Деловодна информация
00330
0402-12 05/02/2020 (дд/мм/гггг)
не
00330-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Водоснабдяване и канализация ООД гр.Враца 816090199
ул.Александър Стамболийски №2
Враца BG313 3000 България
Ирена Тодорова +359 92661223
pr@vik-vratza.eu +359 92660977

Интернет адрес/и

http://vik-vratza.eu/

http://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://vik-vratza.eu/publichno-sastezanie-00330-2020-0002-izvangarancionno-obslujvane-na-pompisobstvenost-na-v-i-k-ood-vraca/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Вода

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извънгаранционно обслужване на помпи собственост на "ВиК" ООД гр.Враца 00330-2020-0002
50511100      
Услуги

Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на извънгаранционното обслужване на помпи - доставка на резервни части и извършване на ремонтни дейности на посочените в Техническите спецификации видове помпи. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции.
Поръчката ще се изпълнява съобразно нуждите на “В и К” ООД - Враца и в съответствие с предложената оферта на участника, определен за Изпълнител. В техническата спецификация подробно са описани основните технически параметри и характеристики, както и изискванията на Възложителя към изделията предмет на поръчката.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Извънгаранционно обслужване на помпи 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50511100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Ремонтна база на изпълнителя.

Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на извънгаранционното обслужване на помпи - доставка на резервни части и извършване на ремонтни дейности на посочените в Техническите спецификации видове помпи. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции.
Поръчката ще се изпълнява съобразно нуждите на “В и К” ООД - Враца и в съответствие с предложената оферта на участника, определен за Изпълнител. В техническата спецификация подробно са описани основните технически параметри и характеристики, както и изискванията на Възложителя към изделията предмет на поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на ремонтните дейности на помпи    30 б.е.
Цена
70 б.е.
II.2.6) Прогнозна стойност
591784      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на резервни части за помпи 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50511100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

Складова база на Възложителя - гр.Враца, ул."Складова" № 2

Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на извънгаранционното обслужване на помпи - доставка на резервни части и извършване на ремонтни дейности на посочените в Техническите спецификации видове помпи. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции.
Поръчката ще се изпълнява съобразно нуждите на “В и К” ООД - Враца и в съответствие с предложената оферта на участника, определен за Изпълнител. В техническата спецификация подробно са описани основните технически параметри и характеристики, както и изискванията на Възложителя към изделията предмет на поръчката.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8932      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За Обособена позиция № 1 и № 2 - Не се поставят изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците като условие за участие в процедурата и като критерий за подбор.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За Обособена позиция № 1
Участникът през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, трябва да е реализирал минимален общ оборот.При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като посочва данни за общия оборот за съответните финансови години съгласно годишните финансови отчети.


Участникът следва през последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот в размер на 500 000 лв.(петстотин хиляди лева).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За Обособена позиция № 1:
1.Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата. Съответствието с този критерий за подбор се доказва с представянето на списък на дейностите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга.
2.Участникът трябва да прилага система или стандарти за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалент с обхват на приложение сходен с предмета на поръчката .Съответствието с този критерий за подбор се доказва с представянето на сертификат EN ISO 9001 или еквивалент с обхват на приложение сходен с предмета на поръчката, издаден от акредитирана институция.
3.Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката. При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира в съответното поле в еЕЕДОП, Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“ с посочване на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, с посочване на професионалната компетентност на лицата.
4.Участникът трябва да разполага с инструменти, техническо оборудване и съоръжения за изпълнение на поръчката. При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира от участниците в Част IV, Раздел В, т.9 от ЕЕДОП наличието на сервизна база за изпълнението на поръчката, оборудвана със стенд за изпитване на помпи.


1.Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката следва да се разбират ремонтни дейности на помпи за чиста и отпадъчна вода.
2.Участникът трябва да прилага система или стандарти за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалент с обхват на приложение сходен с предмета на поръчката – ремонтни дейности на помпи.
3.Участникът следва да разполага с 1 бр. „машинен инженер“; 1 бр. „ел. техник“; 1бр. „стругар“; 1бр. „фрезист“, 1бр. „машинен монтьор“.
4.Участникът трябва да разполага със сервизна база (собствена или наета), оборудвана със стенд за изпитване на помпи.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява от участие участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. основанията по чл.54, ал. 1 т.1-7 от ЗОП;
2.основанията по чл.55, ал.1 т.1 и т.5 от ЗОП
3.участник, който е свързано лице по смисъла на на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП;
4.обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;
5.обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
За Обособена позиция № 1 - Гаранцията за изпълнение на договора се вписва като клауза в него и е в размер на 2 % /два процента/ от стойността му.Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция, парична сума или застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума,тя се превежда по сметката на „В и К“ ООД гр.Враца.В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата следва да е с валидност най-малко 30 /тридесет/ дни след изпълнение на договора. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция или застраховката, изрично се посочва предмета на договора, за който се представя.Ако гаранцията за изпълнение е застраховка,трябва да е сключена в полза на Възложителя и да е платена еднократно.
III.1.7)
Финансирането на настоящата обществена поръчка е със собствени средства на възложителя.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/02/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр.Враца, ул."Александър Стамболийски" № 2, етаж 4, Заседателната зала на възложителя

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


януари 2022г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал. 1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/02/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва