Деловодна информация
2538
ОПИ-1412 24/01/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
24/01/2019 (дд/мм/гггг)
02538-2018-0026 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
бул. Витоша № 2, Съдебна палата
София BG411 1000 България
Ненко Милев +359 28036033
nmilev@prb.bg +359 9633373

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-na-dogovarjane-bez-predvaritelno-obj-198.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Надзор за законност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на гориво за отопление по спецификация за нуждите на Прокуратура на Република България“ ОПИ-1412/21.12.2018 г.
09134220      
Доставки

Предмета на обществената поръчка включва доставка на гориво за отопление по спецификация за нуждите на Прокуратура на Република България. Общото прогнозно количество гориво – газьол (EN 590) с тегловно съдържание на сяра до 0,001 % е 65 500 (шестдесет и пет хиляди и петстотин) литра, разпределено съответно за следните структурни звена на ПРБ: 1. Учебна база на Прокуратурата на Република България – Батак адрес: гр. Батак, местност „Цигов Чарк“ – 39 000 (тридесет и девет хиляди) литра. 2. Учебен център на Прокуратурата на Република България – „Трендафила“ адрес: гр. София – природен парк „Витоша“, УЦ „Трендафила“ – 16 000 (шестнадесет хиляди) литра. 3.Учебна база на Прокуратурата на Република България – ПД „Изгрев“ адрес: гр. Бяла – 1 000 (хиляда) литра. 4. Учебна база на Прокуратурата на Република България – к.к. „Боровец“, община Самоков – 9 000 (девет хиляди) литра. 5. Обект – Велинград , с адрес: гр. Велинград, ул. „Пушкин“ 2 – 500 (петстотин) литра.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
110000      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09134220      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

УБ–Батак-гр.Батак,местност„Цигов Чарк“;УЦ„Трендафила“-гр.София–п.п.„Витоша“,УЦ„Трендафила“;ПД„Изгрев“-гр.Бяла;УБ–к.к.„Боровец“,общ. Самоков;Обект–Велинград,гр.Велинград,ул.„Пушкин“2.

Предмета на обществената поръчка включва доставка на гориво за отопление по спецификация за нуждите на Прокуратура на Република България. Общото прогнозно количество гориво – газьол (EN 590) с тегловно съдържание на сяра до 0,001 % е 65 500 (шестдесет и пет хиляди и петстотин) литра, разпределено съответно за следните структурни звена на ПРБ: 1. Учебна база на Прокуратурата на Република България – Батак адрес: гр. Батак, местност „Цигов Чарк“ – 39 000 (тридесет и девет хиляди) литра. 2. Учебен център на Прокуратурата на Република България – „Трендафила“ адрес: гр. София – природен парк „Витоша“, УЦ „Трендафила“ – 16 000 (шестнадесет хиляди) литра. 3.Учебна база на Прокуратурата на Република България – ПД „Изгрев“ адрес: гр. Бяла – 1 000 (хиляда) литра. 4. Учебна база на Прокуратурата на Република България – к.к. „Боровец“, община Самоков – 9 000 (девет хиляди) литра. 5. Обект – Велинград , с адрес: гр. Велинград, ул. „Пушкин“ 2 – 500 (петстотин) литра.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз, в случаите, изброени подолу (моля, попълнете Приложение Г1)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
12       доставка на гориво за отопление по спецификация (газьол (EN 590) с тегловно съдържание на сяра до 0,001 %) за нуждите на Прокуратура на Република България
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

23/01/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„Сакса” ООД 131245283
област София, община Долна баня,ул. „Търговска“ № 1
Долна баня BG412 2040 България
office@saksa.bg +359 29917224
http://saksa-bg.com/ +359 29917581
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
110000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

110000      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg. +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/01/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
ДА
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Проц-та се провежда на основание чл.79, ал.1, т.4, във връзка с чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП, поради наличие на изключ-и обст-ва и необхо-ст от неотложно възлагане на поръчката.
В резултат на проведена открита про-ра през 2016 г., между ПРБ и „ДМВ“ ЕООД е сключен Договор № 126/30.11.2016 г. по обос. позиция № 2 с предмет доставка на гориво за отопление за нуждите на ПРБ.
На 29.11.2018 г., ПРБ, чрез служител определен за контрол по изп-ето на до-ра, подава до „ДМВ“ ЕООД заявки за доставка на гориво за отопление за обекти на ПРБ. Съгласно условията на До-ор № 126/30.11.2016 г., срокът на доставка изтича на 05.12.2018 г. Дост-те не са изпълнени до изтичане на крайния срок. На 17.12.2018г., ПРБ получава по ел. поща писмо с вх. № 4481, с което упр-лят на „ДМВ“ ЕООД уведомява за невъзможност за по-нататъшно изпълнение на До-ор № 126/30.11.2016 г. от страна на дру-то, за неизвестен период от време. Като причина възпрепятстваща изп-то на дог-ите зад-ия е посочено обст-то, че върху складовете на друж-то са наложени обезпечителни мерки по реда на ДОПК, във връзка с извършване на проверка от Агенция „Митници“, а именно запечатване на складовете на дру-то в гр. Мартен и гр. Враца. Посоченото се потвърждава с писмо, получено от ПРБ на 19.12.2018 г.
Към датата на откриване на про-ата, предвид зимния сезон, е налице спешна необх-ст от доставка на гориво за нуждите на УБ на ПРБ – Батак, гр. Батак, местност „Цигов Чарк“, УЦ на ПРБ – „Трендафила“, гр. София – п.п. „Витоша“, УБ на ПРБ – ПД „Изгрев“, гр. Бяла, УБ на ПРБ – к.к. „Боровец“, общ. Самоков и структурно звено с адрес: гр. Велинград, ул. „Пушкин“ 2.Горивото е необ-мо за отопление или за обезпечаване дейността на дизелагрегати. Отделно от това за работата на дизел агрегатите, осигу-щи аварийно електрозахранване е задължително изискване да се поддържа запас от гориво за 12 денонощия. В посочените обекти на ПРБ няма алтернативен метод за трайно отопление на сградите или за друг вид аварийно електрозахранване. Преуст-не на доставката на гориво за обектите на ПРБ и прекратяване на отоплението чрез ползваните локални системи на котли с нафтови горелки, носи риск от замръзване и повреда на отопл-те системи. Това би довело до съществени проблеми и неблагоприятни последици за сградния фонд на ПРБ, както и до преуст-не на дейността на маги-те и служ-те в засегнатите сгради.

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва