Деловодна информация
02538
ОПИ-345 20/06/2019 (дд/мм/гггг)
не
02538-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
бул. Витоша № 2, Съдебна палата
София BG411 1000 България
Гергана Чолкова +359 28036035
gcholakova@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-publichno-systezanie-s-predmet-dosta-227


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Надзор за законност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на Национална следствена служба, Почивен дом „Изгрев“ – гр. Бяла и Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак ОПИ-345
39717200      
Доставки

Настоящата обществена поръчка включва извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 82 броя климатици за нуждите на Национална следствена служба, Почивен дом „Изгрев“ – гр. Бяла и Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак“. Поръчката включва доставка и монтаж, на климатици, както следва:
Климатик стенен, инверторен, сплит система – 9 BTU – 40 броя
Климатик стенен, инверторен, сплит система – 12 BTU – 39 броя
Колонен инверторен климатик – не по – малко от 36 BTU и не повече от 48 BTU – 3 броя
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
75920      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39717200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331
BG423

Предвидените за доставка климатици, се доставят и монтират на адрес:• гр. София, бул. „д-р Г.М.Димитров“ № 42 – 42 бр.; • гр. Батак, УБ „Цигов чарк“-2 бр.; •гр. Бяла, ПД „Изгрев“, ул. „Хан Крум“ –38бр

Настоящата обществена поръчка включва извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 82 броя климатици за нуждите на Национална следствена служба, Почивен дом „Изгрев“ – гр. Бяла и Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак“.
Климатик стенен, инверторен, сплит система – 9 BTU – 40 броя
Климатик стенен, инверторен, сплит система – 12 BTU – 39 броя
Колонен инверторен климатик – не по – малко от 36 BTU и не повече от 48 BTU – 3 броя.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Гаранционен срок на доставените климатици    30%
Цена
70%
II.2.11) Информация относно опциите
да


По настоящата обществена поръчка възложителят предвижда реализиране на „опция за допълнителни количества“, с прогнозна стойност 3 800 лв.без вкл. ДДС. Прогнозен предмет и обем на опцията - общо 4 броя климатици, от които: - 2 бр. - климатик стенен, инверторен, сплит система – 9 BTU и 2 бр. - климатик стенен, инверторен, сплит система – 12 BTU. Заявените климатиците, в резултат на реализиране на оп
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  904088 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
58       
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

06/06/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
7
7 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АЕРОКЛИМА БУЛ ЕООД 175319194
ул. МАНО ФИЛИПОВ No 13
Самоков BG412 2000 България
aeroklima.bul@abv.bg +359 888565697
+359 888565697
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
87800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

75920      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

По настоящата обществена поръчка възложителят предвижда реализиране на „опция за допълнителни количества“, с прогнозна стойност 3 800 лв. (три хиляди и осемстотин лева) без вкл. ДДС.Прогнозен предмет и обем на опцията - общо 4 броя климатици, от които: - 2 бр. - климатик стенен, инверторен, сплит система 9 BTU и 2 бр. - климатик стенен, инверторен, сплит система – 12 BTU. Заявените климатиците, в резултат на реализиране на опцията ще бъдат с технически характеристики за съответния вид, съгласно техническите изисквания на възложителя в настоящата процедура и предложението за изпълнение на избрания изпълнител и по цени съгласно ценовото му предложение. Посочените в опцията количества са прогнозни. Възложителят си запазва правото да коригира броя на заявените климатици до стойността на предвидената опция.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg. +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/06/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва