Деловодна информация
00330
0402-19 25/02/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
25/02/2020 (дд/мм/гггг)
00330-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация ООД Враца 816090199
ул.Александър Стамболийски № 2
Враца BG313 3000 България
Ирена Тодорова +359 92661223
pr@vik-vratza.eu +359 92660977

Интернет адрес/и

https://vik-vratza.eu/

https://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vik-vratza.eu/otkrita-procedura-00330-2020-0004-uprajnyavane-na-nsn-ocenka-na-saotvetstvieto-na-rabotniya-proekt-i-izpalnyavane-na-funkciite-na-injener-po-fidik-za-obekti-po-proekt-izgrajdan/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Упражняване на НСН, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужва 00330-2020-0004
71520000      
Услуги

Обществената поръчка има за цел избор на лице, извършващо консултантска услуга за следните дейности:
-Инженер съгласно ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (ФИДИК-ЖЪЛТА КНИГА), както и съответните Специфични условия;
-Лице, упражняващо Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съгласно който лицето осъществява оценка за съответствието на работния проект, строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
-Координатор по „безопасност и здраве“
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Упражняване на НСН, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обект ПСОВ Враца 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

На територията на ПСОВ Враца

Обществената поръчка има за цел избор на лице, извършващо консултантска услуга за следните дейности:
-Инженер съгласно ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (ФИДИК-ЖЪЛТА КНИГА), както и съответните Специфични условия;
-Лице, упражняващо Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съгласно който лицето осъществява оценка за съответствието на работния проект, строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
-Координатор по „безопасност и здраве“
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10885.74      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Изграждане на ВиК Инфраструктура на обособената територия обслужвана от "ВиК" ООД - Враца, с регистрационен номер - BG16M1OP002-1.016-0002-C01

II.2) Описание 1

Упражняване на НСН, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обект ПСОВ Козлодуй 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

На територията на ПСОВ Козлодуй

Обществената поръчка има за цел избор на лице, извършващо консултантска услуга за следните дейности:
-Инженер съгласно ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (ФИДИК-ЖЪЛТА КНИГА), както и съответните Специфични условия;
-Лице, упражняващо Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съгласно който лицето осъществява оценка за съответствието на работния проект, строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
-Координатор по „безопасност и здраве“
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13912.91      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Изграждане на ВиК Инфраструктура на обособената територия обслужвана от "ВиК" ООД - Враца, с регистрационен номер - BG16M1OP002-1.016-0002-C01

II.2) Описание 1

Упражняване на НСН, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обект „Реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа гр.Враца“ и за обект 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

На територията на гр.Враца

Обществената поръчка има за цел избор на лице, извършващо консултантска услуга за следните дейности:
-Инженер съгласно ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (ФИДИК-ЖЪЛТА КНИГА), както и съответните Специфични условия;
-Лице, упражняващо Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съгласно който лицето осъществява оценка за съответствието на работния проект, строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
-Координатор по „безопасност и здраве“
Критериите по-долу
 
ДА Професионална компетентност на ключовите експерти    50т
Цена
50т.
II.2.6) Прогнозна стойност
290846.62      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Изграждане на ВиК Инфраструктура на обособената територия обслужвана от "ВиК" ООД - Враца, с регистрационен номер - BG16M1OP002-1.016-0002-C01

II.2) Описание 1

Упражняване на НСН, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обект „Реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа гр.Мездра 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

На територията на гр.Мездра.

Обществената поръчка има за цел избор на лице, извършващо консултантска услуга за следните дейности:
-Инженер съгласно ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (ФИДИК-ЖЪЛТА КНИГА), както и съответните Специфични условия;
-Лице, упражняващо Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съгласно който лицето осъществява оценка за съответствието на работния проект, строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
-Координатор по „безопасност и здраве“
Критериите по-долу
 
ДА Професионална компетентност на ключовите експерти    50т
Цена
50т
II.2.6) Прогнозна стойност
114209.02      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Изграждане на ВиК Инфраструктура на обособената територия обслужвана от "ВиК" ООД - Враца, с регистрационен номер - BG16M1OP002-1.016-0002-C01

II.2) Описание 1

Упражняване на НСН, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обект „Реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа гр.Козлодуй 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

На територията на гр.Козлодуй.

Обществената поръчка има за цел избор на лице, извършващо консултантска услуга за следните дейности:
-Инженер съгласно ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (ФИДИК-ЖЪЛТА КНИГА), както и съответните Специфични условия;
-Лице, упражняващо Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съгласно който лицето осъществява оценка за съответствието на работния проект, строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
-Координатор по „безопасност и здраве“
Критериите по-долу
 
ДА Професионална компетентност на ключови експерти    50т.
Цена
50т
II.2.6) Прогнозна стойност
340169.63      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Изграждане на ВиК Инфраструктура на обособената територия обслужвана от "ВиК" ООД - Враца, с регистрационен номер - BG16M1OP002-1.016-0002-C01

II.2) Описание 1

Упражняване на НСН, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обект „Реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа гр.Бяла Слатина 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

На територията на гр.Бяла Слатина.

Обществената поръчка има за цел избор на лице, извършващо консултантска услуга за следните дейности:
-Инженер съгласно ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (ФИДИК-ЖЪЛТА КНИГА), както и съответните Специфични условия;
-Лице, упражняващо Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съгласно който лицето осъществява оценка за съответствието на работния проект, строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
-Координатор по „безопасност и здраве“
Критериите по-долу
 
ДА Професионална компетентност на ключови експерти    50т
Цена
50т
II.2.6) Прогнозна стойност
237839.07      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2023 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Изграждане на ВиК Инфраструктура на обособената територия обслужвана от "ВиК" ООД - Враца, с регистрационен номер - BG16M1OP002-1.016-0002-C01

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За всички обособени позиции:
Участникът трябва да притежава валидно Удостоверение/ Лиценз за упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл.166 ал.2 от ЗУТ или еквивалентна регистрация, удостоверяваща правото за упражняване на тази дейност, съгласно съответното национално законодателството на държавата, в която е установен. Удостоверението/ лицензът трябва да бъде придружен със списъка на екипа от правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Съгласно чл. 166 ал.7 от ЗУТ - участниците могат да представят документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва раздел А: „Годност“, т. 1 в Част IV: „Критерии за подбор“ на еЕЕДОП, като посочва данните за вписване в регистъра по чл166, ал.2 от ЗУТ, като и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства. Чуждестранните участници представят информация относно вписването им в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Информацията за вписването следва да посочва: уеб адрес; орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа; обхвата на регистрацията и периода на валидност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участниците за последните три приключили финансови години да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като посочва данни за общия и специфичен оборот за всяка обособена позиция за съответните финансови години съгласно годишните финансови отчети.При подаване на оферта за повече от една обособена позиция минималното изискване се прилага без натрупване по отношение на позициите, за които участникът кандидатства, т.е. минималните общи и специфични обороти за обособени позиции, по които се подава оферта, не се сумират.
2.Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност”, произтичаща от чл. 171 от ЗУТ.При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 5, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като в активираното поле „Издаден/о от:“ посочва данни за застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа (№, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и период на валидност) за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ с минимална застрахователна сума в размер на 200 000 лв. За чуждестранните лица – еквивалентен документ, съобразно законодателството на държавата, в която са установени.


1.За Обособена позиция № 1 – мин. общ оборот в размер на 20 000 /двадесет хиляди/лв. без ДДС и минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, свързани с упражняване на строителен надзор или еквивалентна дейност съгласно законодателството на чуждестранните лица и/или изпълнение на функциите на инженер по ФИДИК с мин. размер на 10 000 /десет хиляди/ лв. без ДДС;- За Обособена позиция № 2 – мин. общ оборот в размер на 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева без ДДС и минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, свързани с упражняване на строителен надзор или еквивалентна дейност съгласно законодателството на чуждестранните лица и/или изпълнение на функциите на инженер по ФИДИК с мин. размер на 13 000 /тринадесет хиляди/ лв. без ДДС;- За Обособена позиция № 3 – мин. общ оборот в размер на 500 000 /петстотин хиляди/ лева без ДДС и минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, свързани с упражняване на строителен надзор или еквивалентна дейност съгласно законодателството на чуждестранните лица и/или изпълнение на функциите на инженер по ФИДИК с мин. размер на 200 000 /двеста хиляди/ лв. без ДДС;- За Обособена позиция № 4 – мин. общ оборот в размер на 200 000 /двеста хиляди/ лева без ДДС и минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, свързани с упражняване на строителен надзор или еквивалентна дейност съгласно законодателството на чуждестранните лица и/или изпълнение на функциите на инженер по ФИДИК с мин. размер на 100 000 /сто хиляди/ лв. без ДДС;- За Обособена позиция № 5 – мин. общ оборот в размер на 600 000 /шестстотин хиляди / лева без ДДС и минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, свързани с упражняване на строителен надзор или еквивалентна дейност съгласно законодателството на чуждестранните лица и/или изпълнение на функциите на инженер по ФИДИК с мин. размер на 200 000 /двеста хиляди/ лв. без ДДС;- За Обособена позиция № 6 – мин. общ оборот в размер на 400 000 /четиристотин хиляди/ лева без ДДС и минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, свързани с упражняване на строителен надзор или еквивалентна дейност съгласно законодателството на чуждестранните лица и/или изпълнение на функциите на инженер по ФИДИК с мин. размер на 200 000 /двеста хиляди/ лв. без ДДС;
Под „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР“ да се разбират дейности по упражняване на строителен надзор и/или строителен надзор и оценка на съответствието съгласно чл.166,ал.1,т.1 от ЗУТ.
2.Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност” с покритие - минимална застрахователна сума в размер на 200 000 лв. за консултант, извършващ строителен надзор съгласно чл.5 ал.4, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектиране и строителство или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. За чуждестранни лица – еквивалентен документ, съобразно законодателството на държавата, в която са установени.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.За Обособена позиция № 1,2,3,4,5 и 6
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил мин. една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.Не се поставя изискване, свързано с обема на изпълнените дейности с предмет, сходен с предмета на поръчката.При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответното поле на раздел В „Технически и професионални способности“, Част IV: Критерии за подбор на еЕЕДОП, с посочване и описание на услугите с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката за съответната обособена позиция, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите – (предмет на дейността), стойностите, датите и получателите.
2.За Обособена позиция № 1и 2:
Участникът да разполага с персонал, предвиден за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, който да е съобразен със спецификата на предмета на поръчката.Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от Техническия екип за изпълнение.При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира в съответното поле в еЕЕДОП, Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“ т. 6, с посочване на списък на персонала и/или на членовете на ръководния състав, които ще изпълняват обществената поръчка, с посочена професионалната компетентност на лицата - Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);Образование (степен, № на диплома, учебно заведение) – където е необходимо;Специфичен опит (наименование на обекта и възложител, дейности, включени в обхвата на реализирания обект на строителство, основни функции и задължения съобразно изискванията на възложителя и в случай, че с описанието на опита се покрива изискване на възложителя за притежание на опит).
3.Участникът да има внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентна.


