Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, ул."Гладстон" 67, За: Галина Симеонова Симеонова, Р България 1000, София, Тел.: 02 9406251, E-mail: g.simeonova@pudoos.bg, Факс: 02 9804131

Място/места за контакт: София, ул. Триадица № 4 ет. 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pudoos.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pudoos.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на един товарен бус с падащ борд с възможност за товарене и разтоварване на контейнери от 240 литра за Инсинератора на МОСВ – ПУДООС - Дирекция "НСД" за изгаряне на опасни болнични отпадъци. ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34114400

Описание:

Микробуси


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Един автомобил тип микробус

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Прогнозна стойност до 60 000 лв. без ДДС Изисквания за автомобила: 1. Вид гориво - Бензин/Дизел; 2. Екостандарт за ДВГ - EURO 5 - Следва да се представи пътен лист, доказващ EURO 5; 3. Двигател - 4 цилиндров редови ДВГ с работен обем от 2,2 литра; 4. Изпълнение на микробуса, тип - Шаси, кабина с отделен фургон; 5. Оборудване в кабината на шофьора: - шофьорска седалка със степени на регулиране; - сдвоени пасажерси седалки; - регулируем волан - странично изнесени двусекциони огледала за боратно виждане - ел. пакет - въздушна възглавница за водача - предпазни колани с регулиране по височина - кабината следва да има брой места 1 + 2. 5. Механична предавателна, синхронизирана скоростна кутия; 6. Окачване предно независимо, окачване задно с листови ресори и амортисьори; 7. Дискови спирачки на двете оси; 8. Спирачна система със серво усилвател - ABS, ESP, ASR; 9. Кормилна уредба ляв волан и серво управление; 10. Задвижване на задни двигателни колелета; 11. Минимална товароносимост - 1200 кг. 12. Товарен обем -14 куб. м. 13. Макс. височина - 3 м. 14. Електро-хидравлична подемна платформа (падащ борд), с товароподемност минимум 500 кг.; 15. Гаранционен срок минимум 24 месеца; 16. Срок на доставката до 90 календарни дни от сключване на договора; Офертата трябва да съдържа най-малко: 1. данни за лицето, което прави предложението; 2. предложение за изпълнение на гореописните изисквания; 3. ценово предложение; 4. срок на валидност - минимум 90 календарни дни. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на следните обстоятелства: 1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2. обявен в несъстоятелност; 3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните И декларации за липсата на обстоятелствата: 2. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници: 1. при които долупосочените лица са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; И 2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Гореописаните изисквания се прилагат за следните лица: 1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника; 8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. Моля изпращайте Вашите оферти на адрес: гр. София ул. Триадица № 4 ет. 3

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/04/2012 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.pudoos.bg, гр. София ул. Триадица 4 ет. 3

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/04/2012