Деловодна информация
00652
9600-14-1 18/04/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
18/04/2017 (дд/мм/гггг)
00652-2017-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

530 18/04/2017 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Септември 000351825
гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Ивалина Табакова +359 3561-7777
municipality@septemvri.org +359 3561-7779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/114-96-00-14-17


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
509 12/04/2017 (дд/мм/гггг)
00652-2017-0007

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29884070
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.


18/04/2017 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Марин Василев Рачев Кмет

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Септември 000351825
гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Ивалина Табакова +359 3561-7777
municipality@septemvri.org +359 3561-7779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/114-96-00-14-17

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на материали за изпълнение на ел. осветление по бул. „България”, гр. Септември
31680000      
Доставки

Предмета на обществената поръчка за доставка на материали за изпълнение на ел. осветление по бул. „България”, гр. Септември обхваща доставка на материали, които са необходими за цялостна подмяна на улично осветление бул. „България” в гр. Септември, подробно описани в техническата спецификация, към указанията за участие в настоящата процедура.
Раздел VI: Допълнителна информация
18/04/2017 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2017 - 783090 (година и номер на документа)
2017/S 074-141737 (напр. 2015/S 123-123456)   783090
12/04/2017 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
III.1.3
Технически и професионални възможности

1. Списък на договори с предмет, сходен с предмета на поръчката, успешно изпълнени през последните 3 (три) години, считано до изтичане крайния срок за подаване на офертите; Списъкът следва да е придружен от препоръки за добро изпълнение на посочените договори от предишни Възложители.
Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата.
2. Заверени копия на сертификати: ISO 9001 или еквивалентен, BS-OHSAS или еквивалентен и/или декларации за съответствие.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Когато участник предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях.

Не се изискват!
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на завления за участие
17/05/2017 (дд/мм/гггг)
17:00
22/05/2017 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
18/05/2017 (дд/мм/гггг)
10:00
23/05/2017 (дд/мм/гггг)
10:00Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва