Деловодна информация
1771
719 08/08/2018 (дд/мм/гггг)
не
01771-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Средно училище Св. Паисий Хилендарски 126157440
ул. Кресна №1
Хасково BG422 6300 България
Нина Найденова Стайкова +359 38624120
soup@abv.bg +359 38624134

Интернет адрес/и

http://www.sou-paisiy.com/

http://www.sou-paisiy.com/profilebuyer


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на учебници и учебни комплекти за учениците от III и VII клас на СУ "Св. П. Хилендарски" гр. Хасково за 2018/2019
22112000      
Доставки

Обществената поръчка включва доставка на учебници и учебни комплекти за учениците от III и VII клас. Обществената поръчка е разделена на 3 обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1: Издателство „ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД на стойност 12802.62 лв. Обособена позиция № 2: Издателство „Архимед 2” ЕООД на стойност 1880.67 лв. Обособена позиция № 3: Издателство „БГ Учебник” на стойност 2210.54 лв. Срокът за доставка на необходимите учебници и учебни комплекти е до 10.09.2018 г.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
16893.83      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Просвета - София АД 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Средно училище Св. Паисий Хилендарски

Доставка на учебници и учебни комплекти за трети и седми клас. Необходимите количества са подробно посочни в конкретни заявки по предоставена бланка от издателството и са на стойност 12802.62 лв.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Архимед 2 ЕООД 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Средно Училище Св. Паисий Хилендарски

Доставка на учебници за седми клас. Необходимите количества са подробно посочени в заявка по представена от издателството бланка и са на стойност 1880.67 лв.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

БГ Учебник ЕООД 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Средно училище Св. Паисий Хилендарски

Доставка на учебници за седми клас. Необходимите количества са подробно посочени в заявка по представена от издателството бланка и са на стойност 2210.54 лв.
II.2.5) Критерии за възлагане
НЕ  
Цена
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Пряко договаряне (моля, попълнете Приложение Г5)
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
26-111-2    1   Просвета - София АД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

31/07/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Просвета - София АД 131106522
кв. Овча купел, ул. „Любляна” № 11
София BG412 1618 България
marketing@prosveta.bg +359 28182020
http://www.prosveta.bg/ +359 28182019
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
12802.62      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

12802.62      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
474    2   Архимед 2 ЕООД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

03/08/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Архимед 2 ЕООД 202097555
ул. Поручик Хр. Топракчиев №11
София BG412 1528 България
arhimed_2@abv.bg +359 898670640
http://www.arhimedbg.com/ +359 29632890
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
1880.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1880.67      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
21.09.2018 13:09 ч. :  ЗУ-487 служебно вписване
затвори
 История ЗУ-478    3   БГ Учебник ЕООД
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

01/08/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

БГ Учебник ЕООД 201264752
бул. Проф. Цветан Лазаров №152, ет. 3
София BG412 1582 България
info@bguchebnik.com +359 24219086
https://bguchebnik.com/ +359 877177387
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
2218.88      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

2210.54      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356222
www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/08/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
ДА
 
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Мотивите за избора за възлагане на поръчката чрез пряко договаряне са следните: учебниците и учебните комплекти представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). В съдържанието на авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица (чл.18, ал.1 от ЗАПСП). Съгласно чл. 160 от ЗПУО, Министърът на образованието и науката определя със заповед учебниците и учебните комплекти и издателствата след установяване на съответствието им с държавните образователни стандарти. Със Заповед № РД09-1480/25.07.2018 г. на министъра на образованието и науката е утвърден Списък на учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на училищното образование през учебната 2018/2019 година. Заповед № РД09-1484/25.07.2018 г. на министъра на образованието и науката утвърждава график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти за учебната 2018/2019 година В съотвествие с цитираните заповеди и Постановление №79 от 13.04.2016г. на МС учителите по предмети представиха на директора на училището избраните учебници и учебни комплекти за трети и седми клас за учебната 2018/2019 г. На свое заседание Обществения съвет на СУ „Св. П. Хилендарски”, гр. Хасково разгледа избраните от преподавателите учебници и учебни комплекти и прие избора, давайки положително становище, входирано в деловодстваото на училището под № 919/26.07.2018 г. Мотивите за избора на процедура по чл. 182, ал. 1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3, буква „в” от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително права на интелектуална собственост Възлагането на обществената поръчка на други лица, би довело до нарушаването на авторски права и други права на интелектуалната собственост или на изключителни правапридобити по силата на закон или административен акт (чл.79, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗОП). Издателствата, с които са сключени договори притежават авторски и изключителни права за издаване и разпространение на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, като това право им е признато и утвърдено от МОН.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва