Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62,, За: Дарина Караначева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Маркетинг и ОП", стая 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.wik-stz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на независим финансов одит на годишният финансов отчет на В и К за 2012 г. и 2013 г., изготвен в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти, приети за прилагане в ЕС

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212000

Описание:

Одиторски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„В и К” ЕООД, гр. Стара Загора е дружество със 100% държавно участие; - Предмет на дейност – "Водоснабдяване, канализация, пречистване на отпадъчни води и инженерингови дейности”. - Представляващ дружеството - Управителят инж. Румен Райков. - Разположение на мрежата обслужвана от "В и К" ЕООД – област Стара Загора + община Тополовград. - Броят на абонатите на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора за 2011г. – население – 181 864, обществен сектор – 15036 ; - Финансовата и счетоводна отчетност се извършват само и изцяло в Централно управление на "В и К" ЕООД, гр. Стара Загора. В Дружеството са обособени 5 експлоатационни района и 1 помощно стопанство (ПСД), които нямат самостоятелна юридическа и счетоводна обособеност; - Средномесечният брой на входящи фактури за 2011г. по регистъра за ДДС - приблизително 630 бр.; - Средномесечният брой изходящи фактури за 2011г. по регистъра за ДДС - приблизително 6 600 бр.; - Средномесечният брой на изходящите приходни квитанции за население за 2011г. - приблизително 116 000 бр.; - Средномесечен брой на банкови операции за 2011г.- 3986 бр.; - Средномесечен брой на касови операции за 2011г. – 580 бр. – без касови операции от вноски на паричен салон; - Средно-списъчен състав на персонала към 31.12.2011г. е 780 души, в т.ч. 1 ръководител ФСД и 10 бр . счетоводители; - Финансово счетоводен софтуер - 14 бр. ; - Номенклатурата на основните услуги и дейности е доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води; - Номенклатура на имоти, машини и оборудване (дълготрайни активи) – по групи и брой позиции от инвентарната книга: земя - 238 бр.; сгради - 788 бр.; съоръжения – 2513 бр.; машини и оборудване 1949 бр.; компютри - 330 бр.; трансп. средства - 113 бр.; софтуер - 69 бр.; други ДА – 351 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Централно управление на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

-Срок за изпълнение: Одиторският доклад трябва да бъде изпълнен в два варианта: На Български език до 10.03.2013г., съответно до 10.03.2014г. На Английски език до 20.04.2013г., съответно до 20.04.2014 г. - Начин на плащане По банкова сметка на изпълнителя, както следва: - 30% авансово плащане от сумата за съответната финансова година, като авансовото плащане за първата година е при подписване на договора, а за втората финансова година авансовото плащане ще е на датата съответстваща на датата на договор; - 30% по време на изпълнение на ангажимента до 31.12.2012 год. и съответно до 31.12.2013 год. - 40% след представяне на одиторския доклад върху финансовия отчет за 2012г. и съответно за 2013г. - Качество на услугата – Изпълнителите на поръчката да са вписани в регистъра на регистрираните одитори на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България и в списъка на одиторите, приемливи за Банката /ЕБВР/ . - Одиторският доклад трябва да има и версия на английски език. - Заедно с одиторския доклад следва да бъде изготвено и „Management letter”, в което да бъде изразено мнение и направено заключение дали по време на одита има открити проблеми при управлението на Дружеството (съгл. изискванията на ЕБВР). - Квалификационни изисквания и технически критерии: утвърдено специализирано одиторско предприятие, регистрирано по ЗНФО; положителен финансов резултат от дейността за всяка от предходните 3 (три) години (обстоятелството се доказва със заверени от участника копия на финансовите отчети от последните 3 години и справка по видове услуги с данни за годишния оборот за последните 3 години, заверена от оферента); в екипа на СОП да има най-малко трима регистрирани одитори и дипломирани експерт- счетоводители (обстоятелството се доказва със заверени от участника копия на дипломи от ИДЕС и удостоверения от ИДЕС); професионален опит в одита на дружества от сектор водоснабдяване и канализация. (доказва се със списък на основните договори за услуги, отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, придружен с референции); членство в одиторска мрежа по смисъла на ЗНФО, (обстоятелството се доказва със заверено от участника копие на документи доказващи членството). 6.5.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, съдържащ следните документи, доказващи икономическото и финансово състояние на лицето и техническата възможност за изпълнение на предмета на услугата, а именно: -удостоверение за актуално състояние; -документ, доказващ регистрацията на участника в регистъра на регистрираните одитори на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България и в списъка на одиторите, приемливи за Банката /ЕБВР/; -документи, доказващи изпълнение на изискванията и критериите по т. 6.4; -срок на отложено плащане, касаещ окончателното плащане от 40 %, описано в т. 6.2.3 /посочен в календарни дни/; -предлагана цена в лева без ДДС – подписана и подпечатана от представляващия дружеството; -проект на договор; -срок на валидност на офертата - /минимум 90 календарни дни/. -работни часове на година за проверка и заверка с място на изпълнение седалището на Възложителя. -работни часове на година за консултации с място на изпълнение седалището на Възложителя

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии за възлагане:.икономически най-изгодна оферта при следната методика: КО = К1 х 0,60 + К2 х 0,20 + К3 х 0,10+ К4 х 0,10 К1 – Предлагана цена с относителна тежест 0,60 К1 = най-ниска цена х 100 ценово предложение К2 – Срок на отложено плащане за окончателното плащане на съответната фин. година с относителна тежест 0,20 К2 = Разглеждан срок х 100 най-дълъг срок К3 – Работни часове на година за проверка и заверка с място на изпълнение седалището на Възложителя с относителна тежест 0,10 К3 = Разглеждан брой часове х 100 най-голям брой часове К4 – Работни часове на година за консултации с място на изпълнение седалището на Възложителя с относителна тежест 0,10 К4 = Разглеждан брой часове х 100 най-голям брой часове 7.1.Начин на образуване на цената – Цената е в български лева за цялостно извършване на услугата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2012 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/05/2012