* Език: Български | English   *
*
*
*
За агенцията
*
*
*
Нормативна база
*
*
*
Виртуално деловодство
*
*
*
Практика
*
*
*
Образци и списъци
*
*
*
Електронен подател
*
*
*
Новини и събития
*
*
*
Препоръки на бизнеса
*
*
*
Предварителен контрол
*
*
*
Международни програми
*
*
*
Европейски съюз
*
*
*
Полезни връзки
*
*
*
Контакти
*
*
*
Помощ
*
*
*
Статистика
*
*
* * *

*
*
Потребителско име:

Парола:
 
Регистрация
Забравена парола
*
*

EU logo

Проект, съфинансиран от Европейския съюз
*
Списък на поръчките, за които не е изпращана информация повече от 6 месеца
*
*
Партида на възложител:  
  
Поръчка# Възложител Описание
00043-2015-0006 Община Дулово Доставка на горива, смазични материали и консумативи за автомобили и автобуси на община Дулово чрез система за зареждане от бензиностанции на доставчика при условия на безналично плащане с карти.
00043-2015-0007 Община Дулово Доставка на дърва и въглища за отопление. Доставка на дърва за отопление - до 550 т. Доставка на кафяви каменни въглища за отопление - до 50 т.
00043-2016-0001 Община Дулово Ще бъде възложено изготвянето на инвестиционен проект във фаза „работен проект”. Обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: Дейност 1: Изготвяне на работен проект за обект: Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Дулово, съгласно утвърденото от Възложителя задание за проектиране Дейност 2: "Упражняване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи;
00043-2016-0002 Община Дулово Доставка на гориво за отопление – газьол.
00043-2016-0003 Община Дулово Дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, са основна част от изпълнението на обект: Изпълнение на СМР на обект “Реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на с.Раздел; община Дулово” В проекта се дава решение за разширение и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа. Разширение на водопроводната мрежа Разширението на водоснабдителната мрежа предвижда изграждането на нови водопроводни клонове, както и свързване на съществуващи водопроводни участъци в регулацията на селището с цел цялостно покритие и задоволяване на населението с качествена водоснабдителна услуга. Новите водопроводни участъци ще бъдат изграждани в рамките на утвърдената регулация на населеното място. Реконструкция на водопроводната мрежа Реконструкцията на водоснабдителната мрежа предвижда подмяна на остарели, неотговарящи на нормативините изисквания за минимален диаметър, както и компрометирани участъци от водопроводната мрежа.
00043-2016-0004 Община Дулово „Рехабилитация на улична и пътна мрежа на територията на Община Дулово” - Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща: Строително – ремонтни дейности, свързани с рехабилитацията на улици на територията на община Дулово и населени места от общината. Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на рехабилитация, а именно: - Извършване на строително – ремонтни работи с цел достигане на нормална експлоатация и добро техническо състояние на пътна и улична мрежа и елементи на техническата инфраструктура след изрично възлагане от Възложителя и в рамките на определените бюджетни средства за дейността, в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти; - Доставка и влагане на необходимите строителни материали и продукти в съответствие на наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
00043-2016-0005 Община Дулово Периодична доставка на хранителни продукти по изготвени спецификации (обособени позиции)за Община Дулово. Поръчката е обособена в шест позиции : Обособена позиция № 1 - "Месо, месни продукти и риба" ; Обособена позиция № 2 - "Плодове и зеленчуци" ; Обособена позиция № 3 - "Консерви" ; Обособена позиция № 4 - "Млечни продукти" ; Обособена позиция № 5 - "Хляб и тестени продукти" ; Обособена позиция № 6 - "Други хранителни продукти".
00043-2016-0006 Община Дулово "Избор на проектант за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за обект: „Основен ремонт на СОУ „Васил Левски“ с внедряване на мерки за енергийна ефективност“, за кандидатстване на община Дулово по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи " Ще бъде възложено изготвянето на инвестиционен проект във фаза „технически проект”. Обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: Дейност 1: Изготвяне на технически проект за обект: „Основен ремонт на СОУ „Васил Левски“ с внедряване на мерки за енергийна ефективност“, съгласно утвърденото от Възложителя задание за проектиране Дейност 2: "Упражняване на авторски надзор при изпълнението строително-монтажните работи“;
00044-2007-0093 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Избор на проектант за изработване на Технически проект с тръжна документация на български и английски език за подобектите на Автомагистрала "Струма" Лот 4, участък "Сандански - Кулата" от км 423+500 до км 438+500, въз основа на утвърдено от Изпълнителния директор на Фонд "РПИ" Техническо задание. Необходимо е да се изработят проекти за реконструкция на ел. мрежи 110 и 400 кв; на оптични кабели; на отводнителни и напоителни полета; реконструкция на ж.п. линия в у-ка"Генерал Тодоров - Кулата". За всеки проект трябва да се изготви отделна количествена сметка. За обекта е необходимо да се представи Обобщена количествена сметка.
00044-2007-0123 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора Допълнително извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект:Допълнителни строително-монтажни работи, произтичащи в следствие на промяна габарита на път ІІІ-503 Опан-Васил Левски-граница Хасково от 6.0м/8.0м на 7.5м/10.5м. от км 5+440 до км 22+889
00044-2007-0132 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ Поръчката е за отпечатване на ценни книжа - поетапно отпечатване и пакетиране на краткосрочни и годишни винетни стикери, съгласно Закона за пътищата по количества, определени от Възложителя, с висока степен на защита, осигурена от Изпълнителя
00044-2007-0135 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ На обектите ще се изпълняват ремонтно-възстановителни дейности.
00044-2007-0145 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора Инженеринг - Проектиране и Рехабилитация на път ІІІ - 608-Казанлък - Бузовград - Средногорово от км 0+000 до км 3+388. Основен ремонт на пътните участъци с цел достигане параметрите на класа на пътя, включващ изготвяне на технически инвестиционен проект на базата на техническо задание за проектиране, техническа спецификация 2007 г. на фонд "РПИ" София и Наредба №1/26.05.2000г. - Норми за проектиране на пътища .Проектът да се съгласува с всички държавни инстанции за издаването на строително разрешение, след което се започва реализацията на всички предвидени в него строително-монтажни работи.
00044-2007-0150 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора Основен ремонт на пътните участъци с цел достигане параметрите на класа на пътя, включващ изготвяне на технически инвестиционен проект на базата на техническо задание за проектиране, техническа спецификация 2007 г. на фонд "РПИ" София и Наредба №1/26.05.2000г. - Норми за проектиране на пътища .Проектът да се съгласува с всички държавни инстанции за издаването на строително разрешение, след което се започва реализацията на всички предвидени в него строително-монтажни работи.
00044-2007-0156 Областно пътно управление /ОПУ/ - Стара Загора „Ремонтно-възстановителни работи: Възстановяване на повредите на пътната настилка и съоръженията на път ІІ-55 Велико Търново-Гурково от км. 35+000 до км. 56+800”
Общ брой: 2743
Страница 8 от 183 
 Първа страница Предишна страница  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Следваща страница Последна страница
* *
*
*
Регистър АОП:
*
*
*
Описание (ключови думи):

Код по КОП:

Уникален номер на поръчката:
(nnnnn-yyyy-xxxx)
Kраен срок за получаване на документация за участие след:
*
* *Разширено търсене *
* *Помощ *
*
*
*
*
Актуални новини
*
*
* 14.09.2016 г. 
Методологичен съвет ще уеднакви практиките по обществените поръчки...
*
* Още... *
* * *
*
* 30.08.2016 г. 
Агенцията по обществени поръчки ще осъществява контрол на процедурите за възлагане на обществени поръчки, които ще бъдат селектирани чрез случаен избор...
*
* Още... *
* * *
*
* 15.08.2016 г. 
От 01.09.2016 г. влиза в сила контрол чрез случаен избор (чл. 232 от ЗОП и чл. 121 – 130 от ППЗОП)....
*
* Още... *
* * *
*
* 28.07.2016 г. 
Правителството одобри списък на стоките, които възложителите могат да търгуват на стоковата борса....
*
* Още... *
* * *
*
* 18.07.2016 г. 
Установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действия - Практическо ръководство за...
*
* Още... *
* * *
*
* Архив *
*
*
Предстоящи събития
*
*
* * *
*
Начало | Карта на сайта | Регистър | Контакти | Помощ - © Агенция по обществени поръчки. *
Страницата беше генерирана за: 6.45049214363 s