* Език: Български | English   *
*
*
*
За агенцията
*
*
*
Нормативна база
*
*
*
Виртуално деловодство
*
*
*
Практика
*
*
*
Образци и списъци
*
*
*
Електронен подател
*
*
*
Новини и събития
*
*
*
Препоръки на бизнеса
*
*
*
Предварителен контрол
*
*
*
Международни програми
*
*
*
Европейски съюз
*
*
*
Полезни връзки
*
*
*
Контакти
*
*
*
Помощ
*
*
*
Статистика
*
*
* * *

*
*
Потребителско име:

Парола:
 
Регистрация
Забравена парола
*
*

EU logo

Проект, съфинансиран от Европейския съюз
*
Списък на поръчките, за които не е изпращана информация повече от 6 месеца
*
*
Партида на възложител:  
  
Поръчка# Възложител Описание
00044-2007-0156 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора „Ремонтно-възстановителни работи: Възстановяване на повредите на пътната настилка и съоръженията на път ІІ-55 Велико Търново-Гурково от км. 35+000 до км. 56+800”
00044-2007-0172 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Проектът обхваща доизграждането на директното трасе на АМ "Хемус" от Околовръстния път на гр.София при км 0+000 до включването в изградената част от магистрала при км 8+500 на пътен възел "Яна", в т.ч. изграждането на два пътни възела, реконструкция на пътищата, пресичащи автомагистралата, с изграждане на съответни подлези и надлези.
00044-2007-0176 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Проектът обхваща строителство на обект Път Е-85(I-5) “КЪРДЖАЛИ – МАКАЗА” с подобекти: 1. Път І-5 Кърджали-разклон Джебел” – рехабилитация и реконструкция от км 342+639.41 до км 350+858,31. Началото на разглеждания участък е преди кръговото кръстовище за бул. България, а крят му е след моста на р. Върбица при км 350+750. В участъка има 5 по-големи кръстовища, един пътен възел, 6 моста, като два от тях са с отвори по-големи от 150 м. и реконструкция на ТТ кабели. 2. Път Е-85(І-5) “Кърджали – Маказа” – ново строителство от км 343+200 до км 367+427. Участъка обхваща изграждане на ново трасе, директно свързващо края на рехабилитирания участък - разклон Джебел с новоизграденото трасе "Подкова - Маказа". Участъка включва изграждане на 6 големи съоръжения и реконструкция инженерни мрежи.
00044-2007-0179 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора Избор на консултант по изпълнението на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти: Рехабилитация на път ІІІ-5031 Опан - Разделна - Гълъбово от км. 3+700 до км. 8+500 и Инженеринг /проектиране и рехабилитация/ на път ІІІ-5031 Опан - Разделна - Гълъбово от км. 0+000 до км. 3+700 и от км. 8+500 до км. 16+100.
00044-2007-0180 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора Избор на консултант по изпълнението на строително-монтажни и ремонтни работи на обект: Инженеринг /проектиране и реконструкция/ на път ІІІ-809 І-6 - Радунци - Борущица - граница с Велико Търново от км. 12+676 до км. 20+700 и Инженеринг /проектиране и изграждане/ на път ІІІ-809 І-6 - Радунци - Борущица - грница с Велико Търново от км. 20+700 до км. 27+100.
00044-2007-0181 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора Избор на консултант по изпълнението на строително-монтажни и ремонтни работи на обект: Инженеринг/проектиране и рехабилитация/ на път ІІ-57 гр. Стара Загора - с. Сърнево - гр. Раднево от км.0+000 до км. 16+533.
00044-2007-0182 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора Избор на консултант по изпълнението на строително-монтажни и ремонтни работи на обект: Инженеринг/проектиране и изграждане/ на пътен участък от път ІІ-56 гр. Шипка - с. Г.Сахране - път І-6 с. Турия - граница Пловдив от км.0+000 до км. 35+800.
00044-2007-0204 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора Избор на консултант по изпълнението на строително-монтажни и ремонти работи на обект: Инженеринг-Проектиране и рехабилитация на път ІІІ-5603-ІІ-53-х.Каваклийка-Найденово-Голям дол-Бр.Даскалови от км 0+000 до км 29+410
00044-2007-0213 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора Основен ремонт на пътните участъци с цел достигане параметрите на класа на пътя, включващ изготвяне на технически инвестиционен проект на базата на техническо задание за проектиране, техническа спецификация 2007 г. на фонд "РПИ" София и Наредба №1/26.05.2000г. - Норми за проектиране на пътища .Проектът да се съгласува с всички държавни инстанции за издаването на строително разрешение, след което се започва реализацията на всички предвидени в него строително-монтажни работи.
00044-2008-0035 Областно пътно управление /ОПУ/ - Перник Проекта обхваща строителство на обект на "Път ІІІ-6233 " Земен - Блатешница -Байкалско- път І-6" от км. 0+000 до км. 15+600" реконструкция и рехабилитациявключващо: земни работи; пътни работи; асфалтови работи; ремонт на големи съоръжения
00044-2008-0042 Областно пътно управление /ОПУ/ - Шумен Проектиране и строителство/инженеринг/ на рехабилитация на Автомагистрала"Хемус" от км 360+540 до км 374+000 и пътен възел "Каспичан", вследствие влошеното транспортно-експлоатационно състояние на посочения участък от нееднородното асфалтобетоново покритие / износващ пласт от плътна смес и износващ пласт от плътна смес с набита фракция/, отстраняване на дефекти по съораженията / появили се вследствие експлоатацията им и отклонения по време на строителството, почистване на водостоци и др.
00044-2008-0045 Областно пътно управление /ОПУ/ - Пазарджик Изготвяне на Технически проект за пътния участък от км 25+150 до км 39+500. Предвиждат се строителни работи с цел възстановяване и подобряване на техникоексплоатационните качества на пътния участък.
00044-2008-0060 Областно пътно управление /ОПУ/ - Пазарджик Изготвяне на Технически проект за пътния участък от км 117+410 до км 124+865. Предвиждат се строителни работи с цел възстановяване и подобряване на техникоексплоатационните качества на пътния участък.
00044-2008-0101 Областно пътно управление /ОПУ/ - Велико Търново Изготвяне на технически проект за път ІІІ 303 „Бутово-Пушево”, участъци от км 19+260 до км 29+650; от км 34+500 до км 41+200 и от км 56+900 до км 62+500 за: рехабилитация на съществуващия път; обемът и съдържанието на пътната разработка и конкретните изисквания на възложителя, отразени в "Техническо задание за проектиране", което е неразделна част от процедурната документация.
00044-2008-0112 Областно пътно управление /ОПУ/ - Шумен При изпълнение на рехабилитацията на път ІІІ – 2073 “ВЕКИЛСКИ – ПЕТ МОГИЛИ – НИКОЛА КОЗЛЕВО “ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 12+700" (стар Път ІІІ – 3209 “Никола Козлево – Векилски от км 0+000 до км 12+700), ще се изпълнят следните видове работи: ремонт на настилката на пътното тяло, земни работи, асфалтови работи,направа на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, отводнителни мероприятия (облицоване на отводнителните окопи), стабилизиране на банкетии др.
Общ брой: 2345
Страница 8 от 157 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Следваща страница Последна страница
* *
*
*
Регистър АОП:
*
*
*
Описание (ключови думи):

Код по КОП:

Уникален номер на поръчката:
(nnnnn-yyyy-xxxx)
Kраен срок за получаване на документация за участие след:
*
* *Разширено търсене *
* *Помощ *
*
*
*
*
Актуални новини
*
*
* 18.07.2016 г. 
Установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действия - Практическо ръководство за...
*
* Още... *
* * *
*
* 18.07.2016 г. 
Обществени поръчки – ръководство за специалисти относно избягване на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове...
*
* Още... *
* * *
*
* 14.04.2016 г. 
Нова версия на специализирания софтуер “Редактор на форми”...
*
* Още... *
* * *
*
* 14.04.2016 г. 
Със своя Заповед № ЗМФ – 297 от 14.04.2016 г. Министърът на финансите утвърди Вътрешни правила за осъществяване на мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки....
*
* Още... *
* * *
*
* 11.04.2016 г. 
На 08 април 2016 г., в брой 28 на „Държавен вестник” e обнародван Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки....
*
* Още... *
* * *
*
* Архив *
*
*
Предстоящи събития
*
*
* * *
*
Начало | Карта на сайта | Регистър | Контакти | Помощ - © Агенция по обществени поръчки. *
Страницата беше генерирана за: 0.883649110794 s