Деловодна информация
00797
93-ОП18-13 12/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
12/09/2019 (дд/мм/гггг)
00797-2018-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул. Александровска 26
Бургас BG341 8000 България
Веселина Димитрова +359 56907288
v.daalova@burgas.bg +359 56860912

Интернет адрес/и

https://www.burgas.bg/bg

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/33827


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на събития по проекти на Община Бургас, които се финансират със средства на Община Бургас и от външни финансови инструменти 93-ОП18-13
79952000      
Услуги

Настоящата поръчка е за сключване на рамково споразумение с трима изпълнители с цел да се определят условията на поръчките, които ще се възложат за период от 2 години от сключване на договор, включително относно цените, в съответствие с чл.81, ал.2 от ЗОП, с предмет:
„Предоставяне на услуги по организиране на събития по проекти на Община Бургас, които се финансират със средства на Община Бургас и от външни финансови инструменти“.
В изпълнение на проекти, финансирани както от различни програми, така и със средства на Община Бургас, се организират разнообразни по формат и обхват събития. Тъй като не е възможно предварително да бъдат определени точният им брой и време на провеждане, както и проектите, които предстоят да бъдат одобрени и стартирани, настоящата поръчка има за цел да определи условията за възлагане на договорите на база на отделните компоненти съгласно типа събитие.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
366.67      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Област Бургас

Организация и провеждане на събития по проект "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“ №BG16M10P002- 2.004-0002-2.004, финансиран по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.“, подкрепен от ЕФРР, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M10P002-2.004-002-C01, по рамково споразумение № 93-ОП18-13/17/06.06.2018 г.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
приоритетна ос 2 “Отпадъци„ на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“, подкрепен от ЕФРР, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.004-002-C01

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2018/S 043-094151 (напр. 2015/S 123-123456)   и  832459 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
93-ОП18-13/73/       Организация и провеждане на встъпителна пресконференция по проект “Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

27/08/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
3 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД АВАНГАРД-РЕСУРС 177272811
ул. „Орлово“ № 2, Вх. Г, ет.1
Айтос BG34 8500 България
resurs.consulting@gmail.com +359 889406538
+359 889406538
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Авангард Персонал Консултинг ООД 124611549
бул. Русия No 2-Е
Добрич BG332 9300 България
offce@avangardpc.com +359 58601785
+359 58601785
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Ресурс Консултинг ЕООД 200209571
ул. „Орлово“ № 2, Вх. Г, ет.1
Айтос BG34 8500 България
resurs.consulting@gmail.com +359 889406538
+359 889406538
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
366.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

366.67      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
dmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.225, ал.1 от ЗОП, в двумесечен срок от публикуване на обявлението за възложена поръчка в РОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/09/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва