Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: Отдел "Маркетинг и ОП" - стая 15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на резервни части на багери NEW HOLLAND-B110B”, съгласно техническа спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34224200

Описание:

Резервни части за други превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата ще се доставят периодично по заявка в зависимост от нуждите на Дружеството.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПСД при „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Начин на образуване на цената: Сума от единичните цени на резервните части- по зададена техническа спецификация /приложения №1/. Цената е в български лева без ДДС. 2.Срок за изпълнение на поръчката: Дванадесет месеца от датата на сключване на договора. 3. Срок за изпълнение на доставката след заявка – до 10 работни дни. 4. Начин на плащане: Отложено плащане минимум 20 календарни дни след изпълнение на доставката и издаване на данъчна фактура – оригинал , по банкова сметка на Изпълнителя. 5.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи: - Копие на удостоверение за актуално състояние. - Копие заверено от оферента на валиден сертификат или еквивалентен на ISO „Система за управление на качеството”. - Предлагана цена – в български лева без ДДС, подписана от представляващия дружеството и подпечатана, за резервните части - по зададена техническата спецификация /приложения №1/. - Срок за отложеното плащане-посочен в календарни дни. - Срок за изпълнение на заявка за части-посочен в работни дни. - Срок на валидност на офертата- минимум 30 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Предлагана цена с относителна тежест 0,70 К1 = най-ниска цена х 100 ценово предложение К2 – Срок на отложено плащане за окончателното плащане с относителна тежест 0,30 К2 = Разглеждан срок х 100 най-дълъг срок Методика КО = К1 х 0,70 + К2 х 0,30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/05/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническата спецификация / Приложение №1/, свързана с поръчката може да бъде получена на горепосочения интернет адрес-обция профил на купувача. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/05/2012