Деловодна информация
00330
0402-25 02/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00330-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация ООД гр.Враца 816090199
ул.Александър Стамболийски № 2
Враца BG313 3000 България
Ирена Тодорова +359 92661223
pr@vik-vratza.eu +359 92660977

Интернет адрес/и

https://vik-vratza.eu/

https://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vik-vratza.eu/publichno-sastezanie-00330-2020-0005-dostavka-na-inertni-materiali-troshen-kamak-0-63/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на инертни материали - трошен камък 0/63 00330-2020-0005
14210000      
Доставки

Предмет на поръчката включва периодична доставка на инертни материали, необходими за обратно засипване на изкопи и за възстановяване на пътни настилки след ремонтни дейности на ВиК мрежата. Прогнозното количество инертен материал е 33 500т. Посочените прогнозни количества са ориентировъчни и служат за изчисляване на прогнозната стойност на поръчката. Поръчката ще се изпълнява съобразно експлоатационните нуждите на “В и К” ООД - Враца и в съответствие с предложената оферта на участника, определен за Изпълнител. В техническата спецификация подробно са описани основните технически параметри и характеристики, както и изискванията на Възложителя към предмета на поръчката.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
14210000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

База на изпълнителя.

Предмет на поръчката включва периодична доставка на инертни материали, необходими за обратно засипване на изкопи и за възстановяване на пътни настилки след ремонтни дейности на ВиК мрежата.Прогнозното количество инертен материал е 33 500т. Посочените прогнозни количества са ориентировъчни и служат за изчисляване на прогнозната стойност на поръчката. Поръчката ще се изпълнява съобразно експлоатационните нуждите на “В и К” ООД - Враца и в съответствие с предложената оферта на участника, определен за Изпълнител. В техническата спецификация са описани основните технически параметри и характеристики, както и изискванията на Възложителя към предмета на поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА Транспортно разстояние    30 б.е.
Цена
70 б.е.
II.2.6) Прогнозна стойност
306111.45      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците като условие за участие в процедурата и като критерий за подбор.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, трябва да е реализирал минимален общ оборот.При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като посочва данни за общия оборот за съответните финансови години съгласно годишните финансови отчети.

Участникът през последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот в размер на минимум 300 000 лв.(триста хиляди лева).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП като предостави и информация за дейностите, с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
2.Участникът трябва да прилага система или стандарти за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалент.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, чрез попълване на Част IV, раздел Г от ЕЕДОП като посочи и вида, номера, датата на валидност и обхвата на съответния сертификат.


1.Под „дейности идентични или сходни с предмета на поръчката“ да се разбира доставка на трошен камък с обем не по малко от 30 000 /тридесет хиляди/ тона.
2.Участникът трябва да прилага система или стандарти за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалент с обхват на приложение сходен с предмета на поръчката – продажба и/или производство на инертни материали.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1.Обстоятелствата съгласно чл.54,ал.1, т. 1-7
2. свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП
3.обстоятелствата съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)
4.обстоятелствата предвидени в чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП,при подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за отстраняване чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора се вписва като клауза в него и е в размер на 2 % от стойността му.Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора.Гаранцията за изпълнение се представя като парична сума, банкова гаранция или застраховка.Ако гаранцията за изпълнение на договора представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на „В и К“ ООД - Враца, като банковите такси по превода са за сметка на наредителя.В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата следва да е с валидност най-малко 30 /тридесет/ дни след изпълнение на договора.При представяне на гаранция за изпълнение под формата на застраховка тя трябва да е сключена в полза на Възложителя за срока на действие на договора и да е платена еднократно.
III.1.7)
Финансирането на настоящата обществена поръчка е със собствени средства на възложителя. Заплащането ще се извършва в левове, по банков път в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на данъчна фактура.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/03/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/03/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр.Враца, ул.Александър Стамболийски" № 2, ет.4 - Заседателна зала на възложителя

Получените оферти се отварят на публично заседание, което ще се проведе в Заседателната зала на адреса на управление на възложителя, ет. 4. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


февруари 2023г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва