Деловодна информация
02711ТП при СИДП ДП Шумен
801 11/11/2016 (дд/мм/гггг)
не
02711-2016-0089 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

165 11/11/2016 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
ТП Държавно горско стопанство Провадия при СИДП ДП Шумен 2016174120111
гр.Провадия, кв.Север
Проваия BG331 9200 България
Марин Маринов- ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Провадия +359 518-42170
dgs.provadia@dpshumen.bg +359 518-42176

Интернет адрес/и

www.dgsprovadia.sidp.bg

http://dgsprovadia.sidp.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%E2%84%964-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
164 08/11/2016 (дд/мм/гггг)
02711-2016-0089

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

в 10-дневен срок по реда на чл. 197 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.


11/11/2016 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

инж.Живко Драгомиров Живков директор на ТП ДГС Провадия

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

ТП Държавно горско стопанство Провадия при СИДП ДП Шумен 2016174120111
гр.Провадия, кв.Север
Провадия BG331 9200 България
Марин Маринов- ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Провадия +359 518-42170
dgs.provadia@dpshumen.bg +359 518-42176

Интернет адрес/и

www.dgsprovadia.sidp.bg

http://dgsprovadia.sidp.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%E2%84%964-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Провадия за 2016 година
34351100      
Доставки

„Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Провадия за 2016 година“ .
Необходимите видове автомобилни гуми са определени в техническата спецификация на Възложителя.
Доставките ще се осъществяват след заявка на Възложителя, в която се определят конкретното количество и вид на доставката, която зависи от конкретните нужди на Възложителя.
Доставките по видове гуми и необходимите количества ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. Възложителят не се ангажила с усвояване на целия ресурс, предвиден за изпълнение на обществената поръчка- същият е прогнозен и зависи изцяло от нуждите му.
Раздел VI: Допълнителна информация
11/11/2016 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   756827
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявлениеВ документацията за участие се променят: В Раздел първи, т.9 /ред 4 от таблицата, колона 3/ вместо размер 165/70/13 да се чете размер 185/R14 C. В техническата спецификацая т.7 /ред 4 от таблицата, колона 3/ вместо размер 165/70/13 да се чете размер 185/R14 C. В Предложение за изпълнение на поръчката -Образец №6 , т.2 /ред 4 от таблицата, колона 3/ вместо размер 165/70/13 да се чете размер 185/R14 C. В Ценовото предложение- Образец №12 т.3 /ред 4 от таблицата, колона 3/ вместо размер 165/70/13 да се чете размер 185/R14 C. В Ценовото предложение - Образец №12 , т.3 , в колона 6 вместо ед.цена без ДДС да се чете ед.цена без ДДС за 1 брой летни гуми; добавя се колона 7 със съдържание ед.цена без ДДС за 1 брой зимни гуми.В Ценовото предложение - Образец №12 , т.3 се добавя нов ред със съдържание: Общо по ед.цени в лева без ДДС к.6 + к.7.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва