работи - 15 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/05/2012 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които трябва да представят участниците: 1. Копие от лиценз от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН) чрез Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" (ГД "ИДТН”), заверено вярно с оригинала. 2. При сключване на договор - Застраховка по чл.171,ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за имуществена отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си. 3. Техническо предложение, което описва техническите параметри на предлаганата товарна платформа, които да отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в Приложение № 1 – „Технически параметри”. 4. Списък на изпълнени договори през последните 3 (три) години (2009, 2010, 2011), датите и получените, както и препоръки за за добро изпълнение от предишни възложители за извършени поръчки. На интернет адрес www.bnb.bg може да се види допълнителна информация по поръчката.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/05/2012