Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Пето СОУ " Георги Измирлиев" - Благоевград, Благоевград, За: Мария Котева; Елка Божкова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 831508, E-mail: petosou@abv.bg, Факс: 073 831508

Място/места за контакт: Пето СОУ " Георги Измирлиев"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.uspeh.mon.bg http://petosoubl.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обособена позиция 1: Материали и консумативи за нуждите на ИД:" В света на книгите", " Приказен свят"," Сезоните в природата и животните", " Млад еколог", " Моят свят животните в природата", " Азбука на здравето", " Чиста природа и здраве", " Приложни умения" ," Да се научим да кроим и шием", " Умея- искам да успея" Обособена позиция 2: Литература за нуждите на ИД: " В света на книгите", "Приказен свят", " Сезоните в природата и животните", " Млад еколог", " Моят свят -животните в природата", " Азбука на здравето", " Чиста природа и здраве" Обособена позиция 3: Градински материали и консумативи за нуждите на ИД: " Млад еколог", " Чиста природа и здраве" Обособена позиция 4: Специфични аксесоари за танцово и театрално изкуство за нуждите на ИД: " В света на книгите", "Приказен свят",, " Да се научим да кроим и шием", " Умея- искам да успея", " Чиста природа и здраве" Обособена позиция 5: Консумативи и материали свързани с изобразителното изкуство за нуждите на ИД: " Приложни умения", "Да се научим да кроим и шием", " Умея - искам да успея" Обособена позиция 6 Хранителни продукти и материали за нуждите на ИД: " Чиста природа и здраве", " Млад еколог" , " Азбука на здравето"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 19000000, 15000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно писмо покана

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10307 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пето СОУ " Георги Измирлиев"

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да направят предложение по една или няколко обособени позиции за нуждите на извънкласните дейности по проект BG 051PO001-4.2.05- 0001 " Да направим училището привлекателно за младите хора- Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти"- канцеларски материали и консумативи, литература, градински материали и консумативи, специфични аксесоари за танцово и театрално изкуство, консумативи и материали, свързани с изобразителното изкуство, хранителни продукти и материали. Плащането се извършва в лева с ДДС, след доставка въз основа на фактура и приемно- предавателен протокол, подписан от представители на продавача и купувача. Участниците следва да офертират цена на предлаганите материали, която остава непроменена за срока на договора. Доставката се извършва в срок не по-голям от 10 дни от датата на заявката. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, надписан с данните на подателя и предмета на поръчката в срок до 16.30 часа на 19.03.2012 г. в счетоводството на V СОУ " Георги Измирлиев"- Благоевград- и трябва да включва най- малко следната информация: идентификационни данни за лицето, което прави предложението. Оферта за участие в процедурата за доставка трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: А) Плик № 1 с надпис: "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите Б) Плик № 2 с надпис:" Предложение за изпълнение на поръчката - график на доставката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания / в срока за доставка задължително се записва да е в календарни дни и цели числа, не се допуска запис "работни дни" и/или " часове"/ В) плик № 3 с надпис: " Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника за обособен/ата/ите позиция/и , за които участва. В плика се поставя попълнено предложение с цени на стоките за обособен/ата/ите позиция/и и по предмета на поръчката като предлаганата цена за всяка обособена позиция се поставя в отделен плик, надписан за съответната позиция / приложение №2/. Всички документи, представени от участника трябва да са на български език, ако са предоставени копия, да бъдат заверени с гриф " вярно с оригинала" от легитимен представител ( управител или нотариално упълномощено от него лице с конкретно пълнопомщно) на участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2012 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъп до настоящата покана и приложение №2 ще бъде предоставена на сайта на Пето СОУ " Георги Измирлиев" Благоевград, на сайта на проект УСПЕХ и в счетоводството на училището

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2012