Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68, За: Димитър Боянов Стоянов, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882127, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. "Климент Охридски" №68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

В предмета на поръчката са включени периодични доставки на компютърни аксесоари, канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя в Община Бяла Слатина, съгласно приложена спецификация. Срокът на договора ще бъде 24 месеца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30237200, 30237320, 30234200, 30234300, 30237410, 30197621, 30192132, 30141000, 44617100, 30197220, 22851000, 30192160, 24910000, 22600000, 30192130, 39831400, 39525800, 30199230, 30192121, 30192113, 22852100, 30192111, 30199600, 30192125, 30197100, 22830000, 30196100, 30197321, 30234600, 39241200, 30194100, 30192153, 30193000, 30199760, 30192133, 30192134, 30197330, 30195100, 37823200, 30197630, 42994220, 30192126, 30125100, 30192112

Описание:

Компютърни аксесоари
Дискети
Оптични дискове
Компактдискове (CD)
Компютърна мишка
Блоклиста за флипчарт
Резервни графити (мини) за автоматични моливи
Калкулатори
Кашони
Кламери
Класьори
Коректори
Лепила
Мастило
Моливи
Почистващи препарати за екрани
Почистващи кърпи
Пощенски пликове
Химикалки
Пълнители с мастило
Папки за досиета
Намастилени тампони
Канцеларски разделители
Маркери
Телчета за телбод, карфици, кабърчета
Тетрадки за упражнения
Тефтери за планиране на заседания
Антителбод
Флашпамети
Ножици
Чертожни линии (шаблони)
Печати с текст
Органайзери и принадлежности
Етикети
Острилки за моливи
Поставки за моливи
Перфоратори
Табла за планиране или принадлежности
Паус
Хартия за печатане
Принадлежности за ламиниране
Маркери за чертане (рапидографи)
Касети с тонер
Мастило за отпечатващи машини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата са съгласно приложена техническа спецификация - Количествено-стойностна сметка, публикувана в профила на купувача.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59315 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. Климент Охридски" №68

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Договорът се сключва при твърди цени за срок от 24 месеца. Сроковете за изпълнение на доставките по заявка е както следва: - за обикновена доставка – 5 работни дни; - за експресна доставка – 8 часа; Плащанията ще се извършват в 14-дневен срок след представяне на фактури за извършената доставка по банков път - на Община Бяла Слатина, ОП "Пазари и социални дейности" и ОП "Чистота и озеленяване". Оферираната цена за изпълнение на поръчката не бива да надхвърля прогнозната сума без ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението - име, адрес за кореспонденция, ЕИК, телефон, факс, ел. поща; 2. Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя, в което се посочва срок на валидност на офертата, но не по-малък от 60 календарни дни от датата на подаването на офертата; 3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката с посочена обща стойност без ДДС и с начислен ДДС; 4. Остойностена количествено-стойностна сметка с единични цени за всички артикули, посочени в нея - представя се в офертата на хартиен и оптичен носител. Количествено-стойностната сметка за артикулите и проектът на договора за изпълнение са публикувани в официалният сайт на Община Бяла Слатина www.byala-slatina.com . Участниците следва да изтеглят файла с количествено-стойностната сметка и да я остойностят. Към офертата се добавят отделно евентуални предложения за промени в публикувания проект на договор. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Общинска администрация Бяла Слатина: гр. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. "Климент Охридски" №68. Върху пликът се изписват данни и адрес за лицето, което прави предложението и текст: "Оферта за “Периодични доставки на компютърни аксесоари, канцеларски материали и офис консумативи по заявка на възложителя в Община Бяла Слатина, съгласно приложена спецификация”. Финансирането на поръчката е със собствени бюджетни средства на Община Бяла Слатина.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/05/2012