Деловодна информация
02716
ПО-05-17 18/07/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
18/07/2017 (дд/мм/гггг)
02716-2017-0061 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД-10-152 18/07/2017 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
ЮИДП ТП ДГС Елхово 2016176540070
Елхово
Елхово BG343 8700 България
инж.Кирил Кирилов +359 047888262
dgselhovo@uidp-sliven.com +359 047888

Интернет адрес/и

www.dgselhovo.uidp-sliven.com

http://www.uidp-sliven.com/procedures/1177


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД- 10- 138 23/06/2017 (дд/мм/гггг)
02716-2017-0061

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 7, т. ___ от ЗОП

1

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Правят се следните изменения в документацията за процедурата:
1. Утвърждава се променена техническа спецификация:
2. Утвърждава се променена документация в следните точки:
А. В ЧАСТ I, РАЗДЕЛ 1 - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, т.3 се актуализират трите таблици, описващи характеристиките на предмета на поръчката по обособена позиция едно и две, съобразно променената техническа спецификация.
Б.В ЧАСТ I, РАЗДЕЛ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ, т.2. ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, подточка 2 се заличава текста „.. и система за управление на ИТ услуги, отговаряща на стандарта БДС EN ІSO/IEC 20000-1 или еквивалентен или да прилага други еквивалентни мерки, удостоверяващи съответствието му със стандарти за управление на IT услуги. Посоченият обхват на сертификация важи за всяка една обособена позиция.“ и на двете места . Където се съдържа в текста - в началото и в края на текста.
В. В ЧАСТ I, РАЗДЕЛ 5 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ се актуализират трите таблици, описващи характеристиките на предмета на поръчката по обособена позиция едно и две, съобразно променената техническа спецификация.
Г. В ЧАСТ I, РАЗДЕЛ 7 - СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР се заличава подточка „е) БДС EN ІSO/IEC 20000-1 или еквивалент, удостоверяващи съответствието на участника със стандарти за управление на IT услуги – заверено копие;“. А подточка „ж“ става подточка „е“.
Всички изменения са отразени в актуализираната и одобрена документация и техническа спецификация.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Бермуда
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП


18/07/2017 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

инж. Николай Атанасов Мишинев директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

ЮИДП ТП ДГС Елхово 2016176540070
Елхово
Елхово BG343 8700 България
инж.Кирил Кирилов +359 0478-88262
dgselhovo@uidp-sliven.com +359 0478-88

Интернет адрес/и

www.dgselhovo.uidp-sliven.com

http://www.uidp-sliven.com/procedures/1177

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компютри, сървъри, копирни машини, монитори, хардуер, софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори/ за нуждите
30000000      
Доставки

Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компютри, сървъри, копирни машини, монитори, хардуер, софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори/ за нуждите на ТП „ДГС Елхово“ по обособени позиции за срок от 12 месеца”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника /принтери, скенери, копирни машини/ за нуждите на ТП „ДГС Елхово“ – 2 артикула
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника /компютри, хардуер, софтуер, монитори / за нуждите на ТП „ДГС Елхово“ – 1 артикул
Раздел VI: Допълнителна информация
18/07/2017 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2017 - 242397 (година и номер на документа)
2017/S 120-242397 (напр. 2015/S 123-123456)   793112
23/06/2017 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
III.1.3

Участникът следва да има внедрени:
- система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:200х или еквивалентен, с обхват на сертификация – доставка и/или сервиз и/или поддръжка на офис оборудване и/или компютърна техника. Посоченият обхват на сертификация важи за всяка една обособена позиция, и
- система за управление на ИТ услуги, отговаряща на стандарта БДС EN ІSO/IEC 20000-1 или еквивалентен или да прилага други еквивалентни мерки, удостоверяващи съответствието му със стандарти за управление на IT услуги. Посоченият обхват на сертификация важи за всяка една обособена позиция

Участникът следва да има внедрени:
- система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:200х или еквивалентен, с обхват на сертификация – доставка и/или сервиз и/или поддръжка на офис оборудване и/или компютърна техника. Посоченият обхват на сертификация важи за всяка една обособена позиция.
III.1.3

Сертификатите по т. 2.2 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранно споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
III.1.3

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, изискването се доказва с представяне на заверено копие от участника на Сертификати БДС EN ISO 9001:200х или еквивалентен, с обхват на сертификация – доставка и/или сервиз и/или поддръжка на офис оборудване и/или компютърна техника. Посочените обхвати на сертификация важат за всяка една обособена позиция, и/или система за управление на ИТ услуги, отговаряща на стандарта БДС EN ІSO/IEC 20000-1или еквивалентен или да прилага други еквивалентни мерки, удостоверяващи съответствието му със стандарти за управление на IT услуги.
Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП документите по т.1-2, с които се доказват техническите и професионални възможности на участника, определен за изпълнител, се представят преди сключване на договора за обществена поръчка.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, изискването се доказва с представяне на заверено копие от участника на Сертификати БДС EN ISO 9001:200х или еквивалентен, с обхват на сертификация – доставка и/или сервиз и/или поддръжка на офис оборудване и/или компютърна техника..
Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП документите, с които се доказват техническите и професионални възможности на участника, определен за изпълнител, се представят преди сключване на договора за обществена поръчка.
III.1.3

Изисквано минимално /ни ниво/а
Участникът следва да има внедрени: - система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:200х или еквивалентен, с обхват на сертификация – доставка и/или сервиз и/или поддръжка на офис оборудване и/или компютърна техника. Посоченият обхват на сертификация важи за всяка една обособена позиция, и - система за управление на ИТ услуги, отговаряща на стандарта БДС EN ІSO/IEC 20000-1 или еквивалентен или да прилага други еквивалентни мерки, удостоверяващи съответствието му със стандарти за управление на IT услуги. Посоченият обхват на сертификация важи за всяка една обособена позиция.

Изисквано минимално /ни ниво/а
Участникът следва да има внедрени: - система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:200х или еквивалентен, с обхват на сертификация – доставка и/или сервиз и/или поддръжка на офис оборудване и/или компютърна техника. Посоченият обхват на сертификация важи за всяка една обособена позиция.
IV.2.2
31/07/2017 (дд/мм/гггг)
17:00
10/08/2017 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
01/08/2017 (дд/мм/гггг)
10:00
11/08/2017 (дд/мм/гггг)
10:00всички промени са отразени в новата приложена документация .

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва