Деловодна информация
00589
17/СЛУ-5650-5 20/02/2018 (дд/мм/гггг)
не
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
20.02.2018 17:20 ч. :  служебно вписване
затвори
 История 00589-2017-0021
 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Перник 000386751
пл. Св. Иван Рилски №1 А
Перник BG414 2300 България
Елка Савова, инж.Николай Петров +359 076684-220/+359 076684-314
poop@pernik.bg +359 076603890

Интернет адрес/и

www.pernik.bg.

https://pernik.nit.bg/proczeduri-po-zop/poddrzhane-i-remont-na-svetofarni-uredbi/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Поддържане и ремонт на светофарни уредби на територията на община Перник в т.ч. подмяна на старите трисекционни и двусекционни лампови секции с нови светодиодни трисекционни..прод.
50230000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка включва: 1.Поддържане и ремонт на светофарните уредби в гр.Перник - за осигуряване нормално пропускане на транспортните, пешеходни потоци и нормална продължителност на светлинните сигнали.-Осъщестяване на мониторинг и системни проверки , на състоянието на съществуващата инфраструктура за организация и безопасност на движението /светофарни уредби/:а/Изготвяне на месечна справка за състоянието на съществуващата инфраструктура ;
б/изготвяне на месечна справка за констатираните повреди в съществуващата инфраструктура /ако има констатирани такива/;
в/ описание на констатираните повреди в съществуващата инфраструктура;-Осъщестяване на поддръжка на съществуващата инфраструктура за организация и безопасност на движението:а/ почистване на светофарните уредби - на всеки 6 месеца.б/ проверка и почистване на контролерите за управление на светофарните уредби-на всеки 6 месеца.в/проверка и почистване на светофарите..прод....
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
110060.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50230000      
50232200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр. Перник

Предметът на обществената поръчка включва: 1.Поддържане и ремонт на светофарните уредби в гр.Перник - за осигуряване нормално пропускане на транспортните, пешеходни потоци и нормална продължителност на светлинните сигнали.-Осъщестяване на мониторинг и системни проверки , на състоянието на съществуващата инфраструктура за организация и безопасност на движението /светофарни уредби/:а/Изготвяне на месечна справка за състоянието на съществуващата инфраструктура ;
б/изготвяне на месечна справка за констатираните повреди в съществуващата инфраструктура /ако има констатирани такива/;
в/ описание на констатираните повреди в съществуващата инфраструктура;-Осъщестяване на поддръжка на съществуващата инфраструктура за организация и безопасност на движението:а/ почистване на светофарните уредби - на всеки 6 месеца.б/ проверка и почистване на контролерите за управление на светофарните уредби-на всеки 6 месеца.в/проверка и почистване на светофаритетип ,,Бягащ пешеходец на всеки 2 месеца.г/Проверка
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за отзоваване при сигнал за неработеща светофарна уредба    25
Срок за отстраняване на повреда    25
Критерий, свързан с разходи 1 20
Стойност на месечната абонаментна такса за обслужване    30
Стойност за ремонтни дейности при изпълнение на поръчката    25
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

.......Проверка и почистване на светещи пътни знаци ,указателти табели ,табла за разрешена скорост - на всеки 2 месеца.брой детски игри.
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  799127 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
5       Поддържане и ремонт на светофарни уредби на територията на община Перник в т.ч. подмяна на старите трисекционни и двусекционни лампови секции с нови светодиодни трисекционни секции
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

22/01/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД „Светофар” 177204187
ул. Пирин № 12А
Перник BG414 2300 България
serice.ltd@asf.bg +359 028691742
+359 028691742
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
238334.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

110060.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

..прод..секции за автомобили и двусекционни светодиодни секции за пешеходци”
прод..тип ,,Бягащ пешеходец на всеки 2 месеца.г/Проверка и почистване на светещи пътни знаци ,указателти табели ,табла за разрешена скорост - на всеки 2 месеца.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава , съгласно чл. 179 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/02/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва