Деловодна информация
00330
0402-30 16/03/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
16/03/2020 (дд/мм/гггг)
00330-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация ООД гр.Враца 816090199
ул.Александър Стамболийски № 2
Враца BG313 3000 България
Ирена Тодорова +359 92661223
pr@vik-vratza.eu +359 660977

Интернет адрес/и

https://vik-vratza.eu/

https://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vik-vratza.eu/otkrita-procedura-00330-2020-0007-dostavka-na-trabi-fitinfi-i-fasonni-chasti-za-nujdite-na-v-i-k-ood-gr-vraca/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на тръби,фитинги и фасонни части за нуждите на "В и К" ООД гр.Враца 00330-2020-0007
44162000      AB08, AB11
Доставки

Предметът на поръчката обхваща доставка на тръби, фитинги и фасонни части необходими както за изграждане на нови ВиК системи, така и за извършване на аварийно-възстановителни работи на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа.Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции;
- Обособена позиция 1 – „Доставка на тръби и фитинги за изграждане на водопроводни системи”;
- Обособена позиция 2 – „Доставка на PVC - O тръби и фасонни части за отвеждане на отпадъчни води”;
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на тръби и фитинги за изграждане на водопроводни системи”. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44162500      
44163230      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Производствена база на „В и К“ ООД гр.Враца – гр.Враца ул.”Складова” № 2.

Предметът на поръчката обхваща доставка на тръби, фитинги и фасонни части необходими както за изграждане на нови ВиК системи, така и за извършване на аварийно-възстановителни работи на съществуващата водопроводна мрежа.Доставките по обособената позиция ще се извършват по периодични заявки от страна на Възложителя при възникнали потребности. Количествата на доставките ще се определят от нуждите на Възложителя чрез заявки, в които ще бъдат упоменати конкретния тип изделие и точното количество. Посочените в техническата спецификация номенклатурни позиции са ориентировъчни, като не задължават възложителя да ги потребява в пълен обем.Подробно описание на всички артикули, предмет на настоящата поръчка е поместено в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок на доставка    20т.
Срок на аварийна доставка    20т.
Цена
60т.
II.2.6) Прогнозна стойност
1250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на PVC - O тръби и фасонни части за отвеждане на отпадъчни води 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44163130      
44163230      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Производствена база на „В и К“ ООД гр.Враца – гр.Враца ул.”Складова” № 2.

Предметът на поръчката обхваща доставка на тръби, фитинги и фасонни части необходими както за изграждане на нови ВиК системи, така и за извършване на аварийно-възстановителни работи на съществуващата канализационна мрежа.Доставките по обособената позиция ще се извършват по периодични заявки от страна на Възложителя при възникнали потребности. Количествата на доставките ще се определят от нуждите на Възложителя чрез заявки, в които ще бъдат упоменати конкретния тип изделие и точното количество. Посочените в техническата спецификация номенклатурни позиции са ориентировъчни, като не задължават възложителя да ги потребява в пълен обем.Подробно описание на всички артикули, предмет на настоящата поръчка е поместено в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок на доставка    20т.
Срок на аварийна доставка    20т.
Цена
60т.
II.2.6) Прогнозна стойност
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В настощата процедура Възложителят не поставя изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.За доказване на съответствието с определения от възложителя критерий за подбор, участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а и т. 2а) съответната информация за общия годишен оборот и годишния оборот в стопанската област, обхваната от поръчката, за последните три приключили финансови години.

- за обособена позиция № 1 – минимален общ оборот 2 500 000 лв. без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката - доставка на полиетиленови тръби и фитинги за изграждане на водопроводни системи, в размер не по-малко от 1 200 000 лева без ДДС;
- за обособена позиция № 2 – минимален общ оборот 30 000 лв. без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката - доставка на PVC-O тръби и фасонни части за изграждане на канализационни системи, в размер на 15 000 лева без ДДС;
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП като предостави и информация за доставките, с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.Не се поставя изискване, свързано с обема.
2.Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен. Изискването се отнася и за двете обособени позиции.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, чрез попълване на Част IV, раздел Г от ЕЕДОП като посочи и вида, номера, датата на валидност и обхвата на съответния сертификат.
3. За обособена позиция № 1 и 2 - Участникът следва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарта БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен.: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, чрез попълване на Част IV, раздел Г от ЕЕДОП като посочи и вида, номера, датата на валидност и обхвата на съответния сертификат или ако прилага еквивалентни мерки за осигуряване на качеството – доказателства за тези мерки.


1.Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката следва да се разбират:
- За Обособена позиция № 1- доставки на полиетиленови тръби тип PE-HD и РЕ 100 RC и фитинги за изграждане на водопроводни системи.
- За Обособена позиция № 2- доставка на PVC-O тръби и фитинги за отвеждане на отпадъчни тръби.
2.За обособена позиция № 1и № 2 - Участникът да има внедрена система за управление на качеството с обхват на приложение – доставка на тръби.
3.Участникът следва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда с обхват на приложение – доставка на тръби или ако прилага еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява от участие участник за когото са налице някое от следните обстоятелства:
1.обстоятелствата по чл.54,ал.1,т.1-7 от ЗОП
2.обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 и т. 5 от ЗОП
3.свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП
4.обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
5.обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 (един) % от стойността на договора без ДДС за всяка обособена позиция.
III.1.7)
Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя. Заплащането се извършва въз основа на предоставена оригинална фактура от страна на Изпълнителя по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/04/2020 (дд/мм/гггг)   08:30 (чч:мм)

гр.Враца, ул.Александър Стамболийски № 2

Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


март 2023г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва