Деловодна информация
02538
ОПИ-1189 10/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
02538-2018-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
бул. Витоша № 2, Съдебна палата
София BG411 1000 България
Гергана Чолакова +359 8036035
gcholakova@prb.bg +359 9633373

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg/

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/publichno-systezanie-dostavka-na-elektricheski-249


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Надзор за законност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на електрически уреди за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, учебни и почивни бази на ПРБ, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на телеви ОПИ-1189
32320000      
Доставки

Настоящата обществена поръчка включва извършване на доставка на електрически уреди за нуждите на Върховна касационна прокуратура (ВКП), Върховна административна прокуратура (ВАП), Администрация на главния прокурор (АГП), НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, Почивен дом „Изгрев“, гр. Бяла, обл. Варна, Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак и Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“, Учебна база „Боровец“, к.к. „Боровец“, гр. Самоков. Поръчката включва доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на следните стоки, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - Телевизори - 65 бр. Обособена позиция № 2 - Миялна машина - 1 бр.; Планетарен миксер - 1 бр.; Ролков тостер-1бр.; Фритюрник - 1 бр.; Кухненски робот - 1 бр.; Миксер - 1 бр.; Ютия -2 бр.; Ледогенератор - 1 бр.; Електрическа кана - 1 бр. Тостер за сандвичи /грил скара/ - 1 бр.; Автоматична кафе машина - 1 бр.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
25590      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Доставка на телевизори 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

гр. Батак, УБ „Цигов чарк“, гр. София, п.п. „Витоша“, УЦ „Трендафила“гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Хан Крум“ №43, гр. Самоков, к.к. „Боровец“, УБ „Боровец“, гр. София, ул. „Майор Г. Векилски“ №2

Настоящата обществена поръчка включва извършване на доставка на електрически уреди за нуждите на Върховна касационна прокуратура (ВКП), Върховна административна прокуратура (ВАП), Администрация на главния прокурор (АГП), НсЛС, Бюро по защита при главния прокурор, Почивен дом „Изгрев“, гр. Бяла, обл. Варна, Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак и Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“, Учебна база „Боровец“, к.к. „Боровец“, гр. Самоков.
Поръчката включва доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на следните стоки: телевизори - 65 бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на електродомакински уреди 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39710000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

гр. Батак, УБ „Цигов чарк“, гр. Бяла, обл. Варна, ул. „Хан Крум“ №43, гр. София, УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“, гр. Самоков, к.к. „Боровец“, УБ „Боровец“,гр. София, ул. „Майор Г. Векилски“ №2

Настоящата обществена поръчка включва извършване на доставка на електрически уреди за нуждите на Върховна касационна прокуратура (ВКП), Върховна административна прокуратура (ВАП), Администрация на главния прокурор (АГП), НсЛС, Бюро по защита при главния прокурор, Почивен дом „Изгрев“, гр. Бяла, обл. Варна, Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак и Учебен център „Трендафила“, п.п. „Витоша“, Учебна база „Боровец“, к.к. „Боровец“, гр. Самоков.
Поръчката включва доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на следните стоки, както следва:
Миялна машина - 1бр.; Планетарен миксер -1 бр. Ролков тостер -1бр.; Фритюрник -1бр.; Кухненски робот - 1 бр. Миксер - 1бр.; Ютия - 2бр.; Ледогенератор -1бр.; Електрическа кана- 1 бр.; Тостер за сандвичи /грил скара/ - 1 бр. Автоматична кафе машина - 1бр.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  873446 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
1    1   Доставка на телевизори
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

03/01/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ ЕООД 204172914
ул. Попов извор No 27
с. Бистрица BG412 1444 България
lbexpert@abv.bg +359 4878129
http://lbexpert.eu/ +359 4818729
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
18000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

16900      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
2    2   Доставка на електродомакински уреди.
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

03/01/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БИС ООД 102904211
ул.Георги Кирков No 28
гр. Бургас, BG341 8000 България
bisltd@abv.bg +359 56840456
http://www.bisbg.com/bg +359 56716661
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
8700      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

8690      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/01/2019 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва