Деловодна информация
00712
ОП-012 11/09/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
11/09/2017 (дд/мм/гггг)
00712-2017-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Поморие 000057179
ул.Солна №5
Поморие BG341 8200 България
Мирослав Динолов +359 59622004
mayor@pomorie.bg +359 59625236

Интернет адрес/и

http://pomorie.bg/

http://212.5.131.50:81/proc/ZopView.aspx?DosieID=290


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ; АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО СМР И МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ГР. ПОМОРИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
45000000      IA01, IA02, JA04
Строителство

Кратко описание на дейностите в обхвата на поръчката:
1. Разработване на инвестиционен проект :При разработването на проекта следва да се спазват изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съобрази с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в Техническата спецификация, както и техническите правила и норми за проектиране, стандарти, технически указания, ЗУТ и др., на които следва да отговаря проектната документация.
2. Изпълнение на СМР:Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след влизане в сила на разрешението застроеж и след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.
3.Авторски надзор:Обектът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява задълженията си като проектант,осъществяващ авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
223880.00      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

„Жилищен блок на кв. Свобода № 11“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      IA01, IA02, JA04
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

град Поморие

Кратко описание на дейностите в обхвата на поръчката:
1. Разработване на инвестиционен проект :При разработването на проекта следва да се спазват изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съобрази с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в Техническата спецификация, както и техническите правила и норми за проектиране, стандарти, технически указания, ЗУТ и др., на които следва да отговаря проектната документация.
2. Изпълнение на СМР:Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след влизане в сила на разрешението застроеж и след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.
3.Авторски надзор:Обектът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява задълженията си като проектант,осъществяващ авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа.
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА П1 - „Професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор, и неговата организация”    15
П2 - „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“    30
П3 - „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“    5
Цена
50
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0140-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, намиращи се в гр. Поморие-1“

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2017/S 010-014528 (напр. 2015/S 123-123456)   и  766584 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
Д-433    2   „Възлагане на дейности по изпълнение на инженеринг - проектиране; авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР и мерки за енергийна ефективност в гр.Поморие, Жилищен блок на кв. Свобода № 11"
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

21/08/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
2
0 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ОБЕДИНЕНИЕ ПОМОРИЕ ПРОЕКТ 2017 177192265
бул. България №111, бл.В, вх.В1, ет.4, ап.7
гр.София BG411 1404 България
sunnycom@inet.bg +359 29520442
+359 29520442
не
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
233863.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

223880.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

ОБЕДИНЕНИЕ "ПОМОРИЕ ПРОЕКТ 2017", БУЛСТАТ 177192265, с участници в обединението:
„СЪННИКОМ” ЕООД, ЕИК 121090475 и „КИЙСТОУН МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД , ЕИК 201571961

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/09/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва