Деловодна информация
00797
93-ОП19-50 07/11/2019 (дд/мм/гггг)
не
00797-2019-0038 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул.Александровска № 26
Бургас BG341 8000 България
Валерия Димитрова +359 56907288
v.daalova@burgas.bg +359 56860912

Интернет адрес/и

https://www.burgas.bg/

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39067


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции 93-ОП19-50
18110000      
Доставки

Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по 8 обособени позиции, съгласно технически спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
34425.55      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Доставка на обувки за нуждите на Отдел „Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда“, Дирекция „Околна среда“ при Община Бургас 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

1.1.Мъжки и дамски лет.обув.,половинки–КЛАСИЧ.М-Л ОБУВКИ ЗА ЕЛЕГАНТЕН,КЛАСИЧ.ПАНТАЛОН/ПОЛА.Израб.с лице от хидрофобизирана ест.кожа от ЕРД,чер.цвят,хастар от естест.фодра,мека и плътна и формовани ходила от износоуст.смеси на термокаучук с лепен метод на закреп.на ходилата.Ходилата трябва да предпаз.стъпалото от механич.възд.,влага и студ.Техният вид и конструк.трябва да осиг.уст.п/в плъзгане,гъвкавост при движение,без напукване при прод.експлоатация,висока износоуст.Натурал.фодра за хастар, трябва да бъде мека и плътна,с високи санитарно-хигиенни п-ли,с голяма абс.способ.и възм.за бързо отделяне на погълнатата пот.1.2.Мъжки и дам.зимни боти–КЛАСИЧ.М-Л ОБУВКИ ЗА ЕЛЕГАНТ.,КЛАСИЧ.ПАНТ./ПОЛА,ТИП/БОТИ/.Израб.от лицев м-л от хидрофобизирана естест.кожа от ЕРД,черен цвят,студозащ.и ест.х-р,двуслой.ходила, грайферни,изработени ч/з директ.леене на ходилата.В конструк.от-ние обув.трябва да обхваща крака над глезен.става до осн.на прасеца. Студозащ.х-р на нетъкана осн.трябва-Прод.в р-л II.2.14)
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прод.от р-л II.2.4)-да бъде с плът.стр.с процентно съд.на вълна/полиестер 70/30 % ± 10 %,без дефекти по плата–възли, нерав.,преплитания.Ходилата трябва да притежават добри студозащит.св-ства,да предпаз.стъпалото от механич.възд.,влага и студ.Техният вид и конструк.трябва да осигуряват устойчивост против плъзгане, гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация,висока износоуст

II.2) Описание 1

„Доставка на униформено облекло за нуждите на ОП „Спортни имоти“ извън списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

Яке/грейка с джобове и качулка.Израб.от 100%полиест.с вата и качул.лого на об.Бургас-16бр.зелен черен сини;Грейка/елек с джобове-израб.от 100%полиест.с вата с лого на община Бургас-55бр.зелен черен сини;Манта с дълъг ръкав-израб.от 35%пам.и 65%полиест.,с два пред.джоба яка с ревер и закоп.с коп.с лого на об.Б-с;7бр.зелен,черен,сини;Гащеризон израб.от 65%пам.и 35%полиест.с лого на об.Б-с-11бр.син;Клин за езда-израб.от памук с цяла плат.-4 бр.чер.;Турнир.риза израб.от 100%пам.с лого на об.Б-с-4бр.свет.синя;светлоотраз.жилет.-израб.от 100%полиест.с две хоризонтал.светлоотраз.ленти.Подход.за раб.на открито.С пред джоб.Цвят сигнал.жълта-4бр.;Полугащеризон/раб.Пант.израб.от 65%пам.и 35%полиест.два странич.джоба,два горни джоба с цип светлоотраз.кант отстрани с лого на об.Б-с-11бр.с.,чер.,з.;Дам.туника с пант.лет.израб.от пам.и полиест.,с тик–так закоп.и джоб.с над.ОП"Спорт.имоти" и лого на об.Б-с-13бр.свет.с.,з.,бледо р.;Прест.,израб.от плат 65%пам.и 35%полиест.-Прод.в р-л II.2.14)
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прод.от р-л II.2.4)-Центр.зак.с коп.,2бр.джоб.Дълъг ръкав 19бр.б.,з.,с.,р.;Раб.куртка 100%пам.,уст.м-я-11бр.с.,чер.и з.;Яке с кач.-пам.-полиест.отвън,подплата или пух отвътре два джоба с цип,закоп.с цип,светлоот.кант отпред/отзад,вътр.джоб.С лого на об.Б-с-31бр.чер.;з.и с.;Шуба-Ват.,израб.от хидрофоб.док-100%пам.,да защит.тялото от н.темп.на възд.,вятър и т.н. с лого на об.Б-с 1бр.с.,чер.,з.

II.2) Описание 1

„Доставка на униформено облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Транспорт“, извън списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

Полугащеризон с яке изработени от 100% памук–8бр.син;Сигнален полугащеризон и сигнал.раб.яке израб.от водоустойчива и маслоустойчива материя,със светлоотразителни ленти–15бр.оранжев;Раб.панталон с яке,Израб.от памук и полиестер и специфич.площна маса 120 гр./кв.м.-40бр.син;Термозащит.бельо/клин и тениска/израб.от дишаща материя-50% памук и 50%вискоза-30бр.Син или черен;Светлоотразителна жилетка израб.от 100%полиестер с две хоризонтал.светлоотразителни ленти.С преден джоб и ситопечат/1 цвят/.170бр.Сигнал.жълта/синя;Туника/манта за хигиенистки;Дамска манта с къс ръкав,израб.от памук/полиестер.7 бр.зелен;Грейка/ватиран елек ватиран елек без ръкави изработен от 100% полиестер/дамски/.7бр.зелен;Ватиран раб.костюм Зимен ватиран раб.костюм,състоящ се от яке с функционални джобове,със светлоотразителни ленти на гърдите и полугащеризон с широка предна платка,регулируеми презрамки, подсилени колене,със сигнални светлоотразителни ленти над колената.Израб.от 35%памук/65%полиестер,270гр/м2-63бр.син
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на обувки за нуждите на ОП „Транспорт“ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

Обем и съдържание, съгласно Обявление за поръчка № 919584, Раздел II т.2.4) Описание на обществената поръчка за обособена позиция 7
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на обувки за нуждите на ОП „Чистота еко“ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр.Бургас

Работни обувки - боти от естествена хидрофобирана кожа, с композитно бомбе и неметал.пластина, анатомич.с дишаща материя,масло-киселиноустойчиво PU/PU ходило, антистатично. Осиг.уст.п/в плъзгане,гъвкавост при движение,без напукване при продължителна експлоатация,висока износоуст.Обув.се закреп.към крака с връзки,цвят черен с червени конци и светло отражателни фитили – общо 150бр.Раб.обувки-боти от ест.хидрофобирана кожа с композит.бомбе и неметал.пластина.Стелка: въздухопропуск., анатомич., антибактериал.,дишаща м-я, попиваща потта,мек комфортен вътр.слой.Пластина: неметал.Външ.ходило: PU-PU, антистатич., противохлъз.,маслоуст., уст.на износ.,гъвкаво,ергоном.,шок-абсорбер в петата,полиуретаново–2D,р-р 37-45.Раб.обув.–Половинки от хидрофобир.тел.кожа с метал.бомбе,анатом.стелка с диш.м-я,подметка:PU/гума,издържаща до 300 С°,маслоуст.,противоплъз.,р-р 41-45.
Мед.работно сабо–общо 4бр.Мед.работно сабо–с перфорирана естествена кожа, подплата – текстил,-Прод в р-л II.2.14)
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прод.от р-л II.2.4)-абсорбира влагата,стелка–ест.кожа,антистатич.,ходило-антистатич.,противоплъзгащо.Раб.ботуши метал.бомбе-общо 50бр.Раб.ботуши,метал.бомбе-PVC издръжлив ботуш,мн.добра уст.с/у киселини.Ходило: износоуст.,уст.на минерални,растителни и животински масла и мазнини,дезинфектанти,различни химикали.Бомбе:метал., цвят– жълт, р-р 39-45.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  919584 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
93-ОП19-50/10/    3   „Доставка на обувки за нуждите на Отдел „Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда“, Дирекция „Околна среда“ при Община Бургас
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

06/11/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БУЛТЕКС 99 ЕООД 115784032
бул. Васил Априлов № 31
Пловдив BG421 4000 България
office@bultex99.com +359 32909700
+359 32909709
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
2383.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

2031.15      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
93-ОП19-50/11/    4   „Доставка на униформено облекло за нуждите на ОП „Спортни имоти“ извън списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

06/11/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ПАЛАДИУМ ЕООД 831615024
р-н Панчарево, с.Казичене, ул. „Васил Левски“ № 1 А
София BG411 1532 България
procurement@palltex.com +359 29047456
+359 29744533
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
4487.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

4269.40      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
93-ОП19-50/12/    6   Доставка на униформено облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Транспорт“, извън списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

06/11/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ПАЛАДИУМ” ЕООД 831615024
р-н Панчарево, с.Казичене, ул. „Васил Левски“ № 1 А
София BG412 1532 България
procurement@palltex.com +359 29047456
+359 29744533
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
17629.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

14920.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
93-ОП19-50/13/    7   Доставка на обувки за нуждите на ОП „Транспорт“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

06/11/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
4 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ПАЛАДИУМ ЕООД 831615024
р-н Панчарево, с.Казичене, ул. „Васил Левски“ № 1 А
София BG412 1532 България
procurement@palltex.com +359 29047456
+359 29744533
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
4337.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

4025.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
93-ОП19-50/14/    8   Доставка на обувки за нуждите на ОП „Чистота еко“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

06/11/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
4
4 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ПАЛАДИУМ ЕООД 831615024
р-н Панчарево, с.Казичене, ул. „Васил Левски“ № 1 А
София BG412 1532 България
procurement@palltex.com +359 29047456
+359 29744533
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
10020.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

9180.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.225, ал.1 от ЗОП, в двумесечен срок от публикуване на обявлението за възложена поръчка в РОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/11/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва