* Език: Български | English   *
*
*
*
За агенцията
*
*
*
Нормативна база
*
*
*
Виртуално деловодство
*
*
*
Практика
*
*
*
Образци и списъци
*
*
*
Електронен подател
*
*
*
Новини и събития
*
*
*
Препоръки на бизнеса
*
*
*
Предварителен контрол
*
*
*
Международни програми
*
*
*
Европейски съюз
*
*
*
Полезни връзки
*
*
*
Контакти
*
*
*
Помощ
*
*
*
Статистика
*
*
* * *

*
*
Потребителско име:

Парола:
 
Регистрация
Забравена парола
*
*

EU logo

Проект, съфинансиран от Европейския съюз
*
Списък на поръчките, за които не е изпращана информация повече от 6 месеца
*
*
Партида на възложител:  
  
Поръчка# Възложител Описание
00043-2008-0005 Община Дулово Подобряване състоянието на електрическата мрежа, изграждане на мълниезащитна инсталация, подмяна на дограма, подобряване на топлоснабдяването на сградите, рехабилитация на покривни конструкции, обновяване на външна мазилка, обновяване на подова настилка, рехабилитация на водоснабдителна мрежа и подновяване настилка на спортни площадки.
00043-2010-0005 Община Дулово Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект “Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на територията на община Дулово” финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, договор № BG161РО001/2.1-02/2007/026
00043-2013-0003 Община Дулово Периодична доставка на хранителни продукти по изготвени спецификации (Обособени позиции) за Направление "Социални услуги" - "Домашен социален патронаж", "Обществена трапезария", "Защитени жилища 1 и 2", ЦНСТ гр.Дулово и ДВХПР с.Правда, финансирани от бюджета на община Дулово. Поръчката е обособена в шест позиции: Обособена позиция №1 - "Месо, месни продукти и риба"; Обособена позиция №2 - "Плодове и зеленчуци"; Обособена позиция №3 - "Консерви"; Обособена позиция №4 - "Млечни продукти"; Обособена позиция №5 - "Хляб и тестени изделия"; Обособена позиция №6 - "Други хранителни продукти".
00044-2007-0093 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Избор на проектант за изработване на Технически проект с тръжна документация на български и английски език за подобектите на Автомагистрала "Струма" Лот 4, участък "Сандански - Кулата" от км 423+500 до км 438+500, въз основа на утвърдено от Изпълнителния директор на Фонд "РПИ" Техническо задание. Необходимо е да се изработят проекти за реконструкция на ел. мрежи 110 и 400 кв; на оптични кабели; на отводнителни и напоителни полета; реконструкция на ж.п. линия в у-ка"Генерал Тодоров - Кулата". За всеки проект трябва да се изготви отделна количествена сметка. За обекта е необходимо да се представи Обобщена количествена сметка.
00044-2007-0123 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора Допълнително извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект:Допълнителни строително-монтажни работи, произтичащи в следствие на промяна габарита на път ІІІ-503 Опан-Васил Левски-граница Хасково от 6.0м/8.0м на 7.5м/10.5м. от км 5+440 до км 22+889
00044-2007-0132 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Поръчката е за отпечатване на ценни книжа - поетапно отпечатване и пакетиране на краткосрочни и годишни винетни стикери, съгласно Закона за пътищата по количества, определени от Възложителя, с висока степен на защита, осигурена от Изпълнителя
00044-2007-0135 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ На обектите ще се изпълняват ремонтно-възстановителни дейности.
00044-2007-0145 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора Инженеринг - Проектиране и Рехабилитация на път ІІІ - 608-Казанлък - Бузовград - Средногорово от км 0+000 до км 3+388. Основен ремонт на пътните участъци с цел достигане параметрите на класа на пътя, включващ изготвяне на технически инвестиционен проект на базата на техническо задание за проектиране, техническа спецификация 2007 г. на фонд "РПИ" София и Наредба №1/26.05.2000г. - Норми за проектиране на пътища .Проектът да се съгласува с всички държавни инстанции за издаването на строително разрешение, след което се започва реализацията на всички предвидени в него строително-монтажни работи.
00044-2007-0150 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора Основен ремонт на пътните участъци с цел достигане параметрите на класа на пътя, включващ изготвяне на технически инвестиционен проект на базата на техническо задание за проектиране, техническа спецификация 2007 г. на фонд "РПИ" София и Наредба №1/26.05.2000г. - Норми за проектиране на пътища .Проектът да се съгласува с всички държавни инстанции за издаването на строително разрешение, след което се започва реализацията на всички предвидени в него строително-монтажни работи.
00044-2007-0156 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора „Ремонтно-възстановителни работи: Възстановяване на повредите на пътната настилка и съоръженията на път ІІ-55 Велико Търново-Гурково от км. 35+000 до км. 56+800”
00044-2007-0172 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Проектът обхваща доизграждането на директното трасе на АМ "Хемус" от Околовръстния път на гр.София при км 0+000 до включването в изградената част от магистрала при км 8+500 на пътен възел "Яна", в т.ч. изграждането на два пътни възела, реконструкция на пътищата, пресичащи автомагистралата, с изграждане на съответни подлези и надлези.
00044-2007-0176 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Проектът обхваща строителство на обект Път Е-85(I-5) “КЪРДЖАЛИ – МАКАЗА” с подобекти: 1. Път І-5 Кърджали-разклон Джебел” – рехабилитация и реконструкция от км 342+639.41 до км 350+858,31. Началото на разглеждания участък е преди кръговото кръстовище за бул. България, а крят му е след моста на р. Върбица при км 350+750. В участъка има 5 по-големи кръстовища, един пътен възел, 6 моста, като два от тях са с отвори по-големи от 150 м. и реконструкция на ТТ кабели. 2. Път Е-85(І-5) “Кърджали – Маказа” – ново строителство от км 343+200 до км 367+427. Участъка обхваща изграждане на ново трасе, директно свързващо края на рехабилитирания участък - разклон Джебел с новоизграденото трасе "Подкова - Маказа". Участъка включва изграждане на 6 големи съоръжения и реконструкция инженерни мрежи.
00044-2007-0179 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора Избор на консултант по изпълнението на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти: Рехабилитация на път ІІІ-5031 Опан - Разделна - Гълъбово от км. 3+700 до км. 8+500 и Инженеринг /проектиране и рехабилитация/ на път ІІІ-5031 Опан - Разделна - Гълъбово от км. 0+000 до км. 3+700 и от км. 8+500 до км. 16+100.
00044-2007-0180 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора Избор на консултант по изпълнението на строително-монтажни и ремонтни работи на обект: Инженеринг /проектиране и реконструкция/ на път ІІІ-809 І-6 - Радунци - Борущица - граница с Велико Търново от км. 12+676 до км. 20+700 и Инженеринг /проектиране и изграждане/ на път ІІІ-809 І-6 - Радунци - Борущица - грница с Велико Търново от км. 20+700 до км. 27+100.
00044-2007-0181 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора Избор на консултант по изпълнението на строително-монтажни и ремонтни работи на обект: Инженеринг/проектиране и рехабилитация/ на път ІІ-57 гр. Стара Загора - с. Сърнево - гр. Раднево от км.0+000 до км. 16+533.
Общ брой: 2048
Страница 8 от 137 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Следваща страница Последна страница
* *
*
*
Регистър АОП:
*
*
*
Описание (ключови думи):

Код по КОП:

Уникален номер на поръчката:
(nnnnn-yyyy-xxxx)
Kраен срок за получаване на документация за участие след:
*
* *Разширено търсене *
* *Помощ *
*
*
*
*
Актуални новини
*
*
* 14.05.2014 г. 
Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки е обнародван в Държавен вестник....
*
* Още... *
* * *
*
* 07.03.2014 г. 
Препращане на публичната покана по чл.11, ал.1 от ПМС 69 за публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС)...
*
* Още... *
* * *
*
* 24.01.2014 г. 
Европейската банка за възстановяване и развитие ще предостави на българската страна консултантска помощ в процеса на избор на национално решение за електронно възлагане на обществени поръчки....
*
* Още... *
* * *
*
* 07.10.2013 г. 
Дистанционни стажове в държавната администрация под патронажа на заместник министър-председателя по икономическото развитие...
*
* Още... *
* * *
*
* Архив *
*
*
Предстоящи събития
*
*
* * *
*
Начало | Карта на сайта | Регистър | Контакти | Помощ - © Агенция по обществени поръчки. *
Страницата беше генерирана за: 5.8377020359 s