1.Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, следва да се разбира „дейности/услуги свързани с упражняване на строителен надзор и/или строителен надзор и оценка на съответствието съгласно чл.166,ал.1,т.1 от ЗУТ или еквивалентна дейност съгласно законодателството на чуждестранните лица и/или изпълнение на функциите на инженер по ФИДИК по отношение на следните обекти:
-За Обособена позиция № 1 и 2 - на обекти за строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на ПСОВ;
-За Обособена позиция № 3, 4, 5 и 6 - на обекти за строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на ВиК мрежи;
2.За Обособена позиция № 1 и 2
Участникът следва да разполага с:
- ръководител надзорен екип (Резидент инженер) 1 бр.– с висше образование в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ от област „Техн. науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и проф. направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г. /Класификатора/или еквивалентна специалност за лицата, придобили висше образование в чужбина. Опит в изпълнението на функциите на Инженер по ФИДИК по смисъла на тези договорни условия по отношение на минимум един обект.
- 1 правоспособно лице по част „ВиК“ с висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна специалност за лицата, придобили висше образование в чужбина. Специфичен опит: опит в строителния надзор на минимум 1 обект за строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на ПСОВ.Ако участникът подава оферта по обособена позиция № 1 и № 2, той следва да предложи различни лица по част „ВиК“ за всяка позиция.
-експерт по качество и съответствие на материалите 1 бр. - Специфичен опит: опит в строителния надзор на минимум 1 обект за строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на ПСОВ;
-Геодезист 1бр. - с висше образование по специалностите „Геодезия, фотограметрия и картография“, „Земеустройство“, „Геодезия“, „Маркшайдерство“ или „Геодезия и маркшайдерство“ или еквивалентна специалност за лицата, придобили висше образование в чужбина. Специфичен опит: опит в строителния надзор на минимум 1 обект за строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на ПСОВ;
- инженер геолог 1бр. – с висше образование от област „Техн. науки“ съгласно Класификатора или еквивалентна специалност за лицата, придобили висше образование в чужбина. Специфичен опит: опит в строителния надзор на минимум 1 обект за строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на ПСОВ;
-инженер част конструктивна - с висше образование в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ от област „Технически науки“ съгласно Класификатора или еквивалентна специалност за лицата, придобили висше образование в чужбина. Специфичен опит: опит в строителния надзор на минимум 1 обект за строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на ПСОВ.
-координатор по безопасност и здраве – опит в изпълнението на услуга/проект/договор/дейност в качеството си на експерт, съответстващ на позицията координатор по безопасност и здраве или еквивалентна
3.Участникът да има с-ма за управление на качеството БДС EN ISO 9001 с обхват на приложение - упражняване на строителен надзор.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не могат да участват в процедурата участници, за които са налице условията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 , по чл. 55, ал. 1, т. 1 , т. 5 от ЗОП, по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от приетата договорна сума без ДДС, която се представя от определения Изпълнител преди сключването на договора под формата на застраховка, банкова гаранция или парична сума.
Когато участникът избере да предостави гаранция за изпълнение под формата на банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителя не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществена поръчка или друго основание за задържане.
Ако участникът избере да предостави гаранция за изпълнение под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да бъде равна на 5% от приетата договорна сума без ДДС. Ако гаранцията за изпълнение на договора представя като парична сума, тя се превежда по сметка на възложителя като банковите такси по превода са за сметка на наредителя.
III.1.7)
Начинът на плащане е уреден в проекта на договора.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/03/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/04/2020 (дд/мм/гггг)   08:15 (чч:мм)

гр.Враца, ул."Александър Стамболийски" № 2

На отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/02/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва