Деловодна информация
00299
 
да
да
10/08/2017 (дд/мм/гггг)
00299-2016-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Търговище 000875920
пл.Свобода
Търговище BG334 7700 България
инж. Димо Димов - директор дирекция Устройство на територията; Теодора Христова - гл.експерт отдел НПО +359 0601-68651/+359 0601-68751
hristova.t@targovishte.bg +359 0601-62212

Интернет адрес/и

http://www.targovishte.bg

http://ezop.uslugi.io/public/obshtina_targovishte/#7


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на инженеринг–проект. и изп. на СМР за обнов. на обекти в гр. Търговище по НПЕЕ на многоф. жил. сгради, вкл. упражняване на авторски надзор, по 15 обособени позиции"
45000000      
Строителство

Поръчката се финансира със средствата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. В обхвата на поръчката се включват проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по ЗУТ.Всички дейности следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, техническите спецификации и Методическите указания на НПЕЕМЖС.
Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка за всеки обект, е подробно описана и регламентирана в Техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка, публикувана на сайта на Община Търговище, в Профила на купувача, електронната преписка на поръчката.
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
3081120.56      BGN  (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
 

II.2) Описание 1

Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект: Жилищна сграда в гр. Търговище, ул. „Кюстенджа“ №79 по НПЕЕМЖС, включително упражняване на авторски надзор 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71500000      
71300000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

гр. Търговище, ул. „Кюстенджа“ №79

Обект: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Търговище, ул. "Кюстенджа" №79.
Идентификатор на сградата: ПИ № 73626.511.311.7 по КК на гр. Търговище, УПИ XV, кв.192 по плана на гр.Търговище
•Година на построяване: 1986 г.
•Вид на строителната система: ЕПЖС /едропанелна жилищна сграда/
•Брой жилищни етажи: 8 ет.
•Брой входове: 2 вх.
•Застроена площ: 424 м2
•Разгъната застроена площ на сградата: 3 395 м2
•Отопляема площ: 3 210 м2
•Отопляем обем: 8 988 м3
В обхвата на поръчката се включват следните дейности:
А. Проектиране
Б. Изпълнение на СМР
В. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изготвяне на работен проект    20
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект: Жилищна сграда в гр. Търговище, ул. „Република“ №24 и №26 по НПЕЕМЖС, включително упражняване на авторски надзор 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71500000      
71300000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

гр. Търговище, ул. „Република“ №24 и №26

Обект: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Търговище, ул. "Република" №24 и №26.
Идентификатор на сградата: ПИ № 73626.510.318.5 за Република № 26 и ПИ № 73626. 510.318.6 за Република № 24 по КК на гр. Търговище, УПИ I, кв.173 по плана на гр. Търговище
•Година на построяване: 1990 г.
•Вид на строителната система: ЕПЖС /едропанелна жилищна сграда/
•Брой жилищни етажи: № 24- 8 ет., № 26- 7 ет.
•Брой входове: 2 вх.
•Застроена площ: 528 м2
•Разгъната застроена площ на сградата: 3 949 м2
•Отопляема площ: 3 658 м2
•Отопляем обем: 9 511 м3
В обхвата на поръчката се включват следните дейности:
А. Проектиране
Б. Изпълнение на СМР
В. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изготвяне на работен проект    20
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект: Жилищна сграда в гр. Търговище, кв. „Запад – 2“, бл. 53 по НПЕЕМЖС, включително упражняване на авторски надзор 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71500000      
71300000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

гр. Търговище, кв. „Запад – 2“, бл. 53

Обект: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Търговище, кв. "Запад - 2" бл. 53.
•Идентификатор на сградата: ПИ № 73626. 508.75.1 по КК на гр. Търговище, УПИ , кв.313 по плана на кв. "Запад-2" гр.Търговище
•Година на построяване: 1987 г.
•Вид на строителната система: ЕПК /едроплощен кофраж/
•Брой жилищни етажи: 14 ет.
•Брой входове: една жилищна секция с два входа
•Застроена площ: 513 м2
•Разгъната застроена площ на сградата: 9 099 м2
•Отопляема площ: 7 904 м2
•Отопляем обем: 20 550 м3
В обхвата на поръчката се включват следните дейности:
А. Проектиране
Б. Изпълнение на СМР
В. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изготвяне на работен проект    20
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект: Жилищна сграда в гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ №83 по НПЕЕМЖС, включително упражняване на авторски надзор 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71500000      
71300000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ №83

Обект: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Търговище, бул. "Митрополит Андрей" №83
•Идентификатор на сградата: ПИ № 73626.506.126.1 по КК на гр. Търговище, УПИ VI, кв.28 по плана на гр.Търговище
•Година на построяване: 1985 г.
•Вид на строителната система: ЕПК /едроплощен кофраж/
•Брой жилищни етажи: вх. А- 6 ет., вх. Б-7 ет., вх. В-8 ет.
•Брой входове: 3 вх.
•Застроена площ: 871,80 м2
•Разгъната застроена площ на сградата: 6 984,90 м2
•Отопляема площ: 5 858 м2
•Отопляем обем: 15 231 м3
В обхвата на поръчката се включват следните дейности:
А. Проектиране
Б. Изпълнение на СМР
В. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изготвяне на работен проект    20
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект: Жилищна сграда в гр. Търговище, ул. „Скопие“ №16 по НПЕЕМЖС, включително упражняване на авторски надзор 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71500000      
71300000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

гр. Търговище, ул. „Скопие“ №16

Обект: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Търговище, ул. "Скопие" №16
•Идентификатор на сградата: ПИ № 73626.506.19.3 по КК на гр. Търговище, УПИ XIII, кв.7 по плана на гр.Търговище
•Година на построяване: 1972 г.
•Вид на строителната система: ЕПК /едроплощен кофраж - монолитно изпълмение/
•Брой жилищни етажи: 8 ет.
•Брой входове: една жилищна секция с два входа
•Застроена площ: 335,40 м2
•Разгъната застроена площ на сградата: 2 752,85 м2
•Отопляема площ: 2 628 м2
•Отопляем обем: 6 359 м3
В обхвата на поръчката се включват следните дейности:
А. Проектиране
Б. Изпълнение на СМР
В. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ
II.2.5) Критерии за възлагане
ДА Срок за изготвяне на работен проект    20
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
60
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2016/S 219-398501 (напр. 2015/S 123-123456)   и  757242 (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

НЕ

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

НЕ
Раздел V: Възлагане на поръчката 1
НПЕЕ-Д-01-3    4   Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект: Жилищна сграда в гр. Търговище, ул. „Кюстенджа“ №79 по НПЕЕМЖС, включително упражняване на авторски надзор
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

12/07/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
3
2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Део Трейд ДЗЗД 177171424
ул. Дебър №58, ет. 7, офис 6
Варна BG331 9000 България
kaleya_trade@abv.bg +359 879253356
+359 879253356
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Калея Трейд ЕООД 201406237
ул. Дебър №58, ет. 7, офис 6
Варна BG331 9000 България
kaleya_trade@abv.bg +359 894770880
+359 894770880
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Деомид ЕООД 103842150
ж.к. Чакайка, бл. 50, вх. Б, ап. 2
Варна BG331 9000 България
deomid@abv.bg +359 887254259
+359 52-780537
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
407400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

405205.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
НПЕЕ-Д-01-7    5   Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект: Жилищна сграда в гр. Търговище, ул. „Република“ №24 и №26 по НПЕЕМЖС, включително упражняване на авторски надзор
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/07/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Реал ЕООД 821169196
ж.к Гоце Делчев, бл. 254А
София BG411 1000 България
real.ltd@abv.bg +359 879208860
+359 879208860
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
473880.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

471905.50      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
НПЕЕ-Д-01-4    9   Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект: Жилищна сграда в гр. Търговище, кв. „Запад – 2“, бл. 53 по НПЕЕМЖС, включително упражняване на авторски надзор
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

12/07/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
8
8 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

НСК София ЕООД 831838874
бул. Димитър Петков, бл. 339, ет. 6. an. 107
София BG411 1000 България
office@nsksofia.eu +359 2-9530816
+359 2-9516892
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
1228365.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

1110068.50      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
НПЕЕ-Д-01-5    12   Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект: Жилищна сграда в гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ №83 по НПЕЕМЖС, включително упражняване на авторски надзор
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/07/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
5
5 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ДЗЗД Проектстрой-Линк 177051617
местност Колева ливада №1
Габрово BG322 5300 България
proektstroy@gmail.com +359 66-811818
+359 66-811800
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕТ Проектстрой - Петър Петров 817013106
местност Колева ливада №1
Габрово BG322 5300 България
proektstroy@gmail.com +359 66-811818
+359 66-811800
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Линк - Русе ЕООД 201513602
бул. Липник 123, Бизнес Парк Русе - тяло А, ет. 3
Русе BG323 7013 България
office@link-ruse.com +359 82-826782
+359 82-826782
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
838188.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

766941.56      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

Раздел V: Възлагане на поръчката 1
НПЕЕ-Д-01-6    14   Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване на обект: Жилищна сграда в гр. Търговище, ул. „Скопие“ №16 по НПЕЕМЖС, включително упражняване на авторски надзор
да

V.1) Информация относно невъзлагане

V.2) Възлагане на поръчката

13/07/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
1
1 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0
0
0
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Обединение Енергострой 2016 ДЗЗД 177175134
ж.к. Трошево №78, вх. В, ет. 7, ап. 78
Варна BG331 9000 България
hrankotosh@abv.bg +359 879244220
+359 879244220
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Хранкотош ЕООД 200398920
ж.к. Трошево №78, вх. В, ет. 7, ап. 78
Варна BG331 9000 България
hrankotosh@abv.bg +359 879244220
+359 879244220
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Си Енд Би Енерджиконсулт ЕООД 175224942
кв. Надежда 2, бл. 237, вх. А, ап. 27
София BG411 1220 България
botev@cbenconsult.com +359 88655305
+359 88655305
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
330342.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

327000.00      BGN
или
 /   които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
      
 %

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Настоящето обявление не е сред актовете, посочени в чл. 196, ал. 1 от ЗОП, подлежащи на обжалване
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/08/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕПриложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва