Деловодна информация
00211
ОП-1 03/01/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
03/01/2018 (дд/мм/гггг)
00211-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за конкурс за проект

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи/възложители, които отговарят за процедурата)

Кмет на Община Хасково 000903946
пл. Общински №1
Хасково BG422 6300 България
арх. Деляна Панайотова - главен архитект на Община Хасково +359 38603308
pnovk_haskovo@abv.bg +359 38664110

Интернет адрес/и

www.haskovo.bg

http://profil.haskovo.bg:1111/d/e0fdc6e5603cd7e554c21adb61f7cbde


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.haskovo.bg:1111/d/e0fdc6e5603cd7e554c21adb61f7cbde
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган (в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност (в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)

Общи обществени услуги


I.6) Основна дейност (в случай на обявление, публикувано от възложител)

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВА СРЕДА В УПИ I за парк в кв. 864 , гр. ХАСКОВО“
71400000      

II.2) Описание 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Цел на настоящия конкурс е да бъдат получени идейни решения, които да послужат за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП, на базата на резултатите от класирането на проектите. Изборът на идейния проект, който е в съответствие с изискванията, описани в документацията, следва да послужи за основа съдържаща изисквания към обема и съдържанието на бъдещия инвестиционен проект, включваща всичките му необходими части.
- Участниците следва да разполагат с трима експерти с Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности: архитектура, ландшафтна архитектура и геодезия, с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, притежаващи УППП.
*Забележка: Едно лице не може да съвместява две или повече длъжности.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие


III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия
да
Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание 

Открит

IV.1.7) Имена на вече избрани участници: 1 (в случай на ограничен конкурс)


Журито оценява проектите спрямо изискванията в заданието за проектиране, като съобразява представената графична и текстова проектна документация.
Методиката за оценяване съобразява степента на изпълнение и тежестта на заложените критерии.
Оценката на журито се формира от следните критерии:
Критерий 1 (К1) - Функционални изисквания – максимално възможна оценка 15 т.
- Градоустройствена схема и анализ на територията /анализ на съществуващото положение/ - максимална стойност 5 т.;
-Основните пешеходни потоци през територията – максимална стойност 5 т.;
- Съществуващи сгради, съоръжения, висока растителност, релефни характеристики – максимална стойност 5 т. ;
Критерий 2 (К2) - Обемно-пространствено и художествено решение – максимално възможна оценка 50 т.
-Площно и обемно-пространствено решение - максимална стойност 10 т.;
-моделиране на релефа на терена – максимална стойност 5 т. ;
-обособяване на зони с различен характер – максимална стойност 5 т. ;
- обемно-пространствено решение на растителността – максимална стойност 5 т.;
-водни ефекти - максимална стойност 5 т.;
-елементи на градския дизайн - максимална стойност 5 т.;
-осветление - максимална стойност 5 т.;
-алейна мрежа - максимална стойност 5 т.;
-художесвени елементи - максимална стойност 5 т.;
Критерий 3 (К3) Качествени изисквания – максимално възможна оценка 20 т.
- съвременност на архитектурно-строителните и инсталационни решения - максимална стойност 5 т.;
Продължава в VI.3...

IV.2) Административна информация 

IV.2.2) Срок за получаване на проекти или на заявления за участие

30/03/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Дата на изпращане на поканите за участие на избраните кандидати: 2 (дд/мм/гггг) (в случай на ограничен конкурс)

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие: 1  BG

IV.3) Награди и жури 

IV.3.1) Информация относно наградата/ите
да

Наградният фонд, за конкурсните проекти, класирани на първо, второ и трето място се определя, както следва: първо място – 5000 лв.; второ място – 3000 лв. ; трето място – 1000 лв.

Наградният фонд се изплаща на класираните участници не по-късно от 30 дни след приключване журирането на конкурса и след влизане в сила на решението за класиране на Възложителя.
IV.3.3) Последващи поръчки
да
IV.3.4) Решение на журито
да

IV.3.5) Имена на избраните членове на журито: 1 2

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Прод. от IV.1.9) - качество на вложените материали- максимална стойност 5 т.;
-технологии на изпълнение - максимална стойност 5 т.;
-екологичност на решението - максимална стойност 5 т.;
Критерий 4 (К4) - ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТНАТА СТОЙНОСТ - Максимално възможна оценка - 10 т.
КРИТЕРИЙ 5 (К5) - ДОСТЪПНОСТ НА СРЕДАТА – максимално възможна оценка 5 т.
Оценката за проекта е комплексна и се получава по формулата:
КО = К 1 + К 2 + К 3 + К 4 + К 5.
Всеки член на журито прави своята оценка, като посочва броя точки по всеки показател за всеки проект в оценителна таблица. Броят точки се присъжда съобразно посочения максимален брой точки за показателя. Общата оценка за всеки показател се формира от средноаритметичната оценка на направените индивидуални оценки от членовете на журито.
Максималната комплексна оценка - КО е 100 т. Проектът, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място. По същия принцип се класират и участниците на второ и трето място.
Прод. в VI.4.3)...

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
Прод. от VI.3)...Не се допуска до участие в конкурса и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3,4,5 6 и 7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, с изключение на случаите по чл.54, ал.3 и чл.56, ал.1 от ЗОП, както и участник за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон.
- Конкурсът се провежда при наличие на поне два конкурсни проекта. В случай на по-малък брой, конкурса за проект ще бъде прекратен и авторите получават обезщетение в размер по 200 лева на проект.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва