Деловодна информация
01044
РД-01-20-82 05/12/2017 (дд/мм/гггг)
не
01044-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

АП-03-23-395 05/12/2017 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Областна администрация - област Смолян 120068166
бул. България 14
Смолян BG424 4700 България
Адриан Петров - заместник-областен управител +359 30160189
apetrov@region-smolyan.org +359 30162333

Интернет адрес/и

www.sm.government.bg

http://sop.bg/region-smolyan-477/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
АП-03-23-390 28/11/2017 (дд/мм/гггг)
01044-2017-0002

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Жалби се подават съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП - в 10-дневен срок от датата на публикуване на настоящото решение.


05/12/2017 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Недялко Живков Славов Oбластен управител на област Смолян

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Областна администрация - област Смолян 120068166
бул. България 14
Смолян BG424 4700 България
Адриан Петров - заместник-областен управител +359 30160189
apetrov@region-smolyan.org +359 30162333

Интернет адрес/и

www.sm.government.bg

http://sop.bg/region-smolyan-477/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Техническа помощ за насърчаване развитието на социалната икономика в Област Смолян и трансграничния район“
71241000      
Услуги

„Техническа помощ за насърчаване развитието на социалната икономика в Област Смолян и трансграничния район“. Обществената поръчка се състои от следните дейности:
Дейност 1: Разработване на методология и извършване на проучване за приноса и ролята на социалната икономика в трансграничния район.
Дейност 2: Разработване на франчайзингови модели.
Дейност 3: Разработване и издаване на бизнес наръчник за социално предприемачество, вкл. интерактивна интернет версия.
Дейност 4: Организиране на еднодневна конференция на общините.
Дейност 5: Организиране на съвместен българо-гръцки форум за социално предприемачество.
Дейност 6: Организиране на два информационни дни за разпространение на информация сред местния бизнес и социалните предприятия.
Раздел VI: Допълнителна информация
05/12/2017 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   817053
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
VI.3

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото са налице обстоятелств. по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1-5 от ЗОП. На основание чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП, лишаването от упражняване на търговска дейност, както и на дейността по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ представлява основание за отстраняване.

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото са налице обстоятелствата. по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1-5 от ЗОП. На основание чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП, лишаването от упражняване на търговска дейност представлява основание за отстраняване.
I.1
Телефон

+359 30160889

+359 30160189Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва