Деловодна информация
3788
584 12/02/2018 (дд/мм/гггг)
не
3788-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Център за градска мобилност ЕАД 202218735
бул. Княгиня Мария Луиза № 84
София BG411 1202 България
Юлия Владимирова +359 29236234
procurement@sofiatraffic.bg +359 28319071

Интернет адрес/и

www.sofiatraffic.bg

https://www.sofiatraffic.bg/bg/common/profil-na-kupuvacha/1168/publichno-sastezanie-za-vazlagane-na-23


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.sofiatraffic.bg/bg/common/profil-na-kupuvacha/1168/publichno-sastezanie-za-vazlagane-na-23
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване, собственост на „Център за градска мобилност“
42414400      
Услуги

Обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване, собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД, съгласно изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения (изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г.)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42414400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на специализирани автомобили за принудително преместване, собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД, съгласно изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения (изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г.). В т. 7 от Раздел № VI Техническа спецификация от документацията за обществена поръчка, Възложителят предоставя списък на наличните специализирани автомобили за принудително преместване с описание на марка, модел, година на регистрация и товароподемност на всяка кранова уредба за сведение на участниците.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
144000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да възложи „опция за извършване на обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен), монтирана на налични и/или нови специализирани автомобили за принудително преместване”, в размер до 20 на сто, от стойността на обществената поръчка без ДДС. Условията за включване на опцията са посочени в чл. 37 в проекта на договор, Приложение № 5, неразделна част от настоящата документация. Прогнозната стойност на поръчката с включена опция е 144 000,00 лв. /сто четиридесет и четири хиляди/ лв. без ДДС. Цената включва всички разходи по изпълнение на поръчката. Прогнозната стойност на поръчката в обема, посочен в Техническата спецификация от документацията, е в размер на 120 000,00 лв. /сто и двадесет хиляди/ лв. без ДДС.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава валидно удостоверение от ДАМТН с обхват предмета на поръчката, удостоверяващо съответствието на дейността на участника с изискванията на „Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения“. Доказване: На етап процедура, Участникът попълва /декларира/ в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV, буква „А“, информация за изискванията относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност. В случаите на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП се представя заверено копие на валидно удостоверение от ДАМТН с обхват предмета на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансово състояние на участника.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с тази на настоящата поръчка за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Доказване: На етап процедура, участникът декларира /посочва/ в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услугата, съобразно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
2. Участникът следва да разполага с:
- инструменти, съоръжения или техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката;
- с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката;
На етап процедура, участникът декларира /посочва/ в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) наличието на сервизната база на територията на гр. София за извършване на ремонтни дейности и изпитване на крановите уредби според товарната им диаграма с адрес и работно време съобразена с изискванията за изпълнение на предмета на договора; списък на инструменти, съоръжения или техническото оборудване за изпълнение на поръчката, както и списък на персонала с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Участникът попълва т. 6 и т. 9 от раздел В: Технически и професионални способности на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Възложителя си запазва правото да извърши проверка на посочената сервизна база и декларираното оборудване с оглед спецификата на изпълнението на поръчката.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
Доказателствата се представят по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.


1. Участникът трябва да е изпълнил поне една дейност, с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под ”идентични или сходни с предмета на поръчката” се считат всички дейности по обслужване, поддръжка и ремонт на специализирана техника (кран стрелови хидравличен).
2. Участникът трябва да разполага:
2.1.със собствена или наета оборудвана сервизна база на територията на гр. София за извършване на ремонтни дейности и изпитване на крановите уредби според товарната им диаграма, предмет на поръчката, съгласно изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения (изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г.).
2.2. Тарирани тежести за изпитване на повдигателно съоръжение (кран стрелови хидравличен) с максималена товароподемност 6350 кг.
2.3. Специализирана машина за изработване на хидравлични маркучи.
2.4. Специализиран стенд за изпитване на хидравлични цилиндри с минимално налягане 350 bar .
2.5. Тариран кантар за статично изпитване на повдигателно съоръжение с максималена товароподемност 6350 кг.
3. Участникът следва да разполага с най-малко 3 /трима/ човека персонал за изпълнение на поръчката.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
2. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
1. Гаранция за изпълнение.
Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3 (три на сто) % от прогнозната стойност на договора без ДДС.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
? парична сума;
? банкова гаранция;
? застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
В случай че гаранцията е парична сума или банкова гаранция, същата може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите за изпълнение са уредени в проектите на договора.
III.1.7)
Възложителят заплаща ежемесечно стойността на всяка извършена услуга, възложена в рамките на сервизното обслужване и ремонт, за която Участника избран за изпълнител ще предоставя фактура на Възложителя до пето число на следващия месец. Неразделна част към фактурата са съответните приемо-предавателни протоколи (констативни протоколи), подписани без забележки от двете страни. Фактурата ще е платима по банкова сметка /посочена от Изпълнителя/, до 30 (тридесето) число на следващия месец.
III.1.8)
Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.
Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/03/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/03/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Заседателна зала на "Център за градска мобилност" ЕАД, бул. "Кн. Мария Луиза" №84, ет. 2

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или тяхни упълномощени представителни, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален и данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Не следва да са налице посочените обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, т.2,т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 и чл.55, ал.1 от ЗОП; по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл.101, ал.11 от ЗОП.Участникът следва да декларира в ЕЕДОП,в част III.”Основания за изключване”, буква „Г“ липсата на осъждане с влязла в сила присъда, освен ако не е реабилитиран за престъпления по: чл. 172 от Наказателния кодекс; чл. 192 от Наказателния кодекс; чл.194 – 207 от Наказателния кодекс; чл. 213а – 217 от Наказателния кодекс; чл. 219 – чл.252 от Наказателния кодекс; чл. 254а – чл. 260 от Наказателния кодекс; чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10 дневен срок, съгласно 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва