Версия за печат

BG-БАЛЧИК

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БАЛЧИК, ПЛ. "21 СЕПТЕМВРИ" № 6, За: Димитрин Димитров - директор ТЕМСЕ, БЪЛГАРИЯ 9600, БАЛЧИК, Тел.: 0579 72070, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Място/места за контакт: Общинска администрация - Балчик

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.balchik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Публичната покана е свързана с доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали, необходими за изпълнението на проектите: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C015”, и „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C018”, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, по покана от страна на МОСВ за представяне на проектни предложения за реконструкция и изграждане на градски ВиК мрежи и пречиствателни станции, с референтен номер: BG161PO005/10/1.11/03/19, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж, обособена в 2 /две/ позиции: Обособена позиция 1 : Доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали, необходими за изпълнението на проект: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена – общ. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C015”; Обособена позиция 2: Доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали, необходими за изпълнението на проект: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ – Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик”, във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C018. За всяка обособена позиция се сключва отделен договор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. За обособена позиция 1 преносим компютър, със софтуер – 1 бр., персонален компютър със софтуер – 2 бр. мултифункционално устройство (принтер, скенер, копирна машина) – 1 бр., мултимедийно устройство с екран – 1 бр. и канцеларски материали по приложен списък Пълната информация за техническите параметри на оборудването и списъка на канцеларските материали са посочени в приложение 5 за обособена позиция 1 на настоящата покана 2. За обособена позиция 2 - преносим компютър, със софтуер – 1 бр., персонален компютър със софтуер – 2 бр. мултифункционално устройство (принтер, скенер, копирна машина) – 1 бр., мултимедийно устройство с екран – 1 бр. и канцеларски материали по приложен списък Пълната информация за техническите параметри на оборудването и списъка на канцеларските материали са посочени в приложение 5 за обособена позиция 2 на настоящата покана

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

18100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, Област Добрич, Община Балчик

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

2.1. Срок за изпълнение на поръчката: 2.1.1. За обособена позиция 1: 2.1.1.1 30 (тридесет) календарни дни - за доставка на оборудване, необходимо за административното подпомагане процеса на изпълнение на проект по ДБФП № DIR51011119-C015/21.12.2011 г по време на първия етап. Срокът започва да тече от датата на сключване на договора с Изпълнителя. 2.1.1.2. 15 (петнадесет) календарни дни за доставка на канцеларските материали, необходими за административното подпомагане процеса на изпълнение на проект ДБФП № DIR51011119-C015/21.12.2011 г. по време на втори етап. Срокът започва да тече от датата на сключване на Споразумението за реализация на втория етап на проекта (изпълнение на инвестиционния проект) между МОСВ и Община Балчик. 2.1.1.3. В случай на прекратяване на ДБФП № DIR51011119-C015/21.12.2011 г. след изпълнение на първия етап на проекта, вторият етап на изпълнение на настоящата обществена поръчка не подлежи на изпълнение и договорът се прекратява. 2.1.2. За обособена позиция 2: 2.1.2.1. 30 (тридесет) календарни дни - за доставка на оборудването, необходимо за административното подпомагане процеса на изпълнение на проект по ДБФП № DIR51011119-C018/01.02.2012 г по време на първия етап. Срокът започва да тече от датата на сключване на договора с Изпълнителя. 2.1.2.2. 15 (петнадесет) календарни дни за доставка на канцеларските материали, необходими за административното подпомагане процеса на изпълнение на проект ДБФП № DIR51011119-C018/01.02.2012 г. по време на втори етап. Срокът започва да тече от датата на сключване на Споразумението за реализация на втория етап на проекта (изпълнение на инвестиционния проект) между МОСВ и Община Балчик. 2.1.2.3. В случай на прекратяване на ДБФП № DIR51011119-C015/01.02.2012 г. след изпълнение на първия етап на проекта, вторият етап на изпълнение на настоящата обществена поръчка не подлежи на изпълнение и договорът се прекратява. 2.2. Място на изпълнение на поръчката – Република България, Област Добрич, Община Балчик 2.3 Максимална прогнозна стойност на поръчката: 2.3.1. За обособена позиция 1: - не по-голяма от 9 300 /девет хиляди и триста/ лв. без ДДС 2.3.1.1. не по-голяма от 7 700 без ДДС за първи етап от изпълнението на проекта 2.3.1.2. не по-голяма от 1 600 без ДДС за втори етап от изпълнението на проекта 2.3.2. За обособена позиция 2: - не по-голяма от 8 800 /осем хиляди и осемстотин/ лв. без ДДС 2.3.2.1. не по-голяма от 7 408, 72 без ДДС за първи етап от изпълнението на проекта 2.3.2.2. не по-голяма от 1 391, 28 без ДДС за втори етап от изпълнението на проекта

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/04/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде намерена и изтеглена от електронната страница на община Балчик www.balchik.bg - обяви - обществени поръчки

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/04/2012