Версия за печат

BG-Балчик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Балчик, пл. "21- ви септември" №6, За: Десислава Костадинова, РБългария 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036, E-mail: d.kostadinova@obadm.balchik.net

Място/места за контакт: Директор дирекция"АПИО"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg/bg/infopage/1056-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет: „Подготовка на документации за участие в процедури предвидени в ЗОП за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители в рамките на Проект BG161PO001/1.1-11/2011/013 „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ – Балчик за оборудване със специализирана лаборатория”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79000000, 79400000

Описание:

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

2.1. Подготвяне на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за извършване на СМР, по бюджетно перо 2, „Разходи за строителство” със стойност 848 711, 15 лв. ,без ДДС; 2.2. Подготвяне на документация за директно възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор, по бюджетно перо 2 „Разходи за строителство” със стойност 4 243,56 лв., без ДДС; 2.3. Подготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор, по бюджетно перо 2 „Разходи за строителство” със стойност 8 487,11 лв. без ДДС; 2.4. Подготвяне на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за дейностите по доставка на медицинско оборудване, по бюджетно перо 3 „ Придобиване на машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане” със стойност 2 135 000,00 лв., без ДДС; 2.5. Подготвяне на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за извършване на дейности по разпространение на информация , публичност и визуализация, по бюджетно перо 4 „Разходи за външни услуги”- Разходи за разпространение на информация и публичност, със стойност 5 480,00 лв. без ДДС; 2.6. Подготвяне на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит по проекта, по бюджетно перо 4 „Разходи за външни услуги ” със стойност 9 000, 00 лв., без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

13882 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Балчик, община Балчик, обл. Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да подадат оферта по образец . В оферата си участниците следва да посочат обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС , срок за изпълнение който не може да е по- дълъг от 30 календарни дни и срок на валидност на офертата. Посочването на срок за изпълнение на поръчката да е цяло число.Участникът трябва да отговаря на условията на чл. 47 , ал. 5 от ЗОП, а определеният за изпълнител трябва да представи преди сключване на договора документи от съответните компетентни органи , удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47 , ал.1 , т. 1 от ЗОП. Поръчката да се извърши в съответствие с изискванията на ОПРР,одобрения бюджет на проекта, одобрена техническа спецификация за оборудване,одобрено КСС,опис на дейностите за публичност на проекта.Необходимата документация ще бъде предоставена от Възложителя на избрания изпълнител при сключване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

2.1. Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са: (ОЦ 1) – оценка на срок за изпълнение на поръчката; (ОЦ 2) – оценка на предлаганата цена. 2.2. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: (КО) = (ОЦ 1) + (ОЦ 2) Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на първо място. 3. Относителна тежест на показателите за оценяване: (ОЦ 1) = 70 точки, максимална стойност; (ОЦ 2) = 30 точки, максимална стойност.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/05/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон , факс и електронен адрес. Всички документи в офертата следва да бъдат написани на български език, на компютър или пишеща машина без поправки и/или изтривания. Офертата се попълва и се подписва от законния представител на участника или упълномощено от него лице. Към офертата се прилага: Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговски регистър; Декларация, съдържаща информация за оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката (по образец) Списък на основни договори по Образец, придружен с препоръки за добро изпълнение. Препоръките задължително трябва да съдържа стойност, описание на извършваните дейности по вид, дата и място на изпълнение, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт.Списък на ключовите експерти, към който се прилага, професионална автобиографии на експертите, придружени с документи, доказващи изискуемото образование, опит и квалификация - копия от договори, копие от трудова книжка, препоръки, дипломи, сертификати и др.Административни сведения. Изисквания към участниците за изпълнение на поръчката.Критерии за допустимост на участниците. 3.1. Участникът следва да има реализиран оборот от услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, общо за предходните 3 (три) приключили финансови години в размер на не по-малко от 13 882,20 лв. (тринадесет хиляди осемстотин осемдесет и два лева и двадесет стотинки ) без вкл. ДДС . Под „сходни услуги” следва да се разбира разработване на документации, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, по проекти, финансирани по европейски и/или международни програми. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за оборот се прилагат за обединението като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването за оборот се отнася за подизпълнителя, съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът да е изпълнил не по-малко от 3 (три) договора за последните три години, с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка Участникът трябва да разполага с минимум 3 (три) членен екип, който ще вземе участие при изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, както следва: Ключов експерт 1 – предложеният експерт трябва да притежава:висше юридическо образование,удостоверение за юридическа правоспособност,минимум 5 (пет) години общ професионален опит,минимум 3 (три) години опит в разработване на документации за обществени поръчки и/или участие в процедури по обществени поръчки, вкл. по проекти, финансирани по европейски и/или международни програми. Ключов експерт 2 - предложеният експерт трябва да притежава:висше образование в областта на инженерните и/или техническите науки или еквивалентно,минимум 5 (пет) години общ професионален опит, специфичен професионален опит в областта на обществените поръчки, в това число участие в разработване на документации за обществени поръчки и/или участие в такива процедури, и/или участие в оценителни комисии, и/или осъществяване на предварителен и последващ к/ол. Ключов експерт 3 - предложеният експерт трябва да притежава:висше образование в областта на икономическите науки или еквивалентно,минимум 3 (три) години общ професионален опит,специфичен професионален опит в областта на обществените поръчки, в това число участие в разработване на документации за обществени поръчки и/или участие в процедури по обществени поръчки, и/или участие в оценителни комисии, и/или осъществяване на предварителен и последващ контрол. Пълен достъп до документите изготвени по образец е предоставен на интернет-страницата на Община Балчик- www.balchik.bg.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/05/2012