Деловодна информация
01547
51 22/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
01547-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Пристанище Варна ЕАД 103061301
пл. Славейков № 1
Варна BG331 9000 България
Ива Петкова +359 52692457
zop@port-varna.com +359 52632953

Интернет адрес/и

www.port-varna.bg

http://port-varna.bg/bg/Profile/Public-orders

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Авариен ремонт на мобилен кран 144 т. ОП-06-18
42414000      
Строителство

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG331


Авариен ремонт на мобилен кран 144 т./№1, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
100

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  868042 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
ОП-06-18       Авариен ремонт на мобилен кран 144 т.

V.2) Възлагане на поръчката

07/09/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МАК ПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГМБХ 6618659783102
ул. „Хаделдорфщрасе“ № 30
Ранквайл AT34 6830 Австрия
macportint@macportint.it +359 877688674
http://macportint.it/ +359 877688674
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

186080.01      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Ватикана
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/01/2019 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

42414000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG331


Авариен ремонт на мобилен кран 144 т./№1, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
130

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

186080.01      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МАК ПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГМБХ 6618659783102
ул. „Хаделдорфщрасе“ № 30
Ранквайл AT34 6830 Австрия
macportint@macportint.it +359 877688674
http://macportint.it +359 877688674
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Съгласно проведена кореспонденция, извършване на препоръчителен от производителя едномесечен период на проби и диагностика за установяване на необходимите допълнителни видове работи и в съответствие с клаузите на сключения първоначално договор и Анекс от 06.11.2018 г.
VII.2.2) Причини за изменение
ДА

1. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни услуги, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:
а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и
б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;
2. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

НЕ

VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
186080.01      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
186080.01      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва