Деловодна информация
2404
146 17/05/2017 (дд/мм/гггг)
не
2404-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка - комунални услуги

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Ситигаз България ЕАД 131285259
ул.Адам Мицкевич №4А
София BG411 1360 България
Александър Кожухаров +359 29259495
sofia@citygas.bg +359 29259496

Интернет адрес/и

www.citygas.bg

www.citygas.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.citygas.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.6) Основна дейност 

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на "Ситигаз България" ЕАД за срок от три години
66510000      
Услуги

Предмет на обществената поръчка е осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на „Ситигаз България“ ЕАД за срок от три години. Поръчката е разделена на четири обособени позиции, а именно:
- ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Застраховка „Гражданска отговорност на юридическо лице” във връзка с лицензионните дейности по Закона за енергетиката, осъществявани от „Ситигаз България” ЕАД
- ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: „Застраховка на газопроводната мрежа, АГРС, декомпресираща станция и станция за дистанционно отчитане“
- ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: „Застраховка на 33 (тридесет и три) броя моторни превозни средства и полуремаркета собственост на „Ситигаз България” ЕАД, както следва: „Застраховка „Пълно Каско”; „Застраховка „Злополука на местата в МПС” и „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”
- ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: „Застраховка „Трудова злополука” на служителите на „Ситигаз България” ЕАД”
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
4

II.2) Описание 1

Застраховка „Гражданска отговорност на юридическо лице” във връзка с лицензионните дейности по Закона за енергетиката, осъществявани от „Ситигаз България” ЕАД 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66516400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG42

Дейностите подлежащи на застраховане се извършват на територията на региони Тракия, Габрово, Твърдица, Павел баня, Хасково, Кърджали, Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница.

А/ Предмет на застраховката: Предмет на застраховката са всички суми, които Възложителят бъде законно задължен да заплати на основание претенции на трети лица като обезщетение за застрахователно събитие, настъпило в резултат на посочената по-долу дейност извършвана от „Ситигаз България“ ЕАД, в рамките на договорените лимити за обезщетение; всички разноски за уреждане на претенциите, направени с писменото съгласие на Застрахователя. Застраховката покрива отговорността както на юридическото лице, така и на лицата, представляващи юридическото лице, и на лицата в трудови правоотношения с него.
Б/ Покрити застрахователни рискове са: телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и щети и загуби на имущество, настъпили през периода на застраховката.
В/ Застрахована дейност извършвана от „Ситигаз България“ ЕАД:
Доставка, пренос и разпределение на природен газ до краен потребител. Дейностите се извършват на територията на региони Тракия, Габрово, Твърдица, Павел баня, Хасково, Кърджали, Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница.
Г/ Лимити на отговорност:
Минималната застрахователна сума е в размер 500 000 лв. на застрахователно събитие и 2 000 000 лв. за всички застрахователни събития за срок една година .
Д/ Самоучастие на застрахования: Не се предвижда самоучастие на застрахования.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Застраховка на газопроводната мрежа, АГРС, декомпресираща станция и станция за дистанционно отчитане 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66515200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG42

застрахователните услуги са свързани с имуществото на Възложителя, находящо се на територията на Р.България

А/ Рискове покрити от застраховката:
- всички рискове на газопреносна мрежа (пожар, експлозия, светкавица, мълния, сблъскване, падане на летящо тяло или дървета и клони, градушка, дъжд и др.);
- кражба чрез взлом, въоръжен грабеж и вандализъм на движимото имущество,
- производствена авария на машини и съоръжения, включително „разкъсване в резултат на умора на материала;
- пожар, пожар в резултат на мълния, експлозия, мълния, сблъсък или падане на летящо тяло;
- умишлен пожар;
- бедствия в резултат на имплозия, буря, градушка, пороен дъжд, наводнение, тежест от сняг и лед;
- намокряне в следствие изтичане на вода и пара, удар от превозно средство или животно;
- замръзване;
- свличане и/или срутване на земни пластове, в следствие на природни бедствия;
- злоумишлени действия на трети лица, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия;
- земетресения;
- всички рискове при изпълнението на строително-монтажни работи при изграждането на обекти;
- допълнителни разходи, свързани с ограничаване на размера на щетите при настъпване на застрахователно събитие, с лимит до 5% от застрахователната сума по полицата;
- загуба на природен газ в следствие на аварии и ремонтно-възстановителни дейности във връзка с покритието на застрахователната полица.
Б) Застрахователна стойност – възстановителна стойност на всеки един от обектите и имуществото в него са посочени в документацията за участие. Общата стойност е 116 831 000лв
В/ Оценка на щетите и изплащане на обезщетения: При частични щети дължимите обезщетения се определят по представени оригинали или заверени с гриф “вярно с оригинала” копия на фактури (отговарящи на описа на щетите, изготвен при огледа на обекта от представител на Изпълнителя и в присъствието на представител на Възложителя);
При тотална щета на обект, дължимите обезщетения са в размер на застрахователната сума на обекта.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
195000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че по време на действие на застрахователния договор застрахователният интерес отпадне за отделен обект включен в предмета на договора, респ. съответната застрахователна полица по отношение на него, същия се прекратява за този обект. Изпълнителят връща на Възложителя разликата между цялата заплатена премия за този обект и премията за използваната част от периода на застрахователния договор, изчислена пропорционално на база 365 дни, намалена с изплатени и дължими обезщетения.
При възникване на застрахователен интерес по всеки вид застраховка за новопридобити обекти, Възложителят си запазва правото да застрахова допълнително своя интерес за съответните обекти при застрахователя до изтичане на срока на договора. В тези случаи стойността на всеки добавък се определя на база застрахователната стойност/ застрахователен лимит за съответния нов обект и ценообразуващите елементи и методология, заложени в офертата на Изпълнителя и в условията на застрахователния договор.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Застраховка на 33 (тридесет и три) броя МПС и полуремаркета, както следва: Пълно Каско; Злополука на местата в МПС; и Задължителна гражданска отговорност 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66516000      
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Териториална валидност или застрахователната защита следва да се предоставя на територията на Р. България и на всички страни подписали споразумението „Зелена карта”, в това число страните членки на ЕС

А/ Застраховка „Пълно Каско” за моторни превозни средства /МПС/ и полуремаркета, собственост на Възложителя следва:
- Да покрива рисковете – Пълно Каско за застраховка на моторни превозни средства и полуремаркета, вкл. срещу пожар, природни бедствия, злоумишлени действия на трети лица, пътно-транспортни произшествия, кражба или грабеж на цялото МПС или полуремарке, включително радиоприемници, касетофони, диск-плейъри и други подобни.
- Териториална валидност или застрахователната защита следва да се предоставя на територията на Република България и на всички страни подписали споразумението „Зелена карта”, в това число страните членки на ЕС.
- Маркировката на автомобилите /ако такава се изисква от Изпълнителя/ - да не се предвижда отделно извън ценовото предложение и да се организира от Изпълнителя.
- Изпълнителят /негов оторизиран представител/ да осигури офиси и технически център за оглед във всички градове, в които Възложителят осъществява дейността си или в областните центрове в страната.
Б/ Застраховка „Злополука на местата в МПС” за моторни превозни средства /МПС/, собственост на Възложителя следва да покрива рисковете – смърт от злополука, трайна и временна загуба на трудоспособност, както и медицински разноски в следствие на злополука.
- Териториална валидност или застрахователната защита следва да се предоставя на територията на Република България и на всички страни подписали Споразумението „Зелена карта”, в това число страните членки на ЕС.
- лимит на отговорност: 10000 лв. за всички места в едно МПС;
В/ Задължитела застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на Възложителя следва да покрива следните рискове: неимуществени и имуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС, собственост на Възложителя.
- Лимити на отговорност за всяко едно МПС: нормативно регламентираните минимални задължителни застрахователни суми, а именно: 500 000 лв. на застрахователно събитие и 2 000 000 лв. за всички застрахователни събития за срок една година
- Оценка на щетите и изплащане на обезщетения – застрахователното обезщетение е в размер на действително претърпените и доказани по размер вреди до уговорените в застрахователната полица застрахователни суми.
- Издаване на задължителни документи: Изпълнителят се задължава да снабди Възложителя със знак, издаден от Гаранционния фонд и „Зелена карта“, съгласно чл.487 и чл.488 от Кодекса за застраховането, а вторият е длъжен да постави знака на предното стъкло на съответния автомобил от страната на водача по начин, който позволява добра видимост.
- Маркировката на автомобилите /ако такава се изисква от Изпълнителя/ - да не се предвижда отделно извън ценовото предложение и да се организира от Изпълнителя.
- Изпълнителят /негов оторизиран представител/ да осигури офиси и технически центрове за оглед във всички градове – областни центрове в страната.
- Териториална валидност - застрахователната защита следва да се предоставя на територията на Република България и на всички страни подписали Споразумението „Зелена карта”, в това число страните членки на ЕС.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
71100      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че по време на действие на застрахователния договор застрахователният интерес отпадне за отделен обект включен в предмета на договора, респ. съответната застрахователна полица по отношение на него, същия се прекратява за този обект. Изпълнителят връща на Възложителя разликата между цялата заплатена премия за този обект и премията за използваната част от периода на застрахователния договор, изчислена пропорционално на база 365 дни, намалена с изплатени и дължими обезщетения.
При възникване на застрахователен интерес по всеки вид застраховка за новопридобити моторни превозни средства, Възложителят си запазва правото да застрахова допълнително своя интерес за съответните моторни превозни средства до изтичане на срока на договора. В тези случаи стойността на всеки добавък се определя на база застрахователната стойност/ застрахователен лимит за съответния нов обект и ценообразуващите елементи и методология, заложени в офертата на Изпълнителя и в условията на застрахователния договор.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Застраховка „Трудова злополука” на служителите на „Ситигаз България” ЕАД 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66512100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

В зависимост от местоположението на застрахования служител в изпълнение на служебните му задължения.

А/ Рискове покрити от застраховката:
- смърт вследствие на трудова злополука;
- трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
- временна неработоспособност вследствие на трудова злополука
- медицински разходи, включително разходи за медикаменти, при трудова злополука.
Б/ Застрахователни обезщетения
- Смърт от трудова злополука – 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител.
- Трайна нетрудоспособност от трудова злополука - Процент от застрахователната сума - седем годишни брутни работни заплати, равен на процента трайна загуба на работоспособност, определен от Застрахователноекспертна комисия /ЗЕК/ на застрахователя или ТЕЛК/НЕЛК.
- Временна нетрудоспособност от трудова злополука:
• над 10 до 30 календарни дни вкл. – 3 % от месечната брутна работна заплата /МБРЗ/
• над 30 до 60 календарни дни вкл. – 5 % от МБРЗ
• над 60 до 120 календарни дни вкл. – 7 % от МБРЗ
• над 121 календарни дни – 10 % от МБРЗ
- Медицински разходи, включително разходи за медикаменти и консумативи, предписани във връзка с трудовата злополука. При възникване на права по рисковете трайна или временна нетрудоспособност от трудова злополука, на застрахования се възстановяват фактически извършени разходи за преглед, изследвания, медикаменти, спешен медицински транспорт, медицинско транспортиране от и до специализирано болнично заведение – лимит до 500 (петстотин) лева.
В/ Брой застраховани лица – общо 36 броя служители и работници.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


В случай, че по време на действие на застрахователния договор застрахователният интерес отпадне за отделен обект включен в предмета на договора, респ. съответната застрахователна полица по отношение на него, същия се прекратява за този обект. Изпълнителят връща на Възложителя разликата между цялата заплатена премия за този обект и премията за използваната част от периода на застрахователния договор, изчислена пропорционално на база 365 дни, намалена с изплатени и дължими обезщетения.
При възникване на застрахователен интерес по всеки вид застраховка за новоназначени служители, Възложителят си запазва правото да застрахова допълнително своя интерес за съответните служители при застрахователя до изтичане на срока на договора. В тези случаи стойността на всеки добавък се определя на база застрахователната стойност/ застрахователен лимит за съответния нов обект и ценообразуващите елементи и методология, заложени в офертата на Изпълнителя и в условията на застрахователния договор.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да разполага с валиден лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност и лиценз/разрешение за вид застраховка /съответстваща с обособената позиция за която участва/, издадени от компетентен орган. Документи за доказване на обстоятелствата са:
Нотариално заверено копие от лиценз, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН) за извършване на всички видове застраховки, включени в предмета на съотвената обособена позиция от местни юридически лица и застрахователи от трета държава чрез клон, регистриран по Търговския закон в Република България, а застраховател от друга държава членка на ЕС - доказателства, че е изпълнена нотификационната процедура между компетентния в държавата по произход орган и КФН, документ от компетентния в държавата по произход орган, удостоверяващ правото на участника да извършва видовете застраховане, предмет на процедурата, както и идентифициращи данни за клона или представителя им на територията на Република България; други документи от компетентни органи свързани с правото за извършване на застрахователна дейност или за извършване на посредническа дейност в застраховането.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот /приходи от застрахователни премии/ в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по съответната обособена позиция, изчислен на база годишните обороти /за последните три приключили финансови години/

Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот /приходи от застрахователни премии/ в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по съответната обособена позиция, изчислен на база годишните обороти /за последните три приключили финансови години/, в размер на:
- за участниците по първа обособена позиция: 30 000 лева;
- за участниците по втора обособена позиция: 300 000 лева;
- за участниците по трета обособена позиция: 140 000 лева;
- за участниците по четвърта обособена позиция: 20 000 лева.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил застрахователни услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата
2. Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, необходими за изпълнение на поръчката.


1. Участниците следва да имат офиси (представителства) във всички градове, в които Възложителят осъществява дейността си, в т.ч. и в гр. София – или областни центрове в страната /приложимо за всички обособени позиции/
2. По отношение на застрахователните рискове включени в трета обособена позиция, участниците следва да имат сключени договори за авторемонтни дейности с доверени сервизи във всички градове, в които Възложителя осъществява дейността си или в областните центрове в страната /приложимо за трета обособена позиция/
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, за когото са налице обстоятелства от личното му състояние, които не отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за участие.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
III.1.6)
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от неговата стойност. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:
- банкова гаранция – изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя;
- парична сума, преведена по банкова сметка на „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД: „Уникредит Булбанк“ АД, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG52UNCR76301077025030. В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за добро изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на застрахователни услуги за нуждите на „Ситигаз България” ЕАД за срок от три години";
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.1.7)
Плащанията на застрахователните премии ще бъдат извършени от Възложителя на три равни вноски, разпределени за тригодишния срок на застрахователния договор. Плащанията се извършват в срок до 15 дни от датата на издаване на застрахователната полица за съответната година. Плащанията ще се извършват в български лева по банкова сметка посочена от Изпълнителя.
III.1.8)

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Не се допуска участие по отделни видове застраховки или по отделни обекти включени в една обособена позиция. Описанието на застрахователните услуги за всяка една от обособените позиции е подробно посочено в обявлението и в документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/06/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/06/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

сградата на "Ситигаз България" ЕАД, гр.София, ул.Адам Мицкевич №4А

На основание чл.181, ал.2 от ЗОП, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителен подбор. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


май 2020г

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул.Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва