Деловодна информация
00652
96-00-12-35 12/09/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
12/09/2016 (дд/мм/гггг)
00652-2016-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Обявление за изменение или допълнителна информация

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

община Септември 000351825
Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Даниела Малешкова +359 3561-7777
municipality@septemvri.org +359 3561-7779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/71-96-00-12-16

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически/работни проекти и упражняване на авторски надзор, необходими на община Септември за реализиране на инвестиционни дейности”
71315000      
Услуги

„Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически/работни проекти и упражняване на авторски надзор, необходими на община Септември за реализиране на инвестиционни дейности”:
Обособена позиция №: 2: Изготвяне на технически/работен проект и упражняване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик.
Раздел VI: Допълнителна информация
12/09/2016 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2016 - 748450 (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   748450
12/09/2016 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.1.4

Предмет на настоящата открита процедура е концентриран върху избор на изпълнител, който да изпълни: „Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически/работни проекти и упражняване на авторски надзор, необходими на община Септември за реализиране на инвестиционни дейности”:
Обособена позиция №: 1: Изготвяне на технически/работен проект и упражняване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик

Предмет на настоящата открита процедура е концентриран върху избор на изпълнител, който да изпълни: „Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически/работни проекти и упражняване на авторски надзор, необходими на община Септември за реализиране на инвестиционни дейности”:
Обособена позиция №: 2: Изготвяне на технически/работен проект и упражняване на авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик.Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва