Деловодна информация
02711ТП при СИДП ДП Шумен
87 08/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
08/02/2019 (дд/мм/гггг)
02711-2019-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

37 08/02/2019 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
ТП Държавно горско стопанство Провадия при СИДП ДП Шумен 2016174120111
кв.Север
Провадия BG331 9200 България
Марин Маринов- РСО-Гл.счетоводител при ТП ДГС Провадия +359 518-42170
dgs.provadia@dpshumen.bg +359 518-42176

Интернет адрес/и

www.sidp.bg

https://wp.me/p82ovF-cIo


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
26 25/01/2019 (дд/мм/гггг)
02711-2019-0018

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул.Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg. +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

в 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията


08/02/2019 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

инж.Живко Драгомиров Живков директор на ТП ДГС Провадия, оправомощен със заповед №549/21.12.2018г. на директора на СИДП ДП Шумен

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

ТП Държавно горско стопанство Провадия при СИДП ДП Шумен 2016174120111
кв.Север
Провадия BG331 9200 България
Марин Маринов- РСО-Гл.счетоводител при ТП ДГС Провадия +359 518-42170
dgs.provadia@dpshumen.bg +359 518-42176

Интернет адрес/и

www.sidp.bg

https://wp.me/p82ovF-cIo

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали
50100000      
Услуги

Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с резервни части, смазочни материали , антифриз и други консумативи, доставени от изпълнителя за служебни леки и товарни автомобили на ТП Държавно горско стопанство „Провадия“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДГС Провадия, съгласно техническа спецификация“
Раздел VI: Допълнителна информация
08/02/2019 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2019 - 041062 (година и номер на документа)
2019/S 019-041062 (напр. 2015/S 123-123456)   890636
25/01/2019 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
04/03/2019 (дд/мм/гггг)
17:00
05/03/2019 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
05/03/2019 (дд/мм/гггг)
11:00
06/03/2019 (дд/мм/гггг)
11:00Промяната се налага, предвид обстоятелството, че обявеният краен срок за подаване на оферти 17.00 часа на 04.03.2019 г. е официален почивен ден и поради това той се удължава до 17.00 часа на 05.03.2019 г. Съответно посочената промяна, води и до такава в датата на провеждане на процедурата.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